Άρθρο 50

1. Η Σύμβαση εφαρμόζεται μόνο για μέτρα που λαμβάνονται σε ένα Κράτος μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης στο Κράτος αυτό.
2. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στην αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων, που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος της, στις σχέσεις μεταξύ του Κράτους στο οποίο τα μέτρα ελήφθησαν και του Κράτους αναγνώριση ή εκτέλεσης.
3. Η Σύμβαση θα έχει εφαρμογή από τη στιγμή της θέσης της σε ισχύ σε κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος, σε εξουσίες εκπροσώπησης που έχουν αναγνωρισθεί σε προγενέστερο χρονικό σημείο υπό συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 15.