Άρθρο 33

1. Όταν μια Αρχή, που έχει διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8, μελετά την τοποθέτηση ενός ενηλίκου σε ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, όπου διασφαλίζεται η προστασία του και αν αυτή η τοποθέτηση πρόκειται να λάβει χώρα σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, διαβουλεύεται προηγουμένως με την Κεντρική Αρχή ή άλλη αρμόδια Αρχή αυτού του τελευταίου Κράτους. Προς το σκοπό αυτό της διαβιβάζει έκθεση σχετική με τον ενήλικο και τους λόγους της προτεινομένης τοποθετήσεώς του.
2. Η απόφαση για την τοποθέτηση δεν δύναται να ληφθεί στο Κράτος που τη ζητεί, εάν η Κεντρική Αρχή ή άλλη αρμόδια Αρχή του Κράτους, από το οποίο ζητείται, εκφράσει εντός ευλόγου χρόνου την αντίθεσή της σ’ αυτή την τοποθέτηση.