Άρθρο 44

Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο διαφορετικά συστήματα δικαίου ή σύνολα κανόνων δικαίου έχουν εφαρμογή για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, δεν θα δεσμεύεται να εφαρμόσει τους κανόνες της Σύμβασης σε συγκρούσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών συστημάτων ή των συνόλων κανόνων δικαίου μόνο.