Άρθρο δεύτερο

1 Ως Κεντρική Αρχή, κατ’ άρθρο 28 της Σύµβασης, επιφορτισμένη µε τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τη Σύµβαση στις Αρχές αυτές, ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Οι αιτήσεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή.
3.Τα αιτήματα που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 33 της Συμβάσεως θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή.
4. Ως Αρχές, κατ’ άρθρο 38 παράγραφος 3 της Σύµβασης, ορίζονται οι Γραμματείες των Δικαστηρίων που έχουν λάβει τα σχετικά μέτρα προστασίας ή έχουν πιστοποιήσει μία εξουσία εκπροσώπησης.