Άρθρο 04

1. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης:
α. οι υποχρεώσεις διατροφής,
β. η σύναψη, η ακύρωση και η λύση του γάμου ή άλλης ανάλογης σχέσης καθώς και ο δικαστικός χωρισμός,
γ. οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων καθώς και οι περιουσιακές σχέσεις που είναι ανάλογες προς αυτές που δημιουργούνται από το γάμο,
δ. τα trusts και η κληρονομική διαδοχή,
ε. η κοινωνική ασφάλιση,
στ. τα δημόσια μέτρα γενικού χαρακτήρος σε ζητήματα υγείας,
ζ. τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση προς ορισμένο πρόσωπο ως αποτέλεσμα ποινικών αδικημάτων τελουμένων από το πρόσωπο αυτό,
η. οι αποφάσεις για το δικαίωμα ασύλου και για ζητήματα μετανάστευσης,
θ. τα μέτρα που αποβλέπουν αποκλειστικά στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει, σχετικά με ζητήματα, που αναφέρονται σε αυτή, το δικαίωμα ενός προσώπου να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του ενηλίκου.