Άρθρο 11 – Θεσμικά όργανα του ΕΣΠΑ

Τα θεσµικά όργανα, που δρουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως η ΕΥΣΕΚΤ, Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές και Επιτελικές Δομές,έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α.Συμμετέχουν στο σχεδιασµό και την εξειδίκευση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς καιστην εξασφάλιση της κατάλληλης χρηµατοδότησης για την υλοποίησή τους.
β. Διαβιβάζουν δεδομένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα, που άπτονται κοινωνικών προγραμμάτων, στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
γ.Εφοδιάζουν το σύστημα δεικτών του Εθνικού Μηχανισμού με τους δικούς τους δείκτες για την παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, την εποπτεία, σε περιοδική βάση, της προόδου, που σηµειώνεται στην υλοποίηση των ειδικών στόχων των επιµέρους δράσεων, και την αξιολόγηση των επιµέρους δράσεων.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:59 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

    Οι αρμοδιοτητες των εν λόγω Υπηρεσιων καθοριζονται από τον Ν 4314/14 όπως ισχύει καθώς και τις ΚΥΑ Ιδρυσης και Λειτουργίας τους. Δεν είναι σκόπιμο να επαναλαμβάνονται μερικώς. Προτείνεται η διαγραφή του Αρθρου στο σύνολό του. Τα θεματα θα πρέπει να να προσεγγιστουν από την πλευρα του ΕΜ (δλδ συνεργαζεται με τις ΕΥ ΕΣΠΑ για θέματα δεικτων, αξιολόγησης, παροχής δεδομενων, για την διερεύνση και διασφάλιση χρηματοδότησης για δράσεις του ΕΜ, κλπ)