Άρθρο 59

Ο Θεματοφύλακας γνωστοποιεί στα Κράτη-Μέλη της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, καθώς και στα Κράτη που θα προσχωρήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54:
α. τις υπογραφές, επικυρώσεις, αποδοχές και εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53•
β. τις προσχωρήσεις και τις αντιρρήσεις κατά των προσχωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 54•
γ. την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57•
δ. τις δηλώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 32, παράγραφος 2 και 55•
ε. τις συμφωνίες που μνημονεύονται στο άρθρο 37•
στ. τις επιφυλάξεις που μνημονεύονται στα άρθρα 51, παράγραφος 2 και 56, παράγραφος 2•
ζ. τις καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 58.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
Έγινε στη Χάγη, στις 13 Ιανουαρίου 2000, σε δύο κείμενα, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, που είναι ισοδύναμα, σε ένα πρωτότυπο, που κατατέθηκε στα αρχεία της Κυβέρνησης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα επιδοθεί, δια της διπλωματικής οδού, σε κάθε Κράτος που ήταν Μέλος της Συνδιάσκεψης της Χάγης του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου την 2α Οκτωβρίου 1999.