Άρθρο 07 – Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

1. Μετά το άρθρο 39 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180), προστίθεται άρθρο 39Α, ως ακολούθως:
«Άρθρο 39Α
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και γενικότερα όλων των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.
β. Τμήμα Παρακολούθησης.
γ.Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.
3.α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης:
αα. Η επεξεργασίακαι εισήγηση προτάσεων µέτρων και πολιτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
αβ. Η υποστήριξητων αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρμόνισης των περιφερειακών στρατηγικών,βάσει των αρχώντης ΕΣΚΕ (έλεγχος συµβατότητας).
αγ. Η προώθηση της οριζόντιας και κάθετης δικτύωσης φορέων, που σχετίζονται άµεσα µε την εφαρµογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, και η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, οµάδων διαβούλευσης, ηµερίδων ανταλλαγής καλών πρακτικών, εκστρατειών ευαισθητοποίησης µεγάλης εµβέλειας, κ.λπ.
αδ. Ο προσδιορισμός και σχεδιασμός του εύρους των στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητα για την παρακολούθηση των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού και την εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής.
αε. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούµενων παρεµβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
αστ. Η συμμετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συναντήσεις, µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που συµβάλλουν στη διαµόρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής.
αζ. Ο σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και µεθόδων µέτρησης της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των εφαρµοζόµενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης (διαδικασίες, κανονισµός µέτρησης και αξιολόγησης, δείκτες κλπ.).
αη. Η διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων της ΕΣΚΕ, καθώς και δεικτών αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.
αθ. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του ΕΣΠΑ και τους φορείς υλοποίησης πολιτικών και µέτρων κοινωνικής ένταξης για την ενσωµάτωση των δεικτών στις διαδικασίες µέτρησης.
αι. Η συλλογή στοιχείων και δεδοµένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους πολιτικών κοινωνικής ένταξης και στην επίτευξη των σχετικών στόχων τους, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενηµερωτικών αναφορών.
αια. Ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσµατικής και αποδοτικής εφαρµογής ρυθμίσεων ή διαφορετικών πολιτικών ένταξης.
αιβ. Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση µέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών.
β. Αρμοδιότητες τουΤμήματος Παρακολούθησης:
βα. Η συνεργασία µε οµάδες εργασίαςσυναρμόδιων Υπουργείων για την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
ββ.Η παροχή τεχνογνωσίας στις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης.
βγ.Η συμβολή στο συντονισμό της εφαρµογής των κοινωνικών πολιτικών, µεριµνώντας για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και σύγχυσης αρμοδιοτήτων.
βδ.Η συνεργασία µε εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για το συντονισµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής της ΕΣΚΕ και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύσεων, κ.λπ., µε σκοπό των προώθηση θεµάτων, που άπτονται της εφαρμογής της ΕΣΚΕ.
βε.Η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης µε κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.
βστ. Η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιµο, επιτόπιων ερευνών και επισκέψεων στο πεδίο, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιµέρους παρεµβάσεων και την εκτίµηση των επιπτώσεών τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών κοινωνικής ένταξης.
βζ. Η συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήµατος µε στοιχεία, προκειµένου να προσδιοριστούν, από κάθε οργανισµό, τα εξουσιοδοτημέναπρόσωπα για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήµατος µε στοιχεία.
βη.Η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήµατος µε στοιχεία και η μέριμνα για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσής τους από όλους τους συναρµόδιους φορείς.
βθ.Η επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων, που αναφέρονται στα παραγόµενα αποτελέσµατα, στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των επιµέρους παρεµβάσεων και στην επίτευξη των σχετικών, ειδικών και γενικών, στόχων της ΕΣΚΕ και η έκδοση σχετικών ενηµερωτικών αναφορών.
βι.Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο εντοπισμός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων και των εµποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων.
βια.Η σύνταξηκαι υποβολήεκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων:
γα. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που άπτονται όλων των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού και της υλικής αποστέρησης (εισόδηµα – φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.).
γβ. Η συλλογήκαι επεξεργασία στοιχείων, που άπτονται της εφαρµογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ, των αποτελεσµάτων και επιπτώσεών τους.
γγ. Η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασµού των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων, µέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδοµένων.
γδ. Η συγκέντρωση και τεκµηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησηςγια τη διαµόρφωση των προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης (π.χ. θεµατικές µελέτες, νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές με ζητήματα ευάλωτων ομάδων, κ.λπ.).
γε. Η εισήγηση θεσµικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, που συµβάλλουν στην εφαρµογή της ΕΣΚΕ.
γστ. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα, για τη διενέργεια ερευνών ή µελετών για τη διάγνωση αναγκών και την ιεράρχηση πολιτικών και µέτρων, σύµφωνα µε τις αρχές της ΕΣΚΕ.
γζ. Ο σχεδιασμός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήµατος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και των διαφόρων µητρώων και βάσεων δεδοµένων.
γη. Η συνεργασία µε αρμόδιους φορείς, προκειµένου να προσδιοριστεί η µορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδομένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστηµα.
γθ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήµατος, των µητρώων και βάσεων δεδοµένων και τη διασύνδεσή του µε άλλα συστήµατα και ψηφιακές δομές.
γι. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση και αναβάθµιση των εγκατεστηµένων εφαρµογών (λειτουργικά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων, κ.λπ.) και των υποδοµών, που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων.
για. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων επικοινωνιών και των απαιτούμενων υποδοµών για την οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και τη διασύνδεση µε άλλους φορείς.
γιβ. Η εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων.
γιγ. Η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Μηχανισµού σε εξοπλισµό πληροφορικής (π.χ. λογισµικό) και επικοινωνιών.
γιδ. Η συνεργασίαµε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή συναρμόδιων Υπουργείων, κρατικούς οργανισµούς, αρµόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή Δήµων και των υπηρεσιών τους, δοµές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραµµάτων, επιτελικές δοµές ΕΣΠΑ, επιτροπές παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών».
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας συγκεντρώνει τις εκθέσεις και τις εισηγήσεις των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και, βάσει αυτών, διαμορφώνει προτάσεις προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση,μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,στο ΚΥΣΚΟΙΠ σχέδιο ετήσιας έκθεσης για την πορεία εφαρμογής της ΕΣΚΕ, καθώς και για τα αποτελέσματα και την κατάσταση της κοινωνικής συνοχής στην Επικράτεια. Κατόπιν έγκρισης του από το ΚΥΣΚΟΙΠ, το σχέδιο του προηγούμενου εδαφίουαποτελεί την ετήσια έκθεση της Κυβέρνησης και διαβιβάζεται στη Βουλή των Ελλήνων.
3.Συνιστώνται δεκαεννέα(19)οργανικές θέσεις τακτικού (μόνιμου ήμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
4. Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης:
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής ή Μαθηµατικών ή εφαρµοσµένων Μαθητικών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Οικονοµικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών και δύο (2) θέσειςκατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών. Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
β. Τμήμα Παρακολούθησης:
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Οικονοµικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δηµόσιας Διοίκησης ή Νοµικών Επιστηµών και μία (1) θέση, κατηγορίας ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
γ.Τμήμα Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων:
Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής ή Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηματικών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ και τρεις (3) θέσεις, για τις οποίες απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής, της κατηγορίας ΠΕ.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
5. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, στελεχώνονται σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001 (Α’ 39)και από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6.Τα Τμήματατης Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής δύναται να στελεχώνονται με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχήςσυνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.
7. Το τακτικό προσωπικό των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων.
8. Οι πράξεις απόσπασηςτης παρ. 6 του παρόντος άρθρου διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
9. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ζητήματα αποδοχών των αποσπασμένωνυπαλλήλων καθορίζονται, βάσει του Ν. 4354/2015 (Α’ 176).
10. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης του παρόντος άρθρου δύναται να στελεχώνονται και με μετάταξη υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η κατανομή των υπαλλήλων στις θέσεις του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Τμήματων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων τηςΔιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του παρόντος άρθρου.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:45 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

    Διαφαίνεται μια ασάφεια αρμοδιοτήτων (και ως αποτέλεσμα επικαλύψεων) μεταξύ των Τμημάτων (π.χ. συνεργασίες: αρμοδιότητα του Τμήματος Σχεδιασμού και του Τμήματος Παρακολούθησης)

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:24 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

    4αθ: Θα πρέπει να ληφθει υπόψη οτι οι ΕΥ του ΕΣΠΑ έχουν αρμοδιότητα για τις συγχ/νες δράσεις και όχι γενικά για ολα τα μετρα και παρεμβάσεις κοινωνικης ενταξης και πολιτικης. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να διαχωρίζεται για καθε αναφορα που γίνεται σε ΕΥ του ΕΣΠΑ στο σχεδιο Νομου (για δεικτες, για συνεργασίες, κλπ)