Άρθρο 30

Η Κεντρική Αρχή ενός Συμβαλλομένου Κράτους, προβαίνει είτε απ’ ευθείας είτε με τη συνδρομή δημοσίων Αρχών ή άλλων οργανισμών σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες:
α. για να διευκολύνει την επικοινωνία, με όλα τα δυνατά μέσα, μεταξύ των αρμοδίων Αρχών στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση•
β. για να βοηθά, ύστερα από αίτηση ορισμένης αρμοδίας Αρχής ενός άλλου Συμβαλλομένου Κράτους, στον εντοπισμό του ενηλίκου που φέρεται να βρίσκεται στο έδαφος του Κράτους της και έχει ανάγκη προστασίας.