Άρθρο 19 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας ένστολου προσωπικού του δημοσίου στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010

 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται:
α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.
δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις μονάδες και υπηρεσίες των περ. α) έως δ), καθώς και τα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου υπηρεσίας, στα οποία χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υπηρεσία σε νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου. Για την εφαρμογή της παρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι ένα (1) μήνα ανά έτος. Για την εφαρμογή της παρούσας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.
Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.
Η παρούσα εφαρμόζεται και στο προσωπικό των περ. α) έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. Για τους ασφαλισμένους αυτούς ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης.
Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.
Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ’ εφαρμογή άλλων διατάξεων.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), περί αναγνώρισης για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρονται οι κατηγορίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης και αβ) να αναγνωρίζεται ο εν λόγω χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται στο διπλάσιο, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Προκειμένου για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), περί της κύρωσης της υπό στοιχεία 14868.Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα», και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία. Για στελέχη του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982, οι εισφορές για την αναγνώριση, ως συντάξιμου ή ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, αν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982, και παρακρατούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.».

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 19:40 | Σοφία

  Στους Ν.Δ. 4219/1961, Ν. 2838/2000, Ν. 3016/2002 και Ν. 3205/2003, στο σχετικό άρθρο περί αναγνώρισης του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ ως χρόνου υπηρεσίας, προστίθεται παράγραφος έχουσα ως ακολούθως:
  «Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ ως χρόνου υπηρεσίας, θεωρείται ότι πραγματοποιείται μόλις καταστεί γνωστό με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία ότι συντρέχουν όλες οι προυποθέσεις όπως κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, αξιοποίησή του στην εξέλιξη στην υπηρεσία εφόσον ο χρόνος αυτός δεν συμπίπτει με πραγματική υπηρεσία. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε πραγματοποιηθεί η παραπάνω αναγνώριση με την γένεση του δικαιώματος, θεωρείται ότι η αναγνώριση πραγματοποιήθηκε μόλις κατέστη γνωστή με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία η συνδρομή των σχετικών προυποθέσεων ή με την δημοσίευση του νόμου και χορηγούνται τόσο στους εν ενεργεία, όσο και στους εν αποστρατεία, που ήταν κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ όταν ήταν στην υπηρεσία και υπέβαλαν από τότε αυτά στην υπηρεσία, όλες οι σχετικές μισθολογικές προαγωγές (προστίθεται ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στο ΑΕΙ) και χρονοεπιδόματα (δύο επιπλέον έτη) αναδρομικά από της γενέσεως του δικαιώματος, ως παράλειψη της υπηρεσίας, εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης, της ενιαίας και ισότιμης απόδοσης, της χρηστής διοίκησης και αποκατάσταση της σχετικής αδικίας.»
  Η προαναφερόμενη προσθήκη παραγράφου προς αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος ελαχίστου αριθμού υπαλλήλων από παραλείψεις των οργάνων της υπηρεσίας που καμμιά απολύτως δυσμενή επιρροή ασκεί στον κρατικό προυπολογισμό, επιβάλλεται τόσο από το κράτος δικαίου, όσο και από την Κυβέρνηση προς αποκατάσταση των αδικιών.
  Τα παραπάνω δε χρόνια σπουδών να αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά, ως συντάξιμος χρόνος.

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 19:59 | Σοφία

  Οι αυτεπάγγελτα αποστρατευθέντες αξιωματικοί των ΣΑ ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και ως προς τα χρόνια υπηρεσίας και ως προς την ηλικία. Δηλαδή, για τον υπολειπόμενο χρόνο από την αποστρατεία τους έως την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των χρόνων υπηρεσίας, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη να καταβάλλεται από τον κρατικό προυπολογισμό και όχι από τον ασφαλισμένο.
  Ο υπολειπόμενος χρόνος λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προυπολογισμό.
  Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για την λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.

  Η προσμέτρηση των 5 μάχιμων ετών να γίνεται χωρίς εξαγορά.

  Να επανασυνδεθούν οι συντάξεις με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των ΣΑ.

  Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους ήδη ευρισκόμενους εν αποστρατεία αστυνομικούς.

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 18:21 | Aριστείδης

  Με τον παρόν Νομοσχέδιο δώσατε την δυνατότητα στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, για αναγνώριση πενταετίας με εξαγορά πέντε(5) πλασματικών ετών , ώστε να συμπληρώσουν 40 έτη Ασφάλισης. Για λόγους όμως ισότητας και επιείκειας προς τους αγρότες ,που και αυτοί ζουν και εργάζονται κάτω από ανθιυγιεινές συνθήκες (Φυτοφάρμακα )και επικίνδυνες εργασίες (Παγετός, χιονοπτώσεις, πτώση κεραυνών στην ύπαιθρο, ανατροπή γεωργικών ελκυστήρων με αποτέλεσμα τον θάνατό τους ,πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εξαγοράσουν τον χρόνο προαιρετικής ασφάλισής του ,που θεσπίσθηκε με το άρθρο 1 Ν.1745/1987 «Σύσταση Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις «, που πολλοί αγρότες είτε από μη επαρκή ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ ,αλλά και από παράλειψη των αρμοδίων ανταποκριτών του ΟΓΑ δεν τους ενέγραψαν, ως όφειλαν αυτεπαγγέλτως στους πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ 387/1988(Α-181),αφού πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 387/1988, ήτοι α) ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για σύνταξη β)έχουν συμπληρώσει τα 21 έτη και δεν έχουν υπερβεί τα 64 έτη της ηλικίας τους.θΑ πρέπει να δοθεί και στους αγρότες η δυνατότητα να εξαγοράσουν τα πλασματικά έτη του θεσμού της πρόσθετης ασφάλισης ήτοι από 01-1-1988 μέχρι 31-12-1998, που με το Π.Δ 78/1998 (τ.Α 72/7-4-1998 ) θεσπίστηκε η υποχρεωτική ασφάλιση των αγροτών.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4387/2016 σε συνδ. με το άρθρο 53 Ν.3518/2006 μπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο πρόσθετης ασφάλισης μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους
  πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς .Αντίθετα και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 841/2010 απόφαση του ΣΤΕ μπορούν να καταβληθούν αναδρομικά οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον υπάρχει ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με τον ΟΓΑ. Επομένως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο προαιρετικής ασφάλισης οι αγρότες από 01-1-1988 μέχρι 31-12-1998 με καταβολή εισφορών , ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης με καταβολή εισφορών.

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 10:13 | Γεώργιος Μ.

  Για αυτούς οποίοι προσελήφθησαν με προσόν κατάταξης πτυχίο σχολής Aνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειναι σκόπιμο να προστεθεί ή ακόλουθη παράγραφος:

  «Επίσης για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δίνεται και η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου σπουδών τους – εφόσον αυτό αποτέλεσε προσόν κατάταξης στο αντίστοιχο σώμα – για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο υπολογισμός των εισφορών για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τον χρόνο υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, δηλαδή επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία. Για στελέχη τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, οι εισφορές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, εάν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου».

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 09:43 | Γεώργιος Μ.

  Οσον αφορά τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που ενδέχεται να αποστρατευτούν με πολύ λιγα πραγματικά χρόνια, σκόπιμο είναι να γίνει η ακόλουθη αλλαγή στο άρθρο 1 του π.δ.7 (ΦΕΚ 6Α/15-1-2020) (το οποίο είναι τροποποίηση του π.δ. 24/1997,ΦΕΚ Α΄29):

  1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997,
  αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές,
  Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι. Ειδικά, οι Αστυνομικοί
  Διευθυντές που δεν έχουν 33ετή πραγματική υπηρεσία
  στο Σώμα, αποστρατεύονται, εφόσον εγγραφούν σε πί-
  νακα μη προακτέων σε πέντε τακτικές κρίσεις.».

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 08:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ
  Προτείνεται η διάταξη να περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των 5 ετών και από εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο υπολογισμός των εισφορών να είναι παρόμοιος με αυτόν των Σωμάτων Ασφαλείας.

  ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  α.Οι στρατιωτικοί, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι οι μοναδικοί στο δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.
  β.Στις παραπάνω περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν συμπληρωθεί τα τουλάχιστον 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, προτείνεται να προσδιορίζονται μεν οι συντάξιμες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το χρόνο αποστρατείας, αλλά, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη.

  γ. Προτεινόμενη Διατύπωση
  «Όσοι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται (αποστρατεύονται) ή έχουν συνταξιοδοτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας ή για λόγους υγείας και δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών, εφόσον επιθυμούν, δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους με 40 έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια »

  ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
  α.Ιστορικό
  1)Στην παράγραφο 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, προβλέπεται: «3. Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»
  2)Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός, αλλά μικρότερος, διότι με την προσθήκη των 3/35 δημιουργούντο ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές συνθήκες. Ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός, με βάση το σύνολο ετών πραγματικής υπηρεσίας καθορίζεται από το άρθρο 37, παράγραφο3 του ν. 3016/2002. Με την ισχύ του ν.4387/2016 δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να υπολογισθούν οι συντάξεις στο μειωμένο συντάξιμο μισθό και όχι στον πραγματικό αποστρατευτικό συντάξιμο μισθό.

  β. Πρόταση
  Να γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων εμπίπτουν στην κατηγορία των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, και ως βάση υπολογισμού να λαμβάνεται ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός.

  γ. Προτεινόμενη Διατύπωση
  «Οι κύριες συντάξεις των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, επανυπολογίζονται με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής τους προαγωγής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002.»

  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ 2%, ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΕΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4670/2020. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36Α ΣΤΟΝ Ν. 4387/2016, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5)
  α.Ιστορικό
  Η διατύπωση του ν. 4670/2020 επί της παραγράφου 5, του άρθρου 36α, εξαιρεί από τις ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώνονται μέχρι τα 40 έτη, λόγω αύξησης των συντελεστών αναπλήρωσης, κυρίως όσους παρέμειναν στην υπηρεσία, κατείχαν θέσεις ιδιαίτερα υψηλής ευθύνης και έφθασαν στους υψηλότερους βαθμούς της ιεραρχίας, όπως Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ και Α/ΓΕΑ), Γενικούς Επιθεωρητές, Διοικητές Στρατιάς, Στόλου, Τακτικής Αεροπορίας, Σωμάτων Στρατού, Μεραρχιών και αντίστοιχων των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κλπ, οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ειδικότερα, αφορά στελέχη που υπηρέτησαν με αυξημένες υποχρεώσεις, μεγάλο πλήθος μεταθέσεων και με απασχόληση πολύ πλέον του κανονικού ωραρίου, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. Με βάση τον ετήσιο αριθμό αποστρατευομένων ανωτάτων αξιωματικών των παραπάνω περιπτώσεων, που ανέρχονται κατά μ.ο. στους τριάντα (30), οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από 40 έτη, το ετήσιο κόστος για το επιπλέον ποσοστό 1,5% εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 17.000 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές 3.000χ1,5%χ12 μήνες χ 30=16.200 ευρώ). Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η Ομοσπονδία, ο αριθμός αποστράτων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή ανέρχεται σε περίπου 910 άτομα, με εκτιμώμενη συνολική ετήσια επιβάρυνση 492.000 ευρώ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς το εν λόγω προσωπικό έχει καταβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

  β.Προτεινόμενη Διατύπωση
  Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, προτείνεται να προστεθεί εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 36α, όπως παρακάτω:
  5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται………… μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο. «Επίσης, τα ποσοστά αναπλήρωσης προσαυξάνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό, για όσους στρατιωτικούς συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία άνω των σαράντα ετών και δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών του προηγουμένου εδαφίου.»
  Η πρόταση αυτή δεν επηρεάζει δημοσιονομικά άλλες κατηγορίες.

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 08:46 | ΑΣΣΥ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΑ/ΣΙΡ/ΣΥΔ 1994 – 1995

  1. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ν/Σ Η ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4609/2019 ΓΙΑ 2Η 5ΕΤΙΑ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΤΟ 2019 ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΠΙΑ.

  2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ν/Σ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3865/2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟ 20% ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 6,67%, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/1995.ΒΑΖΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

  3. ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 50+) ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΔ ΜΕΧΡΙ 31/12/1995 ΚΑΙ ΒΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 25 ΕΤΗ (ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ) ΣΤΑ 40 ΕΤΗ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ 30 ΜΕ 32 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

  4. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3 ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 07:16 | Κοντούρης Δημητριος

  Μόνιμος ΣύνδεσμοςΜε απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 19 του προαναφερθέντος νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση προβλημάτων που σας θέσαμε με το Υπ΄ αριθμ. πρωτ.09/27.09.2022 έγγραφο ΣΑΣΜΥ όπου θέταμε στην διάθεση σας αιτιολογημένες τροποποιήσεις που θα διευθετούσαν τα προβλήματα τόσο προς όφελος των μελών μας όσο και προς αυτό της υπηρεσίας . Παρακαλούμε όπως υιοθετήσετέ τις προτάσεις μας όπως αυτές αποτυπώθηκαν και αιτιολογήθηκαν επί εγγράφου που σας αποστείλαμε και προβείτε σε:
  α. Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10, ως εξής: «Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα oανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  β. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, ως εξής: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 (Α΄ 210), προσμετράτε αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού,στις οποίες στελέχη των ΕΔ έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνοςαναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  γ. Σε περίπτωση που η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση (εδάφιο β)αναφορικά με το άρθρο 11 του Ν.4609/19 δεν κριθεί σκόπιμό ως διάταξη να καταστεί νόμος του Κράτους, τότε ως εναλλακτική επιλογή,προτείνεται να εξετασθεί η επέκταση των τριών(3) πρόσθετων ετών της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10 σε όλο το προσωπικό των ΕΔ και όχι μόνο σε αυτά που κατατάχθηκαν έως την 31.12.95, με ρητό καθορισμό του.

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 23:00 | Ένστολος εργαζόμενος

  ΖΗΤΑΜΕ 2η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΥΠΈΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΆΠΟΨΗ!

  Δώστε το δικαίωμα εξαγοράς σε όλους τους ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για τη δεύτερη (2η) πενταετία με κόστος εξαγοράς όμως 6,67% επί των μεικτών αποδοχών και όχι στο υπερβολικό 20%, επειδή η άναρχη και βίαιη αλλαγή το 2010 που με τον ν. 3865/2010 αυξήθηκε η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τα 24,5 έτη ασφάλισης στα 40 έτη, κρίνεται αναγκαίο να βελτιωθεί τώρα που βγήκαμε από τα Μνημόνια και αφού ως ένστολοι εργαζόμαστε πάντοτε 7ημέρες την εβδομάδα 24ώρες το 24ωρο, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες στην εκτέλεση των καθηκόντων των Υπηρεσιών μας και, κυρίως, για τους κάτωθι λόγους;

  – Θα ευνοηθεί και το Δημόσιο Ταμείο με τις εισπράξεις των εισφορών, ενώ θα λειτουργήσει πολύ θετικά όλο αυτό υπέρ της Κυβέρνησης και σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες που πρωταγωνιστές είναι οι Ένστολες Υπηρεσίες των ΣΑ και των ΕΦ, όπως τα Εθνικά μας θέματα, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η αύξηση της εγκληματικότητας, οι φυσικές καταστροφές και οι πυρκαγιές, η φύλαξη των συνόρων μας κλπ.

  – Θα λειτουργήσουν καλύτερα όλες οι Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων αφού θα γίνει η αποστρατεία αρκετών εργαζομένων με αυξημένη ηλικία, δεν πρέπει να υπάρχει γηρασμένο προσωπικό και επομένως θα γίνουν και νέες προσλήψεις.

  – Οι Ένστολοι δεν δικαιούνται τα επιπλέον τρία (3) πλασματικά έτη των τέκνων που δίνονται σε όλους τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

  – Θα μειωθεί το μισθολογικό κόστος αφού θα αποχωρήσουν πολλά στελέχη που είχαν αυξημένες αποδοχές με σχετικά χαμηλούς συντελεστές αναλογικής σύνταξης κιόλας και θα προσληφθούν νέοι που θα έχουν μειωμένες αποδοχές λόγω του Μισθολογίου και επομένως θα ευνοηθεί το Δημόσιο συμφέρον.

  – Κατάργηση της διάταξης για το δικαίωμα εξαγοράς τριών (3) πλασματικά ετών μόνο σε όσους έχουν κατάταξη περιοριστικά από 1992 έως και 1995, καθόσον θεωρείται άδικη και άνιση όσον αφορά τις Συνταγματικές Αρχές της ισότητας και της ισοτιμίας και χορήγηση σε όλους τους Ένστολους, ανεξαιρέτως, της δεύτερης μάχιμης πενταετίας με εξαγορά 6,67%.

  – Η αλλαγή το 2010 με τη θεμελίωση από τα 24,5 έτη ασφάλισης στα 40 και δεν βελτίωσε τη λειτουργία των Υπηρεσιών και οδήγησε σε γηρασμένο προσωπικό και πρέπει να τροποποιηθεί με έμμεσο τρόπο, αλλά άμεσα εν έτει 2022, αφού εάν δώσετε τη δεύτερη πενταετία θα απαιτείται πλέον 30 έτη πραγματικής υπηρεσίες συν 10 έτη από τις μάχιμος πενταετίες.

  Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να τα λάβετε υπόψη σας.

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 23:52 | Βασιλης

  Γιατί πρεπει να πληρωνουμε επιπλέον για αναγνώριση δηλ. όσοι ήταν μέχρι 1990 τα πηραν όλα και τζάμπα; αναγνωρίσεις χρονών δωρεάν, βαθμους κτλ. Για τα χρονικά διαστήματα που δεν μας πληρωνουν τις υπηρεσίες και τα παραπανω 8ωρα που κανουμε θα έπρεπε το κράτος αυτόδίκαια και όπου αποδυκνειεεται να αναγνωρίζει χωρίς εισφορές τον χρόνο αυτό ως συνταξιμο

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 22:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ορισμένοι βάζουν τρικλοποδιά στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κος Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ (παρατίθεται ως έχει)
  «Καταργείται για πάντα και για όλους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ένα βάρος των μνημονίων παίρνει τέλος ανακουφίζονται σχεδόν 3 εκ φορολογούμενοι…>>.
  Τη διάταξη αυτή πρέπει να την έχει στείλει η ΓΔΟΣΥ η οποία μονίμως λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων μας, (βλέπε 4093/12 και ένταξη των ΜΤ στον φορέα γενικής κυβέρνησης ως ΦΚΑ).
  Κατόπιν όλων αυτών πρέπει να αποσυρθεί γιατί διαψεύδει τον κ. Πρωθυπουργό και έρχεται σε αντίθεση με τη Συνταγματική αρχή της ισότητας.
  Εν κατακλείδι, ορισμένοι συμπεριφέρονται σύμφωνα με το Οργουελικό » ορισμένοι είναι ποιο ίσοι από τους άλλους»
  Αν και η ανωτέρω διάταξη είναι επ’ ωφελεία των μερισματούχων, δεν θα γίνουμε εμείς, αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός «δώσε φτωχέ να μην σου μοιάσω».
  Με καθαρή λοιπόν νομική σκέψη πρέπει να αποσυρθεί και η επιστημονική επιτροπή πρέπει να την επισημάνει ότι αυτή βρίσκεται εκτός Συνταγματικής τάξης. Οί δε βουλευτές πρέπει να λάβουν σοβαρά το θέμα ηθικής που ανακύπτει από τη άδικη αυτή διάταξη.

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 17:32 | ΤΡ

  Στο νομοσχέδιο πρέπει να προστεθεί διάταξη σχετικά με την εξαγορά της προσαύξησης του συντάξιμου χρόνου κατά τρία έτη, με τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 4 του ν. 3865/2010, δηλαδή να εξαγοράζονται τα εν λόγω έτη με ποσοστό κρατήσεων 6,67% και όχι 20%.

  Δεν είναι δίκαιο, δύο στελέχη των ΕΔ ή ΣΑ, για παράδειγμα δύο που αποφοίτησαν την ίδια ημερομηνία από την ίδια Στρατιωτική Σχολή, με τα ίδια έτη υπηρεσίας να εξαγοράζουν την 3ετία με διαφορετικό ποσοστό κρατήσεων (6,67% και 20%) επειδή ο ένας πρόλαβε και υπέβαλε αίτηση εξαγοράς πριν το 2017 και ο άλλος μετά το 2017.

  Η εξαγορά της εν λόγω 3ετίας ουδεμία σχέση μπορεί να έχει, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο Εργασίας (Αρ. Πρωτ. Φ10042/24792/1099), με τη διαδικασία αναγνώρισης των χρόνων σπουδών, καθόσον η 3ετία αυτή νομοθετήθηκε για την άμβλυνση των δυσχερειών που επήλθαν από τη βίαιη υπαγωγή στον νέο ασφαλιστικό νόμο του προσωπικού των ΕΔ, των ΣΑ και του ΠΣ που είχε καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά και η οποία παύει να υφίσταται μετά το 2030, εν αντιθέσει με την εξαγορά των χρόνων σπουδών, η οποία ισχύει εσαεί μέχρι να υπάρξει με νόμο αλλαγή της ή κατάργησή της.

  Αναγνωρίζοντας άλλωστε την αδικία που υπέστη το προσωπικό των ΕΔ, των ΣΑ και του ΠΣ που είχε καταταγεί από το έτος 1990 και μετά, το 2014 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/-/url-node-6803?inheritRedirect=true) είχε προβεί στην κατάρτιση πολύ ευνοϊκότερου νομοσχεδίου που τους αφορούσε και το οποίο ουδέποτε κατατέθηκε στη ΒτΕ για ψήφιση.

  Ως εκ τούτου, για να θεραπευθεί η αδικία του προαναφερόμενου προσωπικού, η οποία αναγνωρίζεται από όλες τις παρατάξεις της ΒτΕ προτείνεται όπως ο τρόπος εξαγοράς της 3ετίας ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο και γίνεται είτε άνευ αντιτίμου ή με ποσοστό κρατήσεων 6,67%.

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 15:47 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΧΕΤ: α. Ν.2084/1992 (ΦΕΚ τ. Α΄165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

  β. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ τ. Α΄102) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων

  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»

  γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις

  α. Με το (γ) σχετικό, άρθρο 5 παρ.6 καθορίζεται ότι: «Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας».

  β. Επίσης στο (β) σχετικό, άρθρο 15 παρ.2 καθορίζεται ότι: «Στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων, που ο ή η σύζυγός του είναι στρατιωτικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει σήμερα, και υπηρετεί στο εξωτερικό, δικαιούται να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται προς συμπλήρωση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, χρόνου διοίκησης και συντάξιμης υπηρεσίας, που απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προαγωγική ή μισθολογική εξέλιξη του στρατιωτικού. Οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές υπάγονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των Κλάδων τους και εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος».

  γ. Με το (α) σχετικό, άρθρο 4 παρ.1, 2 και άρθρο 8 παρ.1 καθορίζονται ότι: «1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος, που διανύεται στις θέσεις του άρθρου 3 με υπαλληλική ιδιότητα και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης, με την προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εισφορές. 2. Συντάξιμη λογίζεται και κάθε υπηρεσία, που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας γενικά, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι δύο έτη, καθώς και ο χρόνος άδειας ανατροφής παιδιών, με την προϋπόθεση καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 17 εισφοράς» και «1.Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται με στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στις παραγωγικέ σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος έχει εφαρμογή και για τους στρατιωτικούς».

  δ. Από τα παραπάνω αναφερόμενα, προκύπτει ότι πριν από την θεσμο-θέτηση του Ν.3883/2010, όλοι οι στρατιωτικοί που ακολουθούσαν τους συζύγους τους στρατιωτικούς στο εξωτερικό, έπρεπε υποχρεωτικά να πάρουν άδεια άνευ Αποδοχών με αποτέλεσμα τον μη υπολογισμό αυτού του χρονικού διαστήματος ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, χρόνου διοίκησης και συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ κατόπιν προβλέφθηκε με την τοποθέτησή τους στην ίδια πόλη χωρίς να λαμβάνουν την υπόψη άδεια.

  ε. Κατόπιν τούτου και για θεραπεία της ως άνω στρέβλωσης, η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του (β) σχετικού να τροποποιηθεί ως εξής :

  «Στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων, που ο ή η σύζυγός του είναι στρατιωτικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει σήμερα, και υπηρετεί στο εξωτερικό, δικαιούται να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Ο χρόνος της άδειας υπολογίζεται προς συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου διοίκησης και συντάξιμης υπηρεσίας, με την καταβολή του συνολικού ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών όπως καθορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ τ. Α΄165). Οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές υπάγονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των Κλάδων τους και εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, και στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, στους οποίους ήδη έχει χορηγηθεί η παραπάνω άδεια, ενώ εφαρμόζονται αναλογικά, στο σύνολό τους, και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος».

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 14:23 | Τασος Χρονοπουλος

  Η αναγνώριση πλασματικών ετών πλέον, με τον υπολογισμό εξαγοράς 20% επί των ακαθάριστων αποδοχων για καθε μηνα αναγνωρισης δεν συμφέρει κανέναν διότι η απόσβεση θα γίνει μετά από 40 χρόνια. Για να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο η διάταξη και πρακτική εφαρμογή πρέπει να γίνει είτε δωρεάν είτε με πολύ μικρό ποσοστό εξαγοράς.

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 08:29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

  Είμαι στρατιωτικός ΣΞ προερχόμενος από διαγωνισμό ΕΠΟΠ. Μπήκα το έτος 2010 ετών – παρ’ ολίγο – 28. Αν όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων
  του άρθρου 8 και της παρ. 2α του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974 μας αποστρατέψουν με όριο ηλικίας στα 50 έτη εκτός ότι θα πάρουμε ( αν πάρουμε) πολύ μειωμένη σύνταξη, με την αναγνώριση των 5 πλασματικών ετών μετά από 25ετή πραγματική υπηρεσία δε θα δικαιούμαστε αναγνώριση γιατί όσοι μπήκαμε από 25 ετών έως 28 δεν θα μπορέσουμε να έχουμε 25 πραγματικά έτη. Δεν είμαστε λίγα τα στελέχη που ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ λύστε τα θέματα α) πρόωρης αποστρατείας στελεγχων ΕΠΟΠ αλλά και β) το δικαιωμα αναγνώρισης της Πλασματικής 5ετίας.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 07:05 | ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Μεγάλη αδικία αν δεν νομοθετησετε και για την εξωτερική φρουρά των καταστημάτων κράτησης με την πενταετία την όποια την δικαιούτε σαν ένοπλο και ενστολο σώμα του υπουργείου προστασίας του πολιτη

 • 19 Οκτωβρίου 2022, 04:35 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικό Στρατιωτικών -Αλλαγές στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
  Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου έχει γίνει δέκτης συνεχών αναφορών από μεγάλο αριθμό Στρατιωτικούς μέλη μας μετά την εισαγωγή από το Υπουργείο Εργασίας σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
  Η Ένωσή μας ζητά να προστεθεί στο Άρθρο 19 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας ένστολου προσωπικού του δημοσίου στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010 διάταξη για τον υπολογισμό σαν επιπλέον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας της πλέον του προβλεπόμενου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (24ωρες υπηρεσίες, ασκήσεις) γεγονός αναμφισβήτητο για την συντριπτική πλειοψηφία των Στρατιωτικών για την οποία να προσθέσουμε ότι δυστυχώς πρόκειται για απλήρωτη πραγματική υπερωριακή εργασία και άρα εφόσον πρόκειται για αποδεδειγμένη απλήρωτη, υπερωριακή και πραγματική εργασία πρέπει η αναγνώρισή της να γίνεται χωρίς εισφορές από τον εργαζόμενο.O υπολογισμός της παραπάνω πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας θα γίνεται όπως παρακάτω:
  Για κάθε ημέρα εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας(3 8ωρα) και συμμετοχής σε άσκηση με διανυκτέρευση(3 8ωρα) θα δίνονται αντίστοιχα 3 ημέρες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας .
  Ο ανωτέρω αναγνωρισμένος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας θα υπολογίζεται πέραν του αυξημένου στο διπλάσιο χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που δίνεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (μάχιμη πενταετία) και δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά οι δύο διατάξεις τα δέκα (10)χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  Να τονίσουμε εδώ ότι οι Στρατιωτικοί συμπεριλαμβάνονται στους ελάχιστους εργαζόμενους που συνεχίζουν να εκτελούν τέτοιας μορφής υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.
  Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε εκ νέου για τις ενέργειές σας για την άμεση και δίκαιη επίλυση του ζητήματος που αφορά το σύνολο των συναδέλφων μας.

 • 18 Οκτωβρίου 2022, 14:19 | Στρατός Ξηράς τάξεις 94 95

  Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 19 του προαναφερθέντος νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση προβλημάτων που σας θέσαμε με το Υπ΄ αριθμ. πρωτ.09/27.09.2022 έγγραφο ΣΑΣΜΥ όπου θέταμε στην διάθεση σας αιτιολογημένες τροποποιήσεις που θα διευθετούσαν τα προβλήματα τόσο προς όφελος των μελών μας όσο και προς αυτό της υπηρεσίας . Παρακαλούμε όπως υιοθετήσετέ τις προτάσεις μας όπως αυτές αποτυπώθηκαν και αιτιολογήθηκαν επί εγγράφου που σας αποστείλαμε και προβείτε σε:
  α. Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10, ως εξής: «Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα oανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  β. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, ως εξής: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 (Α΄ 210), προσμετράτε αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού,στις οποίες στελέχη των ΕΔ έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνοςαναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  γ. Σε περίπτωση που η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση (εδάφιο β)αναφορικά με το άρθρο 11 του Ν.4609/19 δεν κριθεί σκόπιμό ως διάταξη να καταστεί νόμος του Κράτους, τότε ως εναλλακτική επιλογή,προτείνεται να εξετασθεί η επέκταση των τριών(3) πρόσθετων ετών της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10 σε όλο το προσωπικό των ΕΔ και όχι μόνο σε αυτά που κατατάχθηκαν έως την 31.12.95, με ρητό καθορισμό του.

 • Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αναφέρονται μόνο οι εν ενεργεία στρατιωτικοί . Θα πρέπει να συμπεριληφθουν στο άρθρο και οι απόστρατοι συνάδελφοι οι οποίοι λόγω ειδικότητας δεν μπόρεσαν να έχουν την μάχιμη πενταετία.Με αυτή την εξέλιξη θα υπάρξει το φαινόμενο συνάδελφοι με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας να έχουν διαφορετική σύνταξη.
  Για τις δικές ενέργειες.
  Με εκτίμηση

  Παύλος Σοφικίτης

  Πρόεδρος Σ.Α./ Σ.Μ.Υ.Ν

 • 17 Οκτωβρίου 2022, 21:51 | ΑΣΣΥ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΑ/ΣΙΡ/ΣΥΔ 1994 – 1995

  Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 19 του προαναφερθέντος νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση προβλημάτων που σας θέσαμε με το Υπ΄ αριθμ. πρωτ.09/27.09.2022 έγγραφο ΣΑΣΜΥ όπου θέταμε στην διάθεση σας αιτιολογημένες τροποποιήσεις που θα διευθετούσαν τα προβλήματα τόσο προς όφελος των μελών μας όσο και προς αυτό της υπηρεσίας . Παρακαλούμε όπως υιοθετήσετέ τις προτάσεις μας όπως αυτές αποτυπώθηκαν και αιτιολογήθηκαν επί εγγράφου που σας αποστείλαμε και προβείτε σε:
  α. Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10, ως εξής: «Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα oανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  β. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, ως εξής: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 (Α΄ 210), προσμετράτε αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού,στις οποίες στελέχη των ΕΔ έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνοςαναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  γ. Σε περίπτωση που η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση (εδάφιο β)αναφορικά με το άρθρο 11 του Ν.4609/19 δεν κριθεί σκόπιμό ως διάταξη να καταστεί νόμος του Κράτους, τότε ως εναλλακτική επιλογή,προτείνεται να εξετασθεί η επέκταση των τριών(3) πρόσθετων ετών της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10 σε όλο το προσωπικό των ΕΔ και όχι μόνο σε αυτά που κατατάχθηκαν έως την 31.12.95, με ρητό καθορισμό του.