Άρθρο 02

1. Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, ενήλικος είναι ένα άτομο που έχει φθάσει στην ηλικία των 18 ετών.
2. Η Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης στα μέτρα που αφορούν έναν ενήλικο ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος κατά τον χρόνο λήψης των μέτρων αυτών.