Άρθρο 01 – Ορισμοί

1. Ως«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (εφεξής Εθνικός Μηχανισμός), ορίζεται ο ενιαίος οργανικός σχηματισμός για το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση καιτην αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτοµεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συναρµόδια Υπουργεία, χωρίς, ωστόσο, να αναιρείται η αυτονομία τους ως προς την υλοποίηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ως άνω πολιτικών.
2. Ως «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα» (εφεξής ΕΓΠΣ) νοείται το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα, οι αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία, που αφορούν σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής. Η παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΕΣΚΕ) και της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεωνδιενεργείται σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο με τη σύσταση και λειτουργία του ΕΓΠΣ, ως αναπόσπαστου τμήματος του Εθνικού Μηχανισμού.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 12:12 | Ανθή Κρητικού

  Θετικό βήμα η διαμόρφωση ενός Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (ΕΓΠΣ), το οποίο (αυτονόητα) θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Εθνικού Μηχανισμού και στο οποίο θα καταχωρούνται δεδομένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία. Για να μην αποτελέσει όμως ένα «στατικό» σύστημα ή μια απλή βάση δεδομένων, θα πρέπει να αναδειχθούν και οι «παραγωγικές» δυνατότητες του ΕΓΠΣ με βάση τα καταχωρηθέντα στο σύστημα στοιχεία καθώς και η διασταύρωση των δεδομένων του με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα. Πρακτικά ωφέλιμο και ουσιαστικά “ενιαίο” θα ήταν η ένωση ή η σύνδεση του ΕΓΠΣ με το Πληροφοριακό σύστημα “e-pronoia για τον πολίτη» (βλ.άρθρο 21).

  Το άρθρο 1 του Νόμου αναφέρει ότι στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (ΕΓΠΣ) θα καταχωρούνται δεδομένα, αναφορές, στοιχεία που αφορούν σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής. Εδώ όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο ορισμός της κοινωνικής προστασίας είναι ευρύτερος ορισμός ο οποίος εμπεριέχει -μεταξύ άλλων και κατά προτεραιότητα- πολιτικές και δράσεις εργασιακής ενεργοποίησης μέσω μέτρων προώθησης στην απασχόληση.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 11:50 | Ανθή Κρητικού

  Ο ορισμός του Εθνικού Μηχανισμού ως «Ενιαίος οργανικός σχηματισμός για το σχεδιασμό, συντονισμό ….» θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώστε να κατανοείται καλύτερα…
  Ως Εθνικός Μηχανισμός θα πρέπει να νοείται το πλέγμα όλων των λειτουργιών ενός συστήματος που :
  -διαγιγνώσκει τις κοινωνικές ανάγκες όλων των πολιτών που διαβιούν στην χώρα, -σχεδιάζει πολιτικές που δύναται να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες ώστε όλοι να διαβιούν αξιοπρεπώς,
  -τις δοκιμάζει σε μικρο-κλίμακα αποτιμώντας το κόστος και τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτών, τις εφαρμόζει σε ευρύτερη κλίμακα, τις παρακολουθεί,
  τις ελέγχει, τις αξιολογεί, τις βελτιώνει, τις επανασχεδιάζει ή τις προσαρμόζει στις νέες κοινωνικές ανάγκες……

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 15:06 | Παναγιώτης Ζάννης

  Νομίζω ότι Ν/Σ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτό που διατηρώ επιφυλάξεις είναι σε επίπεδο εφαρμογής. Εκεί θα παρουσιαστούν τα γνωστά προβλήματα υλοποίησης, κυρίως βάσει δημοσιονομικών δυσκαμψιών. Θα ήταν προτιμότερο να γίνει μία ανεξάρτητη αρχή που να εποπτεύεται από το Υπουργείο, ως ένας κεντρικός μηχανισμός που να είναι ευέλικτος, και να στελεχώνεται από στελέχη με επιχειρησιακή εμπειρία, και όχι μόνο τυπικά προσόντα.