Άρθρο 05 – Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής

1. Το Κυβερνητικο Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (εφεξής ΚΥΣΚΟΙΠ), βάσει της φύσεως των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Α’ 137), και στο πλαίσιο του ρόλου του, ως συλλογικού κυβερνητικού οργάνου,λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για όλα τα θέματα, που αφορούν στη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται τα θέματα, που παραπέμπονται από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό ή στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 63/2005 (Α’ 98) και του άρθρου 2 της 2/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 24).
2. Για τις ανάγκες του Εθνικού Μηχανισμού στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΚΟΙΠ μετέχουν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρό του, οι συναρμόδιοι για θέματα κοινωνικής ένταξης Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί κ.α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της 38/2.11.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:03 | Ανθή Κρητικού

    Στο κυβερνητικό συμβούλιο θα πρέπει να εμπλέξετε και τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Δεν γίνεται καμία αναφορά στον ρόλο και στις αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής.