Άρθρο 7 – Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 6 του π.δ.74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται είτε εντός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας αυτών καθώς και κατά τις ημέρες αργιών με σκοπό την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Δημοσίου ΚΤΕΟ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής) εκ των οποίων ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός. Στην επιτροπή συμμετέχει και γραμματέας, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε κατά τις ημέρες αργιών, η αποζημίωση της επιτροπής βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ.74/2008 (112/Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, αποκλειστικά για τους Οδηγούς – Εργαζόμενους σε Συγκοινωνιακό Φορέα, έχουν και οι Συγκοινωνιακοί Φορείς, οιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) Οδηγούς, εφόσον οι Φορείς αυτοί ιδρύουν Εκπαιδευτικά Κέντρα και πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως προς την επάρκεια (ήτοι πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προϋποθέσεις των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών κατηγορίας αντίστοιχης της άδειας οδήγησης των λεωφορείων του Συγκοινωνιακού Φορέα)».

 • Σχετικά με την επιμόρφωση και αρχική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών,(παράγραφος 2 του άρθρου 7, πρέπει κατά τη γνώμη μου, μετά από ένα χρόνο ολοκληρωμένης λειτουργίας, να υπάρξει επανεξέταση τόσο της εκπαίδευσης όσο και της εξέτασης, μέσα από ολοκληρωμένη μελέτη των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η ύλη και η προσέγγιση της εξέτασης απέχουν πολύ από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ίσως ένας ηλεκτρονικός κωδικός, ανά Κέντρο Εκπαίδευσης, αλλά και ανά Πιστοποιημένο Εξεταστή, θα μπορούσε να έχει πολλαπλά στοιχεία για τις εκάστοτε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.
  Υπάρχει μεγάλη δυσκολία κατά τη διδασκαλία σε ενήλικες και αφορά κυρίως την παγίωση των υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων και την απώλεια των μηχανισμών ενσωμάτωσης νέων δεδομένων.
  Είναι γνωστό ότι με την πάροδο της ηλικίας επιβραδύνεται η ικανότητα αφομοίωσης νέων πληροφοριών και αναστέλλεται η προσαρμογή σε καινούρια δεδομένα.
  Ειδικότερα οι ενήλικες που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν απωλέσει το δικαίωμα στη μάθηση σε πολύ μικρή ηλικία εξαιτίας των συνθηκών εργασίας, των ελλιπών κοινωνικών δικτύων, της κυρίαρχης κουλτούρας και του ανασταλτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Εδώ χρειάζονται μηχανισμοί διαφορετικοί που αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν και δεν ξέρω άν ο νομοθέτης θέλει να αφήση ένα παράθυρο επανεξέτασης σε αυτό το ζήτημα.

 • 4 Αυγούστου 2010, 13:59 | Δημήτρης Μαργαρίτης

  Σχετικά με την επιμόρφωση και αρχική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών, πρέπει κατά τη γνώμη μας να υπάρξει αναφορά και στο ρόλο των επιστημονικών και ερευνητικών φορέων της χώρας στην εκπαίδευση των κατηγοριών αυτών. Θα πρέπει να μπει σχετική αναφορά στην υποχρέωση των φορέων που διοργανώνουν τα προγράμματα εκπαίδευσης (παράγραφος 2 του άρθρου 7) να συμβουλεύονται επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς στα θέματα αυτά, ώστε να γίνεται χρήση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας και επιστήμης και να διασφαλίζεται η επιστημονική ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αλλά και για τη χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης π.χ. με τη χρήση πολυμέσων, προσομοιωτών οδήγησης, και άλλων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

  Δημήτρης Μαργαρίτης,
  εκπρόσωπος Ινστιτούτου Μεταφορών, Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • 4 Αυγούστου 2010, 10:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Παρακαλώ να αποσυρθούν οι σχετικές ρυθμίσεις για να μην μένει η χώρα έκθετη στην ΕΕ.
  Εάν κάποιοι έχουν συμφέρον να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις της οδηγία 2003/59/ΕK, καλό θα είναι να τεκμηριώσουν του λόγους και όχι να προωθούν Υπουργικές αποφάσεις που καταργούν τα σαφώς οριζόμενα στο ΠΔ και την οδηγία 2003/59/ΕK , λόγο αδυναμίας της ΔΟΑΠ το 2009 (βλέπε σύγκριση των σχετικών άρθρων παρακάτω).
  Με παρόμοιες νομοθετικές ρυθμίσεις θα συνεχίζουμε την πρωτοτυπία στην Ευρώπη να χορηγούμε ΠΕΙ σε αγράμματους – αλλοδαπούς που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας που απαιτείται ΠΕΙ και δημιουργούν απαξίωση του επιπέδου γνώσεων όσων άλλων έχουν εφοδιαστεί με ΠΕΙ στην ΕΕ. κ.λ.π., αφού με προφορικές εξετάσεις που οι Υπάλληλοι συμπληρώνουν τις απαντήσεις, χωρίς την γραπτή εξέταση σε μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων και χωρίς συμπλήρωση από τον υποψήφιο των απαντήσεων το «πελατειακό σύστημα» σε όλη του την δόξα.
  Οι παραπάνω ρυθμίσεις και η ριθµ. Οικ. 72048/9666/08 (ΦΕΚ 216/Β/09) έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια επιτροπή της ΕΕ ή στείλαμε το ΠΔ και εντάξει ???

  ΠΔ 74/08 (ΦΕΚ 112/Α/08)
  «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 3820/1985 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεµβρίου 2006.»

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  Τμήμα 1
  1……………Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων για την οδήγηση υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας αδείας.
  Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων δεν απορεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο 2 της διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 85/368/ΕΟΚ, ήτοι το επίπεδο που επιτυγχάνεται κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση συµπληρούµενη από επαγγελματική εκπαίδευση.

  Αριθµ. Οικ. 72048/9666/08 (ΦΕΚ 216/Β/09)
  «Καθορισµός διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς επιβατών. µεταφοράς επιβατών, έχουν οι οδηγοί οχηµάτων των υποκατηγοριών και κατηγοριών ∆1, ∆1+Ε, ∆ και ∆+Ε, οι οποίοι αποκτούν άδεια οδήγησης µιας τουλάχιστον από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες αυτές από 10 Σεπτεµβρίου 2008 και µετά.»

  Άρθρο 2
  Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά
  1. Ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς επιβατών, πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Μ.Ε.) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) του τόπου κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

  1.1. Αν δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης µιας τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών ∆1, ∆1+Ε, ∆, ∆+Ε:
  Την Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 6 του Παραρτήµατος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης…………………………

  1.2. Αν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης µιας τουλάχιστον των υποκατηγοριών ή κατηγοριών ∆1, ∆1+Ε, ∆, ∆+Ε:
  α. Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 6……..

  ΠΔ 74/08

  Τμήμα 2
  2.1 Επιλογή εξετάσεων

  Οι αρµόδιες αρχές (Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α.) διοργανώνουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω, για να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο των γνώσεων που απαιτείται από το τµήµα 1 όσον αφορά τους αναφερόµενους στόχους και θέµατα.
  α) Η θεωρητική εξέταση αποτελείται από δύο τουλάχιστον δοκιµασίες:
  i) ερωτήµατα που περιλαµβάνουν είτε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είτε ερωτήσεις που απαιτούν άµεση απάντηση, είτε συνδυασµό των δύο συστηµάτων,
  ii) µελέτες συγκεκριµένων περιπτώσεων.
  Οι θεωρητικές εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον 4 ώρες.

  Αριθµ. Οικ. 72048/9666/08 (ΦΕΚ 216/Β/09)
  Άρθρο 3
  Θεωρητική εξέταση για χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιµόρφωσης

  3. Η προφορική θεωρητική εξέταση των υποψηφίων για απόκτηση του ΠΕΙ µεταφοράς επιβατών, θα πραγµατοποιείται προφορικά από την επιτροπή στην ύλη του βιβλίου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών λεωφορείων», εκδόσεις του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύµατος Ευγενίδου οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέµατα που περιέχονται στις σελίδες 1 έως 132 αυτού.
  Η εξέταση γίνεται παρουσία όλων των υποψηφίων.
  Σε κάθε υποψήφιο υποβάλλονται δέκα (10) ερωτήσεις από την προαναφερόµενη ύλη. Θεωρείται επιτυχών εάν απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις επτά (7) ερωτήσεις.
  Στόχος της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος έχει κατανοήσει πλήρως τη συγκεκριµένη ύλη και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ελεύθερη συζήτηση µεταξύ εξεταστή και υποψηφίου και η επανάληψη της ερώτησης σε περίπτωση µη πλήρους κατανόησής της.

 • 4 Αυγούστου 2010, 09:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Βάσει ποιάς διάταξης οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ανανεώνουν επαγγελματική άδεια κατηγορίας Δ σε άτομο με ηλικία πάνω των 65 μήπως θα πρέπει να δοθούν σχετικές οδηγίες στις Δ/νσεις Μεταφορών από την ΔΟΑΠ ή το ΣΕΕΥΜΕ κ.λ.π. (ο Εκπαιδευτής έχει όλες τις κατηγορίες και δεν εξαιρείται του νόμου)

 • Στο άρθρο 7: Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, προτείνουμε η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ.74/2008 (112/Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, αποκλειστικά για τους Οδηγούς – Εργαζόμενους σε Συγκοινωνιακό Φορέα, έχουν και οι Συγκοινωνιακοί Φορείς, οιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) Οδηγούς, εφόσον οι Φορείς αυτοί ιδρύουν Εκπαιδευτικά Κέντρα και πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως προς την επάρκεια (ήτοι πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προϋποθέσεις των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών κατηγορίας αντίστοιχης της άδειας οδήγησης των λεωφορείων του Συγκοινωνιακού Φορέα).
  Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επιβατών που παρέχονται από οποιοδήποτε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών ή Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Εκπαιδευτικό Κέντρο Συγκοινωνιακού Φορέα θα περιλαμβάνουν τυπική επιμόρφωση/κατάρτιση σε θέματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, όπως προβλέπεται στο σημείο 1.5 του Παραρτήματος Ι: «Στοιχειώδεις απαιτήσεις για την επιμόρφωση και την κατάρτιση» του Π.Δ.74/2008 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), η οποία θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από το Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ».

 • 28 Ιουλίου 2010, 14:39 | Πατεράκης Γιάννης Δ/νση Μεταφορών Χανίων

  Στο νομοσχέδιο παρακαλώ να συμπεριλάβετε  ρύθμιση σχετικά με το ηλικιακό όριο άσκησης του επαγγέλματος  του εκπαιδευτή υποψηφίων  οδηγών ανάλογο με το ισχύον καθεστώς του άρθρου 26 του ν.3710/2008 για τους οδηγούς λεωφορείων των ΚΤΕΛ αλλά και τους κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ