Άρθρο 43

1. Ο αναφερόμενος στα άρθρα 28 και 42 καθορισμός των Αρχών γνωστοποιείται στο Μόνιμο Γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου το αργότερο κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Σύμβασης ή προσχώρησης σε αυτή. Κάθε τροποποίηση αυτής επίσης ανακοινώνεται στο Μόνιμο Γραφείο.
2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 32 παράγραφος 2 δήλωση γίνεται στο Θεματοφύλακα της Σύμβασης.