Άρθρο 19

Κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου, ο όρος «δίκαιο» σημαίνει το δίκαιο που ισχύει σε ένα Κράτος, κατ’ αποκλεισμό των κανόνων σύγκρουσης.