Άρθρο 18 – Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισμού μεθοδολογία και σύστημα δεικτών

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία της αξιολόγησης του Εθνικού Μηχανισμού στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, είναι το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Για το σκοπό της αξιολόγησης πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης και συνοχής, η αρμόδια υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου συνεργάζεται,ενδεικτικά,µε: α. οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου, β. υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, γ. δημόσιους οργανισµούς, δ. αρµόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή Δήµων και των υπηρεσιών τους, ε.δοµές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, στ.Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ζ. Επιτελικές Δοµές ΕΣΠΑ στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, η.επιτροπές παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, θ. φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.
3. Με επιδιωκόμενο σκοπό την αποτελεσμαστική αξιολόγηση και αποδοτική αποτύπωση των επιπτώσεων εφαρμοζόμενων πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχήςχρησιμοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, όπως:ερωτηματολόγια πριν και μετά, συνεντεύξεις, συγκριτική αξιολόγηση, μελέτες περιπτώσεων σε βάθος, στοχοθετημένες έρευνες,ομάδες ελέγχουκοινωνικών προγραμμάτων και αναφορά δεδομένων, ομάδες εργασίας και διαβούλευσης, χρήση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα, ανάλυση με αντιπαραδείγματα, κ.λπ.
4.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού καταρτίζεται «Σύστημα Κοινών Δεικτών». Στόχος του είναι η συστηματική παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της ΕΣΚΕ και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχήςμεριμνά για τη διαμόρφωση, εξειδίκευση και εφαρμογή του Συστήματος Κοινών Δεικτών. Λαμβάνει υπόψη:α. τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (εφεξής EUROSTAT), β. τους δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (εφεξής ΕΛΣΤΑΤ),γ. τους δείκτες ανεργίας του ΟΑΕΔ,καθώς και δ. τους εθνικούς στόχους για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020″, όπως καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δόμηση ενός «κοινωνικού δικτύου ασφαλείας», αύξηση της απασχόλησης καιμείωση της σχολικής διαρροής.
Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της παρούσας παραγράφου μεριμνά για την κατάρτιση πέντε (5) διακριτών κατηγοριών δεικτών, όπως: δείκτες µέτρησης όλων των διαστάσεων αποκλεισµού (φτώχειας, υλικής στέρησης, στέγασης, πρόσβασης σε βασικά αγαθά, ανεργίας, διακρίσεων), δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσματος, οικονοµικούς δείκτες και δείκτες χωρικών παρεµβάσεων ανά φορέα και τοµέα δράσης.
Το Σύστημα Κοινών Δεικτών εγκρίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.