Άρθρο 08 – Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

1.Προστίθεται άρθρο 39Β στο ΠΔ 113/2014 (Α’ 180), ως ακολούθως:
«Άρθρο 39Β
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι οι κάτωθι:
α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων σε τρεις πυλώνες πολιτικής για τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του με υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας,
β. ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων, που προσφέρουν κοινωνική προστασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας,
γ. η δημοσιότητα και ενημέρωση των πολιτών στο χώρο της κοινωνικής προστασίας, καθώς και
δ. η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.
2. Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης.
β. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.
3.α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης:
αα. Ο σχεδιασμός των όρων και των προϋποθέσεων της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ).
αβ. Ο συντονισμός όλων των προβλεπόμενων σταδίων του ανωτέρω προγράμματος.
αγ. Η εισήγηση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του ΚΕΑ.
αδ. Η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προς τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς.
αε. Η εισήγηση και αξιολόγηση μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
αστ. Η πρόσβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που άπτονται του ΚΕΑ.
αζ. Η σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδρομής.
αη. Η αξιολόγηση του ΚΕΑ και η ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό του.
β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
βα. Η ανάπτυξη στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού.
ββ. Η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΚΕΑ.
βγ. Η παροχή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (π.χ. οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ, κ.λπ.) πληροφοριών συναφών με την εθνική εφαρμογήτου ΚΕΑ.
βδ. Η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών συναφών με την εθνική εφαρμογή του ΚΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων της παρούσας Διεύθυνσης.
γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
γα. Η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του ΚΕΑ και η υποβολή τους στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης.
γβ. Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης του ΚΕΑ, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της παρούσας Διεύθυνσης.
γγ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, για το σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων και την προώθηση των ωφελούμενων του ΚΕΑ σε δράσεις ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.
γδ. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης.
γε. Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων (π.χ. Δήμοι), με επιδιωκόμενο σκοπό τη διασύνδεση των ωφελούμενων με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά».
2.Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις τακτικού (μόνιμου ήμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού των τριών Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.Στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
3. Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης:
Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κοινωνικής Εργασίας.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
β. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕΟικονοµικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕΟργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστηµών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κοινωνικής Εργασίας.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
4. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, στελεχώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001 (Α’ 39) και από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας δύναται να στελεχώνονται με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.
6. Το τακτικό προσωπικό των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων.
7. Οι πράξεις απόσπασης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ζητήματα αποδοχών των αποσπασμένωνυπαλλήλων ρυθμίζονται, βάσει του Ν. 4354/2015 (Α’ 176).
9. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης του παρόντος άρθρου δύναται να στελεχώνονται και με μετάταξη υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η κατανομή των υπαλλήλων στις θέσεις του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Τμήματων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του παρόντος άρθρου.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:11 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το θέμα της μητρότητας για τις άμεσα ασφαλισμένες ελεύθερες επαγγελματίες όλων των ταμείων. Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας μόνο 150 ευρώ και για μόνο 4 μήνες παραβιάζει την αρχή της ισότητας του Συντάγματος. Θα πρέπει οι ελεύθερες επαγγελματίες, τουλάχιστον σχετικά με την μητρότητα, να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που δίνονται στις δημοσίους υπαλλήλους με ίδια προσόντα. Ειδικά όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποχρεωθεί να καταβάλλουν υπέρογκες εισφορές χωρίς κανένα αντίκρισμα σε παροχές.

  Εμμανουέλα Βερνάδου
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 21:46 | Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στο κατά τη παρ. 3γ του Άρθρου 8 του νομοσχεδίου, προστίθενται 3 + 2 (συνολικά 5) θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών στο ίδιο Τμήμα. Προφανέστατα πρόκειται περί σφάλματος και τουλάχιστον οι 2 εννοούνται ώς θέσεις ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, δεδομένης της διαζευκτικής αναφοράς και σε ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Παρακαλούμε για τη σχετική διόρθωση.

  Κατ αναλογία, τη παρ. 3α του Άρθρου 8, αναφέρονται 2 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. Προφανέστατα και εδώ πρόκειται περί σφάλματος και εννοούνται θέσεις ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, δεδομένης και της διαζευκτικής αναφοράς σε ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Παρακαλούμε και εδώ για τη σχετική διόρθωση.

  Γενικότερα, τα άρθρα 50,52,53 και 55 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180) πρέπει κατά τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και τη σχετική με α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/4011 της 4/3/2016 Εγκύκλιο του ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία αρμοδίως έχει περιέλθει και στο Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης να τροποποιηθούν, δεδομένου του ότι υφίσταται απαράδεκτος ΠΛΗΡΗΣ αποκλεισμός των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικών Λειτουργών από τη κατανομή Οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου. Η σχετική τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου το 2014, είναι πασιφανές ότι έγινε με απίστευτη προχειρότητα χωρίς δηλαδή να ληφθεί καν υπ όψιν η ύπαρξη των αποφοίτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (από Ελληνικό Πανεπιστήμιο) Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικών Λειτουργών. Πιθανότατα ο τότε συντάκτης δεν μπήκε καν στο κόπο να το πληροφορηθεί. Έτσι το Υπουργείο που αποτελεί τη κορωνίδα άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής, δεν έχει στο Οργανικό στελεχιακό του δυναμικό ούτε ένα απόφοιτο Πανεπιστημίου για τους συγκεκριμένους κλάδους. Σίγουρη πρωτοτυπία τουλάχιστον για το σύνολο της Ε.Ε., μπορεί και παγκοσμίως. Παρακαλούμε ως εκ τούτου, ο κατά το Συνήγορο του Πολίτη αντισυνταγματικός αποκλεισμός, να αρθεί το συντομότερο δυνατό και να μήν επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα με το παρόν νομοσχέδιο.

  Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 16:47 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Καλησπέρα σας.
  Οι ανύπαντρες μητέρες για ποιο λόγο δεν αναγνωρίζονται ως ευπαθείς ομάδες την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη το ίδιο το κράτος «υιοθετεί» το τέκνο? Για ποιο λόγο δεν υπάρχουμε πουθενά ούτε ως όρος ? Σας ευχαριστώ