Άρθρο 20 – Μεταβατικές Διατάξεις

Έως την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οιδιατάξεις:
α. του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180),
β. των εδαφίων αβ’, αγ’, αστ’, αζ’, αη’ και αθ’ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180).