Άρθρο 21

Η εφαρμογή του δικαίου που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δύναται να αποκλεισθεί μόνον εάν είναι προδήλως αντίθετο προς τη δημόσια τάξη.