Άρθρο 48

Στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών, η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά τη Σύμβαση για την απαγόρευση και άλλα ανάλογα μέτρα προστασίας, η οποία υπογράφηκε στην Χάγη στις 17 Ιουλίου 1905.