Άρθρο 15 – Διευθύνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Ως κοινωνική υπηρεσία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου:
α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που άπτονται όλων των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισµού και της υλικής αποστέρησης (εισόδηµα- φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.), σε επίπεδο Δήµου,
β.υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και µελετών του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ.διαβουλεύεται µε την τοπική κοινωνία και εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο και τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων για την κοινωνική ένταξη,
δ.λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς όλων των φορέων υλοποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, που δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρµοδιότητας του Δήµου, και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρεµβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
ε.προωθεί τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων, καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρεµβάσεων,
στ.µεριµνά για την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών,
ζ.υποβάλλει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες,που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων, του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούμενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:26 | Ανθή Κρητικού

  Στη ανάλυση του άρθρου 15 δεν λαμβάνεται υπόψη ο ήδη υφιστάμενος διοικητικός ρόλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων, που έχουν τα επιδόματα κοινωνικής βοήθειας, την αδειοδότηση και έλεγχο εγκαταστάσεων πρόνοιας και περίθαλψης κ.λπ.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:04 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

  Παρατηρείται μία σύγχυση ανάμεσα σε ρολους που σχετιζονται με τον Ε. Μηχανισμο και σε ρολους που είναι γενικα στα καθηκοντα της εν λογω Δ/νσης.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτά να είναι σε συνάφεια με τον Καλλικράτη. Προτείνεται μία καλύτερη διατύπωση συνολικά στο Αρθρο και με την προσθήκη μίας εισαγωγής ως εξής:
  » Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης…… όπως προβλεπονται απο τον Καλλικράτη, ενισχύονται ως εξής: ..»

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 10:05 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΕYTYXIA

  Καλημέρα σας.Επειδή πολλοί Δήμοι δεν έχουν στο Οργανόγραμμα τους «Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας» και υλοποιούνται με επιτυχία Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και από την Κοινωνική Υπηρεσία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ή Κοινωφελούς Επιχείρησης,που υπάγονται στους Δήμους,προτείνω:να γίνει η σχετική αναφορά στην αρχή του κειμένου στο άρθρο 15.Σας ευχαριστώ.