Άρθρο 12 – Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 5 εδ. α΄του Ν. 4144/2013 (Α’ 88), αντικαθίσταται, ως εξής
«Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (εφεξής ΕΕΚΠ). Η ΕΕΚΠ συγκροτείται με απόφαση τουΥπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από: τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα ανεργίας, το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, το Συνήγορο του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (εφεξής ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (εφεξής ΕΝΠΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής ΕΣΑμεΑ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (εφεξής ΓΣΕΕ), έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής ΣΕΒ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (εφεξής ΓΣΕΒΕΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (εφεξής ΕΣΕΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφεξής ΣΚΛΕ).
Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας, τον Πρόεδρο της ΕΕΚΠ αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η θητεία των μελών της ΕΕΚΠ ορίζεται τριετής.
Κατά τη συνεδρίαση της ΕΕΚΠ τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της.
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της ΕΕΚΠ ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Η ΕΕΚΠ συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της».
2. Το εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α’ 111) αντικαθίσταται, ως εξής
«Στην ΕΕΚΠ καλούνται και μετέχουν ως μέλη, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Γενικοί Γραμματείς άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικότερα νομικές οντότητες, που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α’ 111) αντικαθίσταται, ως κάτωθι
«Τα καθήκοντα της ΕΕΚΠ είναι τα εξής:
α. Η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
β. Η προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού.
γ. Η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας.
δ. Η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Ημέρα Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».
ε. Η γνωμοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
στ. Η υποβολή των Πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΕΚΠ στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 11:43 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας

  Σχετικά με την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και τη λειτουργία της, προτείνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους, καθώς και μεγαλύτερη συχνότητα των τακτικών συνεδριάσεων της και όχι μόνο μία φορά το χρόνο.

 • Βάσει του άρθρου 12 η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας αποτελείται από: τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα ανεργίας, το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, το Συνήγορο του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (εφεξής ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (εφεξής ΕΝΠΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής ΕΣΑμεΑ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (εφεξής ΓΣΕΕ), έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής ΣΕΒ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (εφεξής ΓΣΕΒΕΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (εφεξής ΕΣΕΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφεξής ΣΚΛΕ).

  Ως Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής θεωρούμε αναγκαίο σε μια επιτροπή με αυτό το περιεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται επίσης εκπρόσωποι των σωματείων κοινωνιολόγων, ανθρωπολόγων καθώς και επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής.

  Με εκτίμηση,

  Νίκος Κουραχάνης,
  Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΠ,
  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Παντείου

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 17:22 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
  Πλατ. Άγιων Θεοδώρων 3 Αθήνα, 10561, Τ.Θ. 4239
  e-mail: sek@sek-sociology.gr
  http://www.sek-sociology.gr
  Τηλέφωνο: 2114037963-6946937474

  «Προσθήκη εκπρόσωπου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ».

  Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (εφεξής ΕΕΚΠ). Με βάση τα καθήκοντα της ΕΕΚΠ θα πρέπει να προστεθεί και ένας εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ. Ο ΣΕΚ επί 30 χρόνια προβαίνει σε δράσεις, για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο (Μέλος της ISA -Παγκόσμια Κοινωνιολογική Εταιρεία –μέλος της ΟΥΝΕΣΚΟ- ESA –Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογική Εταιρεία).

  Σύμφωνα με τον νόμο τα καθήκοντα της ΕΕΚΠ είναι τα εξής:
  α. Η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  β. Η προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού.
  γ. Η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας.
  δ. Η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Ημέρα Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».
  ε. Η γνωμοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
  στ. Η υποβολή των Πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΕΚΠ στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
  Καθηγητής Κοινωνιολογίας-Οικονομικών