Άρθρο 15 – Μεσεγγύηση σε κατάσχεση φορτηγών αυτοκινήτων

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’42) και την αντικατάστασή της με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α’112), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορικά μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, κατάσχονται υποχρεωτικώς. Ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου ορίζεται ως μεσεγγυούχος σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Εφόσον πρόκειται για μεταφορικό μέσο δημοσίας χρήσεως, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να το εκμεταλλεύεται , μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστηρίου το οποίο επιβάλλει τις ποινές του παρόντος άρθρου διατάσσεται η δήμευση των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία.».

  • Αντίστοιχα με τα απροβλεπόμενα στο αρθρό 15 θα πρέπει να εφαρμόζονται και για την περίπτωση της παράνομης συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο 2939/2004 και την ΚΥΑ Αριθμ. 19403/1388/08 ΦΕΚ 781β/02-05-2008 και τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ.

  • 3 Αυγούστου 2010, 10:23 | Ανδρέας

    Σαφώς και η ρύθμιση είναι απαραίτητη καθόσον έχουν δημιουργηθεί πλείστα όσα προβλήματα απο τις δημεύσεις , όμως γιατι να περιοριστεί σε «μεταφορικό μέσο δημοσίας χρήσεως» όταν πολλές είναι οι περιπτώσεις που ανευρίσκονται άτομα που παράτυπα διαβιούν ή διαβαίνουν τη Χώρα σε Ι.Χ.Ε. οχήματα είτε ενοικιασμένα,είτε εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών που διαφέρουν σε πρόσωπο απο τον οδηγό-μεταφορέα.
    Καλό θα ήταν να μην περιοριστεί μόνο σε δημοσίας χρήσεως μέσα η ρύθμιση.