Άρθρο 16

Στην περίπτωση που οι εξουσίες εκπροσώπησης που αναφέρονται στο άρθρο 15 δεν ασκούνται κατά τρόπο που να μπορεί να εγγυηθεί επαρκώς την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, είναι δυνατόν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από μέτρα που λαμβάνονται από Αρχή η οποία έχει διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Για την ανάκληση ή τροποποίηση των εξουσιών εκπροσώπηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, το δίκαιο που ορίζεται στο άρθρο 15.