Άρθρο 02 – Σκοπός σύστασης

Ο Εθνικός Μηχανισμός:
α. συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
β. παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
γ. προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης µε βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες,
δ.συμβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, διαφάνειας, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας,
ε. τεκμηριώνει και εξειδικεύειπολιτικές και δράσεις, µε γνώµονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόµων, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας,ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού και
στ. σχεδιάζει, εποπτεύει και αξιολογεί το θεσμικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

  • 6 Οκτωβρίου 2016, 12:36 | Ανθή Κρητικού

    Πρώτα διαγιγνώσκουμε τις κοινωνικές ανάγκες και μετά σχεδιάζουμε την κάλυψη αυτών λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ατόμων κ.λπ. Ως
    εκ τούτου απουσιάζει το κομμάτι της διάγνωσης των κοινωνικών αναγκών.