Άρθρο 17 – Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισμού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου, με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, ασκούν τα γνωμοδοτικά τους καθήκοντά, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του Ν. 3852/2010(Α’ 87), αντιστοίχως.
2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στηΔιεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας.Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.
3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στηΔιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του οικείου Δήμου.Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιείκαι ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.