Άρθρο 07

1. Εκτός από τους ενηλίκους οι οποίοι είναι πρόσφυγες ή οι οποίοι, λόγω ανωμαλιών που συμβαίνουν στο Κράτος της ιθαγένειάς τους, μετακινούνται διεθνώς, οι Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους της ιθαγένειας του ενηλίκου έχουν διεθνή δικαιοδοσία να λάβουν μέτρα για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας αυτού, εάν θεωρούν ότι βρίσκονται σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τα συμφέροντα του ενηλίκου και αφού ενημερώσουν τις Αρχές που έχουν δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5 ή το άρθρο 6 παράγραφος 2.
2. Η διεθνής δικαιοδοσία δεν θα ασκείται, εάν οι Αρχές που έχουν δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5, το άρθρο 6, παράγραφος 2, ή το άρθρο 8 έχουν ενημερώσει τις αρχές του Κράτους του οποίου ο ενήλικος έχει την ιθαγένεια, ότι έχουν λάβει τα μέτρα που απαιτούνται από την κατάσταση ή έχουν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα ή ότι εκκρεμούν (άλλες) δικαστικές διαδικασίες ενώπιον τους.
3. Τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν, μόλις οι Αρχές, που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 5, το άρθρο 6, παράγραφος 2 ή το άρθρο 8, λάβουν μέτρα, που απαιτούνται από την κατάσταση ή έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα. Οι Αρχές αυτές θα ενημερώσουν σχετικώς τις Αρχές οι οποίες έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1.