Άρθρο 09 – Συναρμόδια Υπουργεία και Σημεία Επαφής

1. Η πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης ασκείται από κοινού με τα εξής Υπουργεία:
α.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β.Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
γ.Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
δ.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ε.Υγείας,
στ.Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ζ.Οικονοµικών,
η.Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ.Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύωνκαι
ι.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ως Σημείο Επαφής του κάθε συναρμόδιου Υπουργείου με τον Εθνικό Μηχανισμό ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Ως εμπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η θητεία των μελών του Σημείου Επαφής κάθε συναρμόδιου Υπουργείου είναι διετής. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
3. Αρμοδιότητες των υπαλλήλων – Σημείων Επαφής των συναρμόδιων Υπουργείων με τον Εθνικό Μηχανισμό
α. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µέτρων και παρεµβάσεων του τοµέα αρµοδιότητάς τους στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ.
β. Η υποστήριξη των οικείων Υπουργείων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων πολιτικών.
γ. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες για το σχεδιασµό και ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών ανά τοµέα.
δ. Ο συντονισµός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας εφαρµογής και του τρόπου υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου, του οποίου αποτελούν Σημείο Επαφής.
ε. Η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισμού με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται της ΕΣΚΕ.
στ. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων – αναφορών προόδου και η διαβίβαση αυτών, κατόπιν έγκρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 14:48 | Ανθή Κρητικού

    Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο (το κυβερνητικό) παρότι γίνεται αναφορά στη συνεργασία με συναρμόδια για θέματα κοινωνικής προστασίας Υπουργεία και για συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( όπως ΕΚΚΑ, ΕΙΕ, ΟΑΕΔ) δεν γίνεται καμία αναφορά στη συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Γ.Γ. και Διευθύνσεις του ίδιου του Υπουργείου Εργασίας που σχεδιάζουν πολιτικές μέτρων προώθησης στην Απασχόληση δηλαδή μέτρων ενεργούς ένταξης.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:56 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

    9.3: ο ρόλος των 2 ατομων (Σημειων Επαφής ) ανα υπουργείο, θα πρεπει να επαναδιατυπωθει (δεν μπορουν προφανως να σχεδιαζουν και να υλοποιουν ουτε ισως να αξιολογουν): ολο το τμημα χρηζει επαναδιατυπωσης η οποια θα αποτυπωνει τον ουσιαστικο ρολο των ατομων αυτων