Άρθρο 04 – Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού και Φορείς Λειτουργίας

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται και λειτουργεί σε δύο επίπεδα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό.
2. Οι φορείς λειτουργίας σε κυβερνητικό επίπεδο είναι οι εξής
α.η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β.φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοιτο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
γ.τα συναρμόδια για θέματα κοινωνικής προστασίας Υπουργεία με τα αντίστοιχα Σημεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου,
δ.τα θεσµικά όργανα, που δρουν στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (εφεξής ΕΣΠΑ) και στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ήτοι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕυρωπαϊκούΚοινωνικού Ταμείου (εφεξής ΕΥΣΕΚΤ), Επιτελικές Δομές, Επιτροπές Παρακολούθησης και Διαχειριστικές Αρχές του Ν. 4314/2014 (Α’ 265), και
ε.η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου,
3. Οι φορείς λειτουργίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο είναι οι εξής
α.οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών,
β.τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης,
γ.οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων,
δ.τα Κέντρα Κοινότητας,
ε. η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 178 του Ν. 3852/2010, Α’ 87) και
στ. η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, Α’ 87).

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:38 | Ανθή Κρητικού

  Λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική δομή που φέρει σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και που έχει ως εξής :

  1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΓΔ1)

  • Διεύθυνση Όρων Εργασίας (Δ1)
  • Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας (Δ2)
  • Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ3)
  • Διεύθυνση Απασχόλησης (Δ4)
  o Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης
  o Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης
  o Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην αλλοδαπή και Απασχόλησης Αλλοδαπών στην Ελλάδα

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής (Δ5)

  o Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών
  o Τμήμα για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών
  o Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία
  o Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

  • Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΤ8)

  2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΓΔ4)

  3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΠΡΟΝΟΙΑ (ΓΔ5)

  • Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας (Δ22)
  o Τμήμα Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής
  o Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων
  o Τμήμα Υιοθεσιών, Αναδοχών, Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών
  • Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης (Δ23)
  o Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο
  o Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής
  o Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων
  • Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία (Δ24)
  o Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία
  o Τμήμα Τεκμηρίωσης, Προσβασιμότητας και Πληροφόρησης

  ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΤ4)
  • Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και Κοινωνικής Προστασίας (ΑΤ5)
  • Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Πολιτικών Ασφάλισης (ΗΛΙΟΣ) & Προνοιακών Παροχών (ΑΤ6)

  • Μονάδα Στρατηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης Επιτελικών Συστημάτων Εφαρμογής και Μηχανισμών (ΑΤ7)

  Παρατηρούμε ότι:

  • αποσπάται και αποστασιοποιείται η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης από την πολιτική της Απασχόλησης (;!)

  • δεν περιγράφεται εάν θα ενσωματωθούν στον Μηχανισμό οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 5 ήτοι της Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Πρόνοιας ή εάν θα καταργηθούν και θα δημιουργηθεί η νέα διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας ή εάν θα παραμείνουν ως έχουν.

  • Δεν περιγράφεται εάν θα ενσωματωθούν και πως θα ενσωματωθούν τα αυτοτελή τμήματα ΑΤ5 και ΑΤ6 που υπάγονται στον Υπουργό Εργασίας ή εάν θα παραμείνουν ως έχουν.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:07 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

  Πεδίο 4.δ: Οι Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ δεν είναι τμήμα του ΕΜ.
  Οι εν λόγω Υπηρεσίες, συντονιζουν ή/και διαχειριζονται συχν/νες δρασεις που σχετίζονται με τον Μηχανισμό, αλλα δεν μπορεί να θεωρηθούν τμήμα αυτού. Η προσέγγιση είναι υπερβολική και προτείνεται η αφαίρεση του αρθρου αυτού.