Άρθρο 14

Στην περίπτωση που ένα μέτρο που έχει ληφθεί σε κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος εφαρμόζεται σε κάποιο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του διέπονται από το δίκαιο αυτού του άλλου Κράτους.