Άρθρο 03 – Επιχειρησιακοί στόχοι

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Μηχανισμού είναι οι κάτωθι
α. Η θεμιτή, νόμιμη και πρόσφορη διαχείριση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής διάθεση της πληροφορίαςαπό το κυβερνητικό έως το αυτοδιοικητικό επίπεδο και αντίστροφα, μέσωτου ΕΓΠΣ,για τη χάραξη οριζόντιων πολιτικών και τη λήψη αναγκαίων µέτρων.
β. Η χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στη βάση των αρχών και των προτεραιοτήτων της ΕΣΚΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, τις οριζόντιες εθνικές πολιτικές, τις παραλείψεις και τα κενά,όπου διαπιστώνονται.
γ. Η εκπόνηση στοχευµένων ρυθμίσεων για την κοινωνική ένταξη και συνοχή.
δ. Η εξομάλυνση συντονιστικών και επικοινωνιακών δυσχερειών µεταξύ φορέων κοινωνικής πολιτικής σε όλα τα πεδία της δημόσιας πολιτικής (π.χ. απασχόληση, κοινωνική φροντίδα, εκπαίδευση, κατάρτιση), σύγχυσης ή επικάλυψης αρµοδιοτήτων και ασυµβατότητας των εφαρµοζόµενων πολιτικών.
ε. Η αξιολόγηση της πορείας εφαρµογής της ΕΣΚΕ και η διάχυση των αποτελεσμάτων της.
στ. Η χρηστή δημοσιονομική διάθεση και διαχείριση των συναφών με την κοινωνική πολιτική, εθνικών και κοινοτικών, πόρων.
ζ.Η δίκαιη χωρική κατανομή κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
η. Η κατοχύρωση διακριτών ρόλων και δράσεων των θεσμικών φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν την πολιτική της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
θ. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:27 | Χρήστος Κύρκογλου (ΕΥΣΕΚΤ)

  Στο άρθρο 3 θα πρεπει να ειναι πιο ξεκαθαρος ο ρολος και οι αρμοδιοτητες Συντονισμού

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:44 | Ανθή Κρητικού

  Είναι σημαντικό να έχουμε μια Εθνική Στρατηγική ( αυτό αυτονόητα ισχύει όχι μόνο για το πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής αλλά για όλα τα πεδία πολιτικών), κοστολογημένη με βραχύ-μέσο και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι θα αποτελούν και τους επιχειρησιακούς μας στόχους…

  Στις παραγράφους:
  ε. αντικατάσταση της λέξης «αξιολόγηση της πορείας» με παρακολούθηση της πορείας
  στ. να προστεθούν στις πηγές χρηματοδότησης και οι Άλλοι Πόροι δηλαδή «Εθνικών , κοινοτικών και Άλλων πόρων».
  η. …Στην (η) παράγραφο θα πρέπει να κατοχυρωθούν και οι διακριτοί και συμπληρωματικοί ρόλοι των θεσμικών φορέων που υλοποιούν όχι μόνο την «προνοιακή» πολιτική αλλά και πολιτική της κοινωνικής ένταξης ( η οποία δεν νοείται χωρίς εργασιακή ενεργοποίηση κ.α.).