Άρθρο 13 – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας

1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας είναι αρμόδια για:
α. τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο µε κοινωνικούς εταίρους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με ρυθμίσεις και πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
β. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιµέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δηµοτικών Συµβουλίων και των αρμόδιων µε θέµατα κοινωνικής πολιτικής υπηρεσιών τους,
γ.τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη µέτρων και τη διαµόρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση,
δ. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΠΕΣΚΕ), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,
ε.το συντονισμό των Δήµων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη, ad hoc, παρεµβάσεων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών,
στ.την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία στους Δήµους για την εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
ζ. τη δικτύωση όµορων Δήµων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιµετώπιση κοινών αναγκών,
η.την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕΣΚΕ, με έµφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήµων,
θ.την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήµατα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήµων, καθώς καιτην εξέταση της µεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα,
ι. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεωνµε εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των Δήµων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (εφεξής ΕΥΔ-ΠΕΠ), του Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κ.λπ., σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους παρεµβάσεων,
ια.τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
ιβ. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων στην υλοποίηση,
ιγ. τη διαβίβαση σχετικών στοιχείων, δεδοµένων και πληροφοριών προς το ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και
ιδ. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο,προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:53 | Ανθή Κρητικού

    το περιεχόμενο της παραγράφου (θ) επικαλύπτεται από την παράγραφο (α).