Άρθρο 20

Το παρόν Κεφάλαιο δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων εκείνων του δικαίου του Κράτους στο οποίο πρόκειται να ληφθούν μέτρα προστασίας του ενηλίκου, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητως του δικαίου που θα ήταν εφαρμοστέο σε διαφορετική περίπτωση.