Άρθρο 35

Μία Αρχή δεν δύναται να ζητήσει ή να διαβιβάσει πληροφορίες κατ’ εφαρμογή αυτού του Κεφαλαίου, εάν πιστεύει ότι, ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, θα έθετε σε κίνδυνο το πρόσωπο ή την περιουσία του ενηλίκου ή θα απειλούσε σοβαρά την ελευθερία ή τη ζωή κάποιου μέλους της οικογενείας του.