Άρθρο 21 – Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη»

1. Συνιστάται και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) πληροφοριακό σύστημα, υπό τον τίτλο,«e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο περιλαμβάνει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η κοινωνική προστασία του πληθυσμού, η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες, η εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
2. Το πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» αποτελείται από τα κάτωθι υποσυστήματα:
α. Υποσύστημα «Ηλεκτρονική Διασύνδεση και Διαδραστικότητα των Υπηρεσιών Πρόνοιας» (εφεξής ΗΔΔΥΠ), το οποίο διαχειρίζεται το Μητρώο όλων των φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τις ηλεκτρονικές φόρμες για την επιγραμμική καταχώρηση δεδομένων, που αφορούν στη λειτουργία αυτών, και τις ηλεκτρονικές φόρμες για την επιγραμμική συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων ανοικτών ερευνών. Τα δεδομένα, που καταχωρούνται στο ως άνω υποσύστημα, προσδιορίζονται σε: ταυτότητα, πιστοποιήσεις, υπηρεσίες, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, ανθρώπινοι πόροι, διαθέσιμες κλίνες, επισυναπτόμενα έγγραφα, χάρτης και προσβασιμότητα.
β. Υποσύστημα «Πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης και Αναφορών» (Management Information System MIS και Reporting), το οποίο υποστηρίζει τη διοικητική πληροφόρηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
γ. Υποσύστημα «Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας» (εφεξής ΔΠΠ), το οποίο περιλαμβάνει την ενιαία ηλεκτρονική πρόσβαση από τους πολίτες και τους σχετικούς φορείς σε πληροφορίες συναφείς με παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
δ. Υποσύστημα «Διαχείριση χρηστών», το οποίο αφορά στην κεντρική διαχείριση των χρηστών, παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης σε χρήστες ή ομάδες χρηστών.
ε.Υποσύστημα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το παιδί» (εφεξής ΕΚΑΠ), το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών των προνοιακών φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος τήρησης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων των παιδιών, που τελούν υπό το καθεστώς της παιδικής προστασίας. Ο ηλεκτρονικός φάκελος παιδιού περιέχει τα κάτωθι: στοιχεία φακέλου, κοινωνικό ιστορικό, παρακολούθηση, αναδοχή, υιοθεσία εκκρεμότητες, επισυναπτόμενα έγγραφα, κίνηση, δικαιώματα πρόσβασης φακέλου ανά χρήστη και αναζήτηση ριζών.
στ. Υποσύστημα «Διαχείριση Αιτημάτων ΕΚΑΠ», το οποίο διαχειρίζεται αιτήματα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, με αντικειμένο το ΕΚΑΠ.
3. Το πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» διασυνδέεται με:
α. τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παροχής προνοιακών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. τους ειδικώς πιστοποιημένους (άρθρο 5 του Ν. 2646/1998) ή μηπιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
γ. τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και τα Κέντρα Κοινότητας (άρθρο 4 του Ν. 4368/2016, Α’ 21),
δ. τους φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας,
ε. τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. α. Στοπληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη», που λειτουργεί στο ΕΚΚΑ, συνιστάται και λειτουργεί Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΑ. Συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΑ, διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα του παρόντος άρθρου.
β. Τα χορηγούμενα ως άνω στοιχεία χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.
5. Με απόφαση τουΥπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστήνεται Επιτελική Ομάδα Παραγωγικής Λειτουργίας (εφεξής ΕΟΠΛ) στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος«e-pronoia για τον πολίτη». Η ΕΟΠΛ αποτελείται από: α. τέσσερις (4) υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δύο (2) υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ένας εκ των οποίων αναλαμβάνει, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, καθήκοντα Προέδρου της ΕΟΠΛ, και β. τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΚΚΑ, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα. Με την υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου ανατίθενται χρέη γραμματειακής υποστήριξης της ΕΟΠΛ σε υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. Η θητεία των μελών της ΕΟΠΛ ορίζεται τριετής.
Σκοπός της ΕΟΠΛ είναι η παρακολούθηση της νόμιμης, πρόσφορης και θεμιτής διαχείρισης και εν γένει λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος«e-pronoia για τον πολίτη».
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των υποσυστημάτων, που υπάγονται στο πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη»,β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΚΑ με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου (όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα κλπ.) και δ. κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και λειτουργία του«e-pronoia για τον πολίτη».