Άρθρο 31

Οι αρμόδιες Αρχές ενός Συμβαλλομένου Κράτους μπορεί να ενθαρρύνουν είτε άμεσα είτε μέσω άλλων φορέων τη χρήση διαμεσολάβησης, συμφιλίωσης ή παρόμοιων μέσων για να επιτύχουν την επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου σε καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση.