Άρθρο 16 – Κέντρα Κοινότητας

1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21)και στην υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 854/30.3.2016), αποτελούν δομές συμπληρωματικές των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και η ανάπτυξηενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περοφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συνεισφέρουν στο έργο των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού επιτελώντας
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω πληροφοριακού συστήματος, που εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί Κέντρων Κοινότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:18 | Ανθή Κρητικού

  Δίνεται βαρύτητα στον ρόλο των Κέντρων Κοινότητας, η οποία γίνεται επίπλαστη από την ίδια την πραγματικότητα π.χ. προσδιορίζεται ως χώρος πρώτης υποδοχής ενώ πολλοί λήπτες επιδομάτων πιθανόν να μην επισκεφτούν ποτέ ένα Κέντρο Κοινότητας εφόσον εξυπηρετούνται από τις κύριες κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 11:03 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  Κέντρα Κοινότητας
  Στην παρ.3γ. του άρθρου 16 του παρόντος νόμου διατυπώνεται ότι, μία από τις αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας είναι η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και η ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
  Υποστηρίζουμε ότι η σχετική ενημέρωση του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Δήμου.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 01:58 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Η ιδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού, αποκτάται μετά απο τη λήψη κάτω απο συγκεκριμένες προυποθέσεις, άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης τήρησης προυποθέσεων για την άσκησή του. Ο Κοινωνικός Λειτουργός δε, εκτελεί καθήκοντα αυστηρώς νομοθετικά ρυθμιζόμενα, έχοντα σχέση π.χ.μεταξύ άλλων και με τη Δικαστική εξουσία, και με το χειρισμό ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η απόκτηση πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας και μόνο, ΔΕΝ σημαίνει και την απόκτηση της ιδιότητας του Κοινωνικού Λειτουργού ούτε την ευχέρεια άσκησης των καθηκόντων του.
  Για την άρση της όποιας παρανοήσεως ευνοείται πιθανόν απο σχόλια που αναφέρονται γενικά σε σπουδές Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών κλπ επιστημών και χρησιμοποιώντας έναν εύληπτο παραλληλισμό, δεν μπορεί ούτε κατ εχέφρονα λόγο πρέπει, ο οποιοσδήποτε απλώς απόφοιτος κάποιας σχολής ή τμήματος που αναφέρεται στο Δίκαιο, να Δικηγορεί ή πολύ περισσότερο,να Δικάζει.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 17:31 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

  Προτεινετε η παρακατω συμπλήρωση:
  «υπεύθυνοι των Κέντρων Κοινότητας θα είναι ισότιμα ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών».

  «Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  »Με έντονο προβληματισμό παρακολουθούμε τις διοικητικές ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση πράξεων, που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.

  »Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, καθώς για μια ακόμα φορά διαπιστώνουμε τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των κοινωνικών επιστημόνων από τις κοινωνικές δομές υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

  »Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ενώ αρχικά αναφέρεται η στελέχωση με “Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας” (Κεφ. Διαδικασία στελέχωσης και επιλογής προσωπικού, σελ. 36), το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016 με θέμα “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας”, στη συνέχεια αναγράφεται αποκλειστικά:

  “Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου δήμου υποχρεωτικά από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης, που θα είναι και ο βασικός υπεύθυνος και συντονιστής των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας” (σελ. 35-36), όπως επίσης και στον Πίνακα ενδεικτικού Κόστους προσωπικού αναγράφεται αποκλειστικά και μόνο η ειδικότητα “Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας” (σελ. 38).

  »Μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η ισότιμη συμμετοχή στη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας των ειδικοτήτων ΠΕ Κοινωνιολόγων και ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών.

  »Ως εκ τούτου, συντελείται διαστρέβλωση των αρχικά προτεινόμενων ειδικοτήτων. Κι αυτό γιατί παρατηρείται ότι οι Δήμοι που καλούνται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αντιγράφουν πιστά τον πίνακα ενδεικτικού κόστους προσωπικού (όπως περιγράφεται στις Προσκλήσεις των Περιφερειών για τα Κέντρα Κοινότητας) με αποτέλεσμα τον εκ προοιμίου έμμεσο, αλλά πλήρη, αποκλεισμό των ειδικοτήτων Κοινωνικών Επιστημόνων.

  »Κυρία Υπουργέ, με βάση τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που διδάσκονται οι Απόφοιτοι Ακαδημαϊκών Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα κατάλληλα προσόντα τα οποία διασφαλίζουν τόσο τις επαγγελματικές θέσεις όσο και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι Κοινωνικοί Επιστήμονες στα Κέντρα Κοινότητας.

  »Με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε:

  · Την άρση του αποκλεισμού των Κοινωνικών Επιστημόνων με την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, με τη σαφή αναγραφή σε όλα τα σημεία της ειδικότητας των ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, ότι υπεύθυνοι των Κέντρων Κοινότητας θα είναι ισότιμα ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών.

  · Ειδικότερα:

  1. Την άρση του αποκλεισμού των Κοινωνιολόγων –Κοινωνικών επιστημόνων, από την στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας, και τηρώντας το υπ’ αρ. 159/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 199/Α’/1-10-2009) με θέμα: «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας».

  2. Την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, με τη σαφή αναγραφή σε όλα τα σημεία της ειδικότητας των ΠΕ Κοινωνιολόγων-Κοινωνικών επιστήμων,

  3. Τη σαφή συμπερίληψη των ΠΕ Κοινωνιολόγων-Κοινωνικων Επιστήμων στους Υπεύθυνους των Κέντρων Κοινότητας, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω έγγραφα και από τις εκατοντάδες επιτελικές θέσεις ευθύνης, που καταλαμβάνουν και οι Κοινωνιολόγοι σε κοινωνικές δομές (Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») και στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της χώρας μας.

  4. Την άμεση ενημέρωση των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΕΥΔ) όλων των Περιφερειών, με σκοπό την ορθή επανάληψη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

  5. Την άμεση ενημέρωση των όλων των Δήμων, για την εναρμόνιση με βάση τα παραπάνω όλων των σχετικών εγγράφων υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του σχεδιασμού και τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.

  · Την άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας εκθέσουμε αναλυτικά τους προβληματισμούς μας και να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

  »Με εκτίμηση,

  Θεοδόσιος Κατσούλας, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων

  Νικόλαος Κουραχάνης, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

  Αλέξανδρος Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Εταιρείας Αποφοίτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου»