Άρθρο 54

1. Κάθε άλλο Κράτος δύναται να προσχωρήσει στη Σύμβαση, μετά την έναρξη ισχύος της δυνάμει του άρθρου 57, παράγραφος 1.
2. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στο Θεματοφύλακα.
3. Η προσχώρηση παράγει αποτελέσματα μόνον στις σχέσεις μεταξύ του προσχωρούντος Κράτους και των Συμβαλλομένων Κρατών που δεν διατυπώνουν αντιρρήσεις στην προχώρηση αυτή εντός έξι μηνών από τη λήψη της προβλεπομένης στο άρθρο 63, στοιχείο β’, γνωστοποίησης. Μια τέτοια αντίρρηση, δύναται επίσης να διατυπωθεί από οποιοδήποτε Κράτος, κατά την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της Σύμβασης, τη μεταγενέστερη της προσχώρησης. Οι αντιρρήσεις αυτές κοινοποιούνται στο Θεματοφύλακα.