Άρθρο 10

1. Σε κάθε επείγουσα περίπτωση, οι Αρχές κάθε Συμβαλλομένου Κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο ενήλικος ή περιουσιακά του στοιχεία, έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
2. Τα ληφθέντα κατ’ εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου μέτρα σχετικά με έναν ενήλικο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε Συμβαλλόμενο Κράτος, παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που οι αρμόδιες σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 Αρχές έλαβαν τα απαιτούμενα από την περίσταση μέτρα.
3. Τα ληφθέντα κατ’ εφαρμογή της πρώτης παραγράφου μέτρα σχετικά με έναν ενήλικο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε μη Συμβαλλόμενο Κράτος, παύουν να ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος από τη στιγμή που τα απαιτούμενα από την περίσταση και ληφθέντα από τις Αρχές ενός άλλου Κράτους μέτρα, αναγνωρισθούν στο εν λόγω Συμβαλλόμενο Κράτος.
4. Οι Αρχές οι οποίες έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, θα ενημερώνουν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, τις Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους της συνήθους διαμονής του ενηλίκου για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.