Άρθρο 41

Τα έγγραφα που διαβιβάζονται ή χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης, απαλλάσσονται της επικύρωσης ή κάθε άλλης αναλόγου διατύπωσης.