Άρθρο 09

Οι Αρχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους όπου βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του ενηλίκου έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν προστατευτικά μέτρα σχετικά με τα αυτά περιουσιακά στοιχεία, στο βαθμό που τα συγκεκριμένα μέτρα είναι συμβατά με εκείνα που έχουν ληφθεί από τις Αρχές που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8.