Άρθρο 15

1. Η ύπαρξη, η έκταση, η τροποποίηση και λήξη των δικαιωμάτων εκπροσώπησης που παρέχονται από έναν ενήλικο, είτε βάσει συμφωνίας είτε βάσει μονομερούς πράξης, για να ασκηθούν όταν αυτός δεν θα βρίσκεται πλέον σε θέση να προστατεύσει τα ίδια αυτού συμφέροντα, διέπονται από το δίκαιο του Κράτους της συνήθους διαμονής του ενηλίκου κατά τον χρόνο της συμφωνίας ή της μονομερούς πράξης, εκτός εάν κάποιο από τα δίκαια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχει οριστεί ρητά εγγράφως ως εφαρμοστέο.
2. Τα Κράτη το δίκαιο των οποίων μπορεί να επιλεγεί είναι τα ακόλουθα:
α. το Κράτος της ιθαγένειας του ενηλίκου,
β. το Κράτος ορισμένης προηγούμενης συνήθους διαμονής του ενηλίκου,
γ. ένα Κράτος στο οποίο βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του ενηλίκου, σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.
3.Ο τρόπος άσκησης αυτών των δικαιωμάτων εκπροσώπησης διέπεται από το δίκαιο του Κράτους όπου ασκούνται.