Άρθρο 06

1. Για τους ενηλίκους που είναι πρόσφυγες και τους ενηλίκους, οι οποίοι λόγω ταραχών που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα τους, έχουν μετακινηθεί σε άλλο Κράτος, οι Αρχές εκείνου του Συμβαλλομένου Κράτους, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα πρόσωπα αυτά, ως αποτέλεσμα της μετακινήσής τους, ασκούν τη διεθνή δικαιοδοσία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 5.
2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους ενηλίκους εκείνους των οποίων η συνήθης διαμονή δεν μπορεί να προσδιορισθεί.