Άρθρο 06 – Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισμού

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180) προστίθενται οι περίπτωσεις δ’ και ε’, ως εξής:
«δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
ε) Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας».
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειαςτης Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος νόμου, αντιστοίχως, αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού.