Άρθρο 19 – Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα

1. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει,αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (ΕΓΠΣ) στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού. Μέσω του ΕΓΠΣ, συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίουσυλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, πληροφορίες και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται αποκλειστικάτης κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων, της εφαρμογής και πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος, ο δημόσιος έλεγχος των κοινωνικών και προνοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η διασφάλιση της μέγιστης κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
2. Στο ΕΓΠΣ, το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνιστώνται τα εξής τρία (3) ενιαία μητρώα:
α. Το Εθνικό Μητρώο Ωφελούμενων, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικάστοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης,δημογραφικά στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής.
β. Το Μητρώο Φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα πληροφορίες για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τους, αναλυτικά στοιχεία εργαζομένων και οικονομικά τους στοιχεία κάθε μορφής (πόροι χρηματοδότησης, ισολογισμός, απολογισμός κλπ.).
γ. Το Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
3. α.Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούμενων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β.Τα χορηγούμενα ως άνω στοιχεία χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.
4. Το ΕΓΠΣ αποτελείται από τρία επιμέρους υποσυστήματα:
α.Το υποσύστημα δεδομένων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα και στατιστικά στοιχεία φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το υποσύστημα δεδομένων περιλαμβάνει την κεντρική βάση συλλογής δεδομένων, ήτοι τα τρία (3) ενιαία μητρώα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καιτις απαιτούμενες συνδέσεις µε υφιστάμενες ψηφιακές βάσεις δεδομένων καιδιαδικτυακές υπηρεσίες (Ρortal).
β.Το γεωπληροφοριακό υποσύστημα, το οποίο αξιοποιεί κάθε πληροφορία, συμβάλλει στην πολυεπίπεδη χωρική επεξεργασία των δεδομένων φτώχειας και στέρησης, με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων, και επιτρέπει την αναπαράσταση των δεδομένων, µέσω διαδραστικών χαρτών. Το γεωπληροφοριακό υποσύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχομένου (geoportal), καθώς και ειδικά σχεδιασμένη βάση γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, επιτρέποντας τη χωρική ανάλυση της φτώχειας και της στέρησης και το χωρικό εντοπισμό της στέρησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
γ.Το υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει δυναμικές αναζητήσεις και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων διαμόρφωσης ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης, αξιοποιώντας δεδομένα από τα δύο (2) άλλα υποσυστήματα της παρούσας παραγράφου. Το υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπει την πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδομένων και στοιχείων και τη δυναμική δημιουργία απεικονίσεων, την κατασκευή και παρακολούθηση τυποποιημένων, αλλά και δυναμικών δεικτών της προτίμησης του χρήστη, χώρο-χρονικές εκτιμήσεις, προβολές και προβλέψεις για την εξέλιξη της φτώχειας και της στέρησης, πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφημάτων και απεικόνισης των αποτελεσμάτων και χαρτογράφησης της φτώχειας και των επιμέρους διαστάσεων της στέρησης.
5. Το ΕΓΠΣ διασυνδέεται με:
α. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (άρθρο Πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.3 του Ν. 4152/2013, Α’ 107), το πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» (άρθρο 10 του Ν. 4225/2014, Α’ 2), το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 18 του Ν. 4025/2011, Α’ 228), το Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (άρθρο 5 του Ν. 2646/1998, Α’ 236), το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (άρθρο 14 του Ν. 4019/2011, Α’ 216) κ.α.,
β. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως το πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΚΑ «e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, το Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, το Μητρώο οικογενειακών επιδομάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (εφεξής ΟΓΑ), το Μητρώο εξωιδρυματικών επιδομάτων αναπηρίας και το Αρχείο κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο Δεύτερο του Ν. 4366/2016, Α’ 18), που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (εφεξής ΗΔΙΚΑ) κ.α.,
γ. το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής ΟΠΣ) του άρθρου 55 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, που σχετίζονται αποκλειστικά με την κοινωνική ένταξη,
δ. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν αρμόδιες για θέματα κοινωνικής πολιτικής και ένταξης υπηρεσίες και συμπληρωματικές δομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄βαθμού,
ε. ψηφιακές βάσεις δεδομένων και μητρώα, που τηρούν ειδικώς πιστοποιημένοι (άρθρο 5 του Ν. 2646/1998) ή μη πιστοποιημένοι φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας,
στ. τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για συλλογή, όπου απαιτείταικαι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στοιχείων εισοδήματος, με στόχο τον έλεγχο μέσω διασταυρώσεων, και
ζ. κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδομένων και μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για θέματα, που άπτονται αποκλειστικά της εφαρμογής και παρακολούθησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και εν γένει δράσεων πρόνοιας.
6. α. Δεδομένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής, αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου σε τακτική βάση από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
β. Το συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό οφείλει στην περίπτωση στ’ της προηγούμενης παραγράφου να τηρεί το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170).
γ. Στο ΕΓΠΣ και τα διασυνδεδεμένα με αυτό πληροφοριακά συστήματα έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση η Φορολογική Διοίκηση.
δ. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, που θα τροφοδοτούν το ΕΓΠΣ ηλεκτρονικώς και σε τακτική βάση και σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται:α.οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του μητρώου ωφελούμενων, του μητρώου φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, του μητρώου κοινωνικών προγραμμάτων, του υποσυστήματος επιτελικών αναφορών και υποστήριξης αποφάσεων (MIS), του υποσυστήματος (GIS), β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του ΕΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ.οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου (όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα κλπ.) και δ. κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΓΠΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 11:03 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

    Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα

    Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη ως προς τους Ο.Τ.Α Α΄και Β΄ βαθμού σε θέματα τεχνολογικών υποδομών, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα.