Άρθρο 16 – Κύρωση Σύμβασης Μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου Και Ο.Α.Σ.Θ.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η κάτωθι Σύμβαση που υπογράφηκε στις 8-4-2010 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης και την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. με σκοπό την τροποποίηση και συμπλήρωση της οικονομικής συμφωνίας για την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30-4-2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου δια των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που συστάθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του ν.δ.3721/1957 (ΦΕΚ Α΄142) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νομίμως εκπροσωπούμενου δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί για την υπογραφή της σύμβασης αυτής κατ’ εξουσιοδότηση της αριθμ. 2/5/17-3-2010 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, υπογράφεται η παρούσα σύμβαση με τους παρακάτω όρους. Επιπροσθέτως η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης νομίμως εκπροσωπούμενου δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί για την υπογραφή της σύμβασης αυτής κατ’ εξουσιοδότηση της αριθμ. 2/15-3-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως και από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. νομίμως εκπροσωπούμενη δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργεί για την υπογραφή της σύμβασης αυτής κατ’ εξουσιοδότηση της αριθμ. 10/17-3-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Άρθρο πρώτο

Ισχύς Συμπληρωματικής Οικονομικής Συμφωνίας

μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

1. Η παρούσα συμπληρωματική οικονομική συμφωνία, η οποία υπογράφεται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και προσυπογράφεται από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, διέπεται από τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8 του ν.2898/2001 (ΦΕΚ Α΄ 71), ως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την από 4.8.2003 συμπληρωματική οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και την από 11-1-2008 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. που κυρώθηκε  με το ν.3652/2008 (ΦΕΚ Α΄45) αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει ταυτόχρονα με αυτήν.

2. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται λαμβανομένων υπόψη :

α. Των ρυθμίσεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 2898/2001.

β. Της αριθμ. 1/146/24-9-2009 απόφασης του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.).

γ. Της αριθμ. 2/5/17-3-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ..

δ. Της αριθμ. 2/15-3-2010. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης.

ε. Της αριθμ. 10/17-3-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

3. Κάθε συμβατική δαπάνη και κάθε συμβατικό έσοδο που προκύπτουν λόγω και εξ αιτίας της παρούσας σύμβασης, θα αναγνωρίζονται για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου έβδομου της από 30-4-2001 οικονομικής συμφωνίας, ως ισχύει.

Άρθρο δεύτερο

Απαιτούμενος αριθμός και τύπος λεωφορείων

1. Για  την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στην αστική περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ως και για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους εννέα (9) Δήμους του Επαρχείου Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ο Οργανισμός θα προμηθευτεί δέκα οκτώ  (18) καινούργια λεωφορεία, εκ των οποίων :

α. Έξι (6) κανονικά λεωφορεία (δίθυρα) των 85 θέσεων.

β. Δώδεκα (12) λεωφορεία  των 85 θέσεων, κατά μέσο όρο, έκαστο.

2. Η προμήθεια και ταξινόμηση – κυκλοφορία των ως άνω δέκα οκτώ (18) καινούργιων αστικών λεωφορείων, θα γίνει το αργότερο εντός δέκα οκτώ (18) μηνών απ’ την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Έως της προμήθειας, ταξινόμησης και κυκλοφορίας των ως άνω 18 καινούργιων λεωφορείων, παρατείνεται η κυκλοφορία, έως 31-12-2011 το μέγιστο, αντίστοιχου αριθμού κανονικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., που συμπληρώνουν τον χρόνο των 15 ετών κυκλοφορίας εντός του 2010.

Άρθρο τρίτο

Ορισμός νέων ακεραίων μετοχών και διάθεση αυτών

1. Ο αριθμός των νέων ακεραίων μετοχών που εκδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Θ. ορίζονται σε εννέα  (9) υπολογιζόμενες ως εξής :

[18 λεωφορεία×85 θέσεις ανά λεωφορείο]: 170 θέσεις ανά ακεραία μετοχή = 9 ακέραιες μετοχές.

2. Οι ως άνω 9 ακέραιες μετοχές διατίθενται ως εξής:

α. Τρεις (3)  στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

β. Τρεις (3)  στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης.

γ. Τρεις (3) στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).

3. Η έκδοση και χορήγηση των ως άνω ακεραίων μετοχών γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Άρθρο τέταρτο

Εισφερόμενο κεφάλαιο στον Ο.Α.Σ.Θ.

1. Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€  για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., ορίζεται και καταβάλλεται από την ΚΤΕΛ  Α.Ε.  ως εξής:

α. Ποσό 71.684,44€ με την απόκτηση των μετοχών απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

β. Ποσό 200.000,00€ σε δύο (2) συνεχείς χρήσεις από την επόμενη χρήση αυτής της χορήγησης των 3 ακεραίων μετοχών, ήτοι ποσό 100.000,00€ ανά χρήση (στις χρήσεις 2012 και 2013). Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από το μέρισμα που θα αναλογεί στις χρήσεις αυτές, ανά ακεραία μετοχή και για το σύνολο των 3 ακεραίων μετοχών.

Η διαφορά του ως άνω, ανά ακεραία μετοχή, εισφερόμενου κεφαλαίου (ποσού 90.561,48€) και του ανά ακεραία μετοχή επενδυμένου κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτό προκύπτει από το πηλίκο της λογιστικής αξίας των πάγιων στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2009,  δια του αριθμού των υπαρχόντων μετοχών προ της αύξησης αυτών κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης (ποσού 349.037,05), ήτοι συνολικά ποσό 775.426,71€ (3 μετοχές*258.475,57€ ανά μετοχή), καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εντός των δύο (2) επόμενων χρήσεων απ’ την έκδοση και χορήγηση των ως άνω 3 ακεραίων μετοχών στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.(ήτοι εντός των χρήσεων 2012 και 2013).

2. Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό στον Ο.Α.Σ.Θ. σε τρεις (3) συνεχείς χρήσεις από  της χορήγησης των 3 ακεραίων μετοχών(ήτοι εντός των χρήσεων 2011, 2012 και 2013). Τα ως άνω ποσά θα παρακρατούνται από το μέρισμα που θα αναλογεί στις χρήσεις αυτές, ανά ακεραία και για το σύνολο των 3 ακεραίων μετοχών.

Η διαφορά του ως άνω, ανά ακεραία μετοχή, εισφερόμενου κεφαλαίου ποσού 90.561,48€ και του ανά ακεραία μετοχή επενδυμένου κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτό προκύπτει από το πηλίκο της λογιστικής αξίας των πάγιων στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2009, δια του αριθμού των υπαρχόντων μετοχών προ της αύξησης αυτών ποσού 349.037,05€, ήτοι συνολικά ποσό 775.426,71€ (3 μετοχές*258.475,57€ ανά μετοχή), κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εντός των δύο (2) επόμενων χρήσεων απ’ την έκδοση και χορήγηση των ως άνω 3 ακεραίων μετοχών στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης(ήτοι εντός των χρήσεων 2012 και 2013).

3. Η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης των 18 νέων καινούργιων λεωφορείων, κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και των ως άνω καταβαλλομένων ποσών, απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο και τον Συνεταιρισμό των Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από τον Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο πέμπτο

Μεταφερόμενο προσωπικό απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στον Ο.Α.Σ.Θ.

1. Για την εξυπηρέτηση του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση στον Ο.Α.Σ.Θ., κατά το μέρος που αφορά την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των εννέα (9) Δήμων του Επαρχείου Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης και παρέχεται δια των 6 λεωφορείων, απαιτούνται είκοσι επτά (27) συνολικά άτομα, τα οποία μεταφέρονται απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στον Ο.Α.Σ.Θ., ως εξής :

α. Οδηγοί είκοσι (20)  (6 λεωφορεία×2 βάρδιες×1,7 οδηγοί ανά λεωφορείο).

β. Λοιπό προσωπικό κίνησης (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές) δύο (2)  (6 λεωφορεία×0,4 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο).

γ. Διοικητικό προσωπικό δύο (2) (6 λεωφορεία×0,3 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο).

δ. Τεχνικό και εργατικό προσωπικό τρία (3) ( λεωφορεία×0,5 άτομα ανά λεωφορείο).

2. Οι παραπάνω θέσεις καλύπτονται, κατά προτεραιότητα με μεταφορά προσωπικού από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στον Ο.Α.Σ.Θ. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την μεταφορά καθορίζονται ως εξής :

α. Δικαίωμα μεταφοράς και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ. έχει το προσωπικό της ΚΤΕΛ  Θεσσαλονίκης Α.Ε., που κατά την ισχύ της παρούσας απόφασης :

αα. Έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ββ. Στην περίπτωση που πρόκειται να μεταφερθούν ως οδηγοί οφείλουν να έχουν πραγματική υπηρεσία (αποδεικνυόμενη με ένσημα και βεβαίωση του ΚΤΕΛ ή πιστοποιητικό ασφάλισης ΟΑΕΕ-ΤΣΑ για τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες) τουλάχιστον τριών (3) ετών, συνολικά, πριν την 31.12.2009.

Ο όρος της τριετούς προϋπηρεσίας δεν ισχύει για οδηγούς –ιδιοκτήτες – συνιδιοκτήτες που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή μέχρι 31.12.2009 και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους.

β. Οι μεταφερόμενοι ως οδηγοί υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια οδήγησης Δ + Ε κατηγορίας.

γ. Στο εργατικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ. (εργάτης, πλύντης, τροφοδότης πετρελαίου, καθαριστής κ.λ.π.) έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν όσοι από το προσωπικό της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα.

δ. Στο λοιπό προσωπικό κίνησης του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν οι εισπράκτορες της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., που έχουν πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια συνολικά μέχρι την 31.12.2009, εφόσον οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται από Επόπτες, Σταθμάρχες ή Ελεγκτές.

ε. Οι έχοντες το δικαίωμα της μεταφοράς και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ., υποβάλλουν στον Ο.Α.Σ.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. στο προσωπικό της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (τοιχοκόλληση), τα εξής δικαιολογητικά. :

αα. Αίτηση μεταφοράς και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ.

ββ. Δήλωση :

–  για αποδοχή των όρων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

– για την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας του άρθρου      6, παρ. 1, εδαφ. δ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ.

γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

δδ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

εε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας(προκειμένου για οδηγούς) και κατεχόμενο τίτλο σπουδών για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού. Ειδικότερα για την κάλυψη των  θέσεων τεχνικού προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το προσωπικό του ΚΤΕΛ που κατέχει, επί πλέον, ως τυπικό προσόν πτυχίο τεχνίτη αυτοκινήτων των ειδικοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν. 1575/85(Α΄207) δύναται να το συνυποβάλλει και στην περίπτωση αυτή μεταφέρεται στις ως άνω θέσεις προς κάλυψη αναγκών της κατηγορίας του τεχνικού προσωπικού.

στστ. Βεβαίωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από την οποία να προκύπτει, η ημερομηνία πρόσληψης, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα απασχόλησης.

ζζ. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα αποδεικνύει την απασχόλησή τους, σε μία από τις ειδικότητες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

στ. Εφόσον ο αριθμός των αιτούντων, κατά ειδικότητα, είναι μεγαλύτερος του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συντάσσεται πίνακας προτεραιότητας, στον οποίο προηγούνται οι πολύτεκνοι και οι έχοντες περισσότερα παιδιά και ακολουθούν κατά σειρά, οι έγγαμοι χωρίς τέκνα και οι άγαμοι. Μεταξύ των ισόβαθμων προηγούνται οι έχοντες μεγαλύτερη πραγματική υπηρεσία στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή σε ιδιοκτήτη υπεραστικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ.

3. Το, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της συμπληρωματικής συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., μεταφερόμενο από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και εντασσόμενο στον Ο.Α.Σ.Θ. προσωπικό, ανεξαρτήτως των εις το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ισχυόντων κανονισμών ή άλλων κανόνων λειτουργίας και δικαιωμάτων – υποχρεώσεων, διέπεται, από της ημερομηνίας μεταφοράς και εντάξεώς των στον Ο.Α.Σ.Θ., από τους κάθε φορά ισχύοντες κανονισμούς για το σύνολο του προσωπικού αυτού, τόσο ως προς τα δικαιώματα όσο και ως προς τις υποχρεώσεις. Ειδικά όσον αφορά την περιοχή προσφοράς υπηρεσιών, ως έδρα, για το σύνολο των εργαζομένων, θεωρείται όλη η περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Θ., όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Η διαδικασία μεταφοράς του ως άνω προσωπικού διενεργείται από την κύρωση της παρούσας σύμβασης και η μεταφορά στον Ο.Α.Σ.Θ. γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Άρθρο έκτο

Κάλυψη λοιπών αναγκών προσωπικού

1. Η κάλυψη των λοιπών αναγκών του Ο.Α.Σ.Θ. σε προσωπικό, λόγω της αύξησης των λεωφορείων του κατά δώδεκα (12), για την βελτίωση της εξυπηρέτησης στην υφιστάμενη αστική περιοχή, γίνεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού και αυτό ορίζεται ως εξής :

α. Οδηγοί 1,70 ανά βάρδια κυκλοφορούντων λεωφορείων στις ώρες αιχμής χειμερινής περιόδου

β. Λοιπό Προσωπικό Κίνησης (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές) 0,40 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο

γ. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 0,30 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο

δ. Τεχνικό και εργατικό προσωπικό 0,50 άτομα ανά λεωφορείο.

2. Κατά προτεραιότητα εξωτερικών προσλήψεων, οι ως άνω ανάγκες σε προσωπικό καλύπτονται με μετατάξεις υπηρετούντος προσωπικού.

3. Οι προσλήψεις του ως άνω προσωπικού γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011, ως στην παρούσα σύμβαση ορίζεται και με βάση τον προγραμματισμό που εγκρίνεται απ’ το Σ.Α.Σ.Θ.

Άρθρο έβδομο

Εγκαταστάσεις στέγασης – συντήρησης και εξυπηρέτησης νέων λεωφορείων

1. Για την στέγαση, φύλαξη και τεχνική υποστήριξη των 18 νέων λεωφορείων, ο Ο.Α.Σ.Θ. χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του .

2. Οι δαπάνες μίσθωσης κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονου σταθμού μετεπιβίβασης στην ευρύτερη περιοχή του Επαρχείου Λαγκαδά, προς εξυπηρέτηση των νέων αναγκών συνδυασμένης και συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών απ’ τον Ο.Α.Σ.Θ. και την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., ως και κάθε συναφής δαπάνη εξυπηρέτησης των νέων αναγκών σε υποδομές, αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  ενδέκατο  της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο όγδοο

Γραμμές – διαδρομές – δρομολόγια

1. Η βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., δια της προσθήκης των δώδεκα (12) νέων καινούργιων λεωφορείων, γίνεται με αποφάσεις του Σ.Α.Σ.Θ. ως αρμοδίου φορέα σχεδιασμού και προγραμματισμού κατά το άρθρο 1 του ν. 2898/2001, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ο.Α.Σ.Θ. Το Σ.Α.Σ.Θ. δύναται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με βάση τις κάθε φορά υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών, να επανασχεδιάζει και βελτιστοποιεί τον προβλεπόμενο σχεδιασμό – προγραμματισμό στην ως άνω μελέτη.

2. Η βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της ευρύτερης περιοχής του Επαρχείου Λαγκαδά και κυρίως των εννέα (9) Δήμων  που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., γίνεται ως εξής :

α. Ιδρύεται στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά σε κατάλληλο χώρο  (προβλεπόμενος χώρος του ΚΤΕΟ στην οδό προς Κολχικό και Ανάληψη), με μέριμνα και δαπάνες του Ο.Α.Σ.Θ., νέος σύγχρονος σταθμός μετεπιβίβασης, με τις αναγκαίες υποδομές και εγκαταστάσεις, για την εξυπηρέτηση των λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ. (ως κατωτέρω περιγράφεται), των υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ως επίσης κατωτέρω περιγράφεται), ως και για την εξυπηρέτηση επιβατών που θα προσέρχονται προς χρήση των αστικών ή υπεραστικών λεωφορείων με άλλα μέσα μεταφοράς (σταθμός Ε.Δ.Χ., κ.λ.π.)

β. Ιδρύεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. νέα λεωφορειακή γραμμή – κορμός που έχει αφετηρία στο νέο σταθμό μετεπιβίβασης Λαγκαδά και τέρμα στο ευρύτερο κέντρο της Θεσσαλονίκη, ως και τοπικές λεωφορειακές γραμμές σύνδεσης των οικισμών του Δήμου Λαγκαδά με την πόλη του Λαγκαδά. Ειδικότερα ιδρύονται :

αα. Η βασική γραμμή – κορμός Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκη.

ββ. Λεωφορειακή γραμμή Σταθμός Μετεπιβίβασης Σταυρούπολης – Άνω Λαγυνά – Λαγυνά – Λαγκαδάς.

γγ. Λαγκαδάς – Ηράκλειο – Περιβολάκι – Κάτω Λαγυνά – Λαγυνά – Καβαλάρι – Λαγκαδάς.

δδ. Λαγκαδάς – Καβαλάρι – Λαγυνά – Κάτω Λαγυνά – Περιβολάκι – Ηράκλειο – Λαγκαδάς.

εε. Χρυσαυγή – Παπακυριαζή – Λαγκαδάς – Κολχικό – Ανάληψη – Δρακόντιο.

στστ. Λαγκαδάς – Άσσηρος – Κριθιά.

Με αποφάσεις του Σ.Α.Σ.Θ. καθορίζονται οι διαδρομές, τα δρομολόγια, οι αφετηρίες – τέρματα, οι στάσεις, ως και κάθε άλλο θέμα για τη χάραξη των νέων λεωφορειακών γραμμών και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Σ.Α.Σ.Θ., μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ. και γνώμη των οικείων ΟΤΑ καθορίζει τα προγράμματα και τον ακριβή αριθμό των δρομολογίων σ’ όλες αυτές τις γραμμές, κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο, ως και κατά τις καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

γ. Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. , στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις ως προς την παρεχόμενη εξυπηρέτηση στους εκτός της αστικής περιοχής του Ο.Α.Σ.Θ. Δήμους της Επαρχίας Λαγκαδά (Ρεντίνας, Αγ. Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Βερτίσκου, Εγνατίας, Καλλινδοίων, Μαδύτου και Σοχού)

αα. Την ίδρυση και λειτουργία των εξής τοπικών – τροφοδοτικών λεωφορειακών γραμμών προς τον Σ.Μ. Λαγκαδά, για την συνδυασμένη εξυπηρέτηση από και προς την Θεσσαλονίκη ή και άλλους προορισμούς δια των αστικών λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., με αριθμό δρομολογίων, κατ’ ελάχιστο, τους κατά λεωφορειακή γραμμή οριζόμενους δια της παρούσας σύμβασης :

1η γραμμή : Λαγκαδάς – Βερτίσκος.

2η γραμμή : Λαγκαδάς – Σοχός, ενώ επί πλέον θα εκτελούνται και δρομολόγια  δια των εναλλακτικών διαδρομών Λαγκαδάς – Σοχός – Αρέθουσα  και Λαγκαδάς – Σοχός – Ασκός – Αρέθουσα.

3η γραμμή : Λαγκαδάς – Προφήτης –Ασκός – Σοχός, ενώ επί πλέον θα εκτελούνται δρομολόγια δια των εναλλακτικών διαδρομών Λαγκαδάς – Προφήτης –Ασκός – Σοχός – Αρέθουσα και Λαγκαδάς – Προφήτης – Ασκός – Αρέθουσα.

4η γραμμή : Λαγκαδάς – Κολχικό – Δρακόντιο – Ανάληψη – Ευαγγελισμός – Σχολάρι – Προφήτης –Σχολάρι – Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα.

Ο ακριβής σχεδιασμός – προγραμματισμός των ως άνω λεωφορειακών γραμμών ως και οι εναλλακτικές διαδρομές αυτών, γίνεται με αποφάσεις του Σ.Α.Σ.Θ. μετά από πρόταση του Ο.Α.Σ.Θ. και γνώμη της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.. Τα δρομολόγια θα είναι προσαυξημένα τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%) έναντι των έως σήμερα εκτελούμενων απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

ββ. Την ίδρυση και λειτουργία των εξής υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών από και προς την Θεσσαλονίκη :

1η γραμμή : Θεσσαλονίκη – Ζαγκλιβέρι, η οποία  θα εξυπηρετείται απευθείας γραμμή και δια των εναλλακτικών διαδρομών Θεσσαλονίκη – Σαρακίνα – Αγ. Χαράλαμπος – Ζαγκλιβέρι – Αδάμ – Καλαμωτό και Θεσσαλονίκη – Σαρακίνα – Αγ. Χαράλαμπος – Ζαγκλιβέρι – Πετροκέρασα.

2η γραμμή : Θεσσαλονίκη – Ασπροβάλτα, η οποία θα εξυπηρετείται δια των εξής διαδρομών :

–         Μέσω της Εγνατίας Οδού με τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα (γραμμή εξπρές).

–        Μέσω της παλαιάς Ε.Ο. Νο 2 με τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Νικομηδινό – Στίβος – Περιστερώνας – Λουτρά Βόλβης – Απολλωνία – Ν. Μάδυτος – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα.

–        Μέσω της παλαιάς Ε.Ο. Νο 2 με τη γραμμή  Θεσσαλονίκη – Νικομηδινό – Στίβος – Περιστερώνας – Λουτρά Βόλβης – Νέα Απολλωνία – Ν. Μάδυτος – Ρεντίνα – Σταυρός – Ασπροβάλτα.

3η γραμμή : Θεσσαλονίκη – Νικομηδινό – Στίβος –Περιστερώνας – Λουτρά Βόλβης – Νέα Απολλωνία – Απολλωνία – Μελισσουργός – Κοκκαλού – Ν. Μάδυτος – Μόδι.

Ο ακριβής σχεδιασμός – προγραμματισμός των ως άνω λεωφορειακών γραμμών, η τροποποίηση αυτών και η ίδρυση νέων – προσθέτων γραμμών ή εναλλακτικών διαδρομών που θα κριθούν αναγκαίες κατά τον κατ’ έτος σχεδιασμό – προγραμματισμό, γίνεται από το Σ.Α.Σ.Θ. μετά από πρόταση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.2963/2001. Τα δρομολόγια θα είναι προσαυξημένα τουλάχιστον κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έναντι των έως σήμερα εκτελούμενων απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

Άρθρο ένατο

Πολιτική κομίστρων

Προγραμματική σύμβαση Ο.Α.Σ.Θ. – ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

1. Τα κόμιστρα για τις αστικές λεωφορειακές γραμμές, που εκτελούνται από τον Ο.Α.Σ.Θ., καθορίζονται, κάθε φορά, δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.2898/2001 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπογραφείσας από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ισχύει.

2. Τα κόμιστρα των ενδονομαρχιακών υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών που εκτελούνται απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και είναι τοπικές – τροφοδοτικές στον Σ.Μ. Λαγκαδά ή και σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό μετεπιβίβασης του Ο.Α.Σ.Θ., είναι αντίστοιχα της αστικής περιοχής του Ο.Α.Σ.Θ. . Οι εισπράξεις απ’ τα κόμιστρα αυτών των γραμμών αποτελούν έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ..

3. Τα κόμιστρα των ενδονομαρχιακών υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών, που εκτελούνται απ’ την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και είναι απευθείας από και προς τη Θεσσαλονίκη, είναι κατ’ ελάχιστον μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των καθοριζομένων με βάση τις ρυθμίσεις του ν.2963/2001. Οι εισπράξεις απ’ τα κόμιστρα αυτών των γραμμών αποτελούν έσοδα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

4. Δια προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και η οποία θα εγκριθεί δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,  εκτός των άλλων θα ορίζονται και τα εξής :

α. Η υποχρέωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. να εκτελεί, κατ’ ελάχιστο, το κάθε φορά προγραμματισμένο έργο (γραμμές – διαδρομές – δρομολόγια) και το χιλιομετρικό έργο που θα παρέχει. Σε περίπτωση που αυξηθεί το έργο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι αυτού που ορίζεται στην περίπτωση αα του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της παρούσας σύμβασης, καταβάλλεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. πρόσθετη αποζημίωση, το ύψος της οποίας εγκρίνεται δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Σ’ αυτή την περίπτωση η πρόσθετη αποζημίωση αναγνωρίζεται ως συμβατική δαπάνη του Ο.Α.Σ.Θ.

β. Η κατ’ έτος αποζημίωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. εκ των υπηρεσιών αυτών, ως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω αποζημίωση δύναται να αυξάνεται κατά το ποσό που θα προκύπτει, αν Ο.Α.Σ.Θ. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. συμφωνήσουν σε περαιτέρω μείωση των κομίστρων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και έως του ύψους των κομίστρων των αστικών γραμμών, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Σ’ αυτή τη περίπτωση το πρόσθετο κόστος θα υπολογίζεται με βάση τους μεταφερόμενους οικονομικούς επιβάτες της προηγούμενης χρήσης.

γ. Η υποχρέωση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την εγκατάσταση με δαπάνες της, σε κάθε λεωφορείο που θα εκτελεί δρομολόγια στις ενδονομαρχιακές λεωφορειακές γραμμές που είναι τροφοδοτικές στο σταθμό μετεπιβίβασης Λαγκαδά, συστήματος τηλεματικής και δύο ακυρωτικών συσκευών εισιτηρίων της επιλογής του Ο.Α.Σ.Θ., για να είναι συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Θ., προκειμένου να εξασφαλίζονται αξιόπιστα στοιχεία ως προς τα πραγματοποιούμενα δρομολόγια και τους εξυπηρετούμενους επιβάτες – έσοδα.

δ. Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα αναλάβει την συμβατική υποχρέωση, προσωπικό της, που εργάζεται στις λεωφορειακές γραμμές που είναι τροφοδοτικές στο σταθμό μετεπιβίβασης Λαγκαδά, να είναι εφοδιασμένο με τα προτυπωμένα εισιτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και να τα διαθέτουν (πωλούν) στους εξυπηρετούμενους επιβάτες, λόγω των απομακρυσμένων περιοχών και της δυσκολίας διάθεσης προτυπωμένων εισιτηρίων σε όλες αυτές τις περιοχές. Τα ως άνω προτυπωμένα εισιτήρια θα προμηθεύεται η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. απ’ τον Ο.Α.Σ.Θ.  με πίστωση και με μέριμνά της θα τα διαθέτει στους οδηγούς των λεωφορείων των γραμμών αυτών, προκειμένου αυτοί να τα διαθέτουν (πωλούν) στους επιβάτες προς χρήση.

ε. Η δυνατότητα και το δικαίωμα του Ο.Α.Σ.Θ., να πραγματοποιεί ελέγχους, με προσωπικό του, για την διασφάλιση των εσόδων και την εν γένει αξιόπιστη εκτέλεση, εκ μέρους της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., του συνόλου των συμβατικών της υποχρεώσεων, που, δια της παρούσας οικονομικής συμφωνίας και δια της προγραμματικής σύμβασης, θα ορίζονται.

στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της συνδυασμένης εξυπηρέτησης δια των αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και των υπεραστικών λεωφορείων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα πλαίσια της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και των ρυθμίσεων της προγραμματικής σύμβασης Ο.Α.Σ.Θ. – ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. του παρόντος άρθρου, δια των οποίων καθορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η  πολιτική κομίστρου της εκτός Ο.Α.Σ.Θ. περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετείται απ’ τα υπεραστικά λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε..

5. Το ύψος της αποζημίωσης, που σε κάθε χρήση θα λαμβάνει η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από τον Ο.Α.Σ.Θ., ορίζονται για τη χρήση 2011 στο ποσό των Ευρώ εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000,00€) αναπροσαρμοζόμενη έκτοτε, κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του ετήσιου Δ.Τ.Κ. του προηγούμενου έτους. Η ως άνω αποζημίωση θα προσαυξάνεται αν και σε οποιεσδήποτε χρήσεις εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η ως άνω προγραμματική σύμβαση και το, κατ’ έτος, κόστος για τον Ο.Α.Σ.Θ., θα αναγνωρίζεται ως συμβατική δαπάνη, δια της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται με βάση τις ρυθμίσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., για την αναγνώριση των συμβατικών εσόδων, των συμβατικών δαπανών και της αντισταθμιστικής καταβολής.

Άρθρο δέκατο

Επιβατική κίνηση

1. Η επί πλέον επιβατική κίνηση και τα επί πλέον συμβατικά έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. για τη χρήση 2011, λόγω της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, αναγνωρίζονται τα προκύπτοντα πραγματικά απ’ τον ισολογισμό και αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

2. Τα ως άνω έσοδα απ’ την επόμενη χρήση, αναγνωρίζονται (συμβατικά) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο ενδέκατο

Δαπάνες

Οι δαπάνες κάθε χρήσης, οι οποίες αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, αποκλειστικά και μόνο για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής, λόγω του πρόσθετου έργου που  ανατίθεται στον Ο.Α.Σ.Θ.  με την παρούσα σύμβαση, υπολογίζονται ως εξής :

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)

1. Μισθώματα Αμαξοστασίων (Α1)

Το κόστος ενοικίου  για την ενοικίαση του νέου σταθμού μετεπιβίβασης, μετά των παγίων εγκαταστάσεων αυτού.

2. Δαπάνες Προσωπικού (Α2)

α. Αποτελούνται από το σύνολο των ετησίων δαπανών προσωπικού, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

β. Ειδικά για την πρώτη χρήση(χρήση 2011), οι δαπάνες προσωπικού αναγνωρίζονται απολογιστικά με βάση την ένταξη και μισθοδοσία του μεταφερόμενου και λοιπού προσλαμβανόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 κεφ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001  οικονομικής συμφωνίας.

γ. Από την επόμενη χρήση  και εφεξής, οι δαπάνες προσωπικού μεταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ  Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

3.Πάγιες δαπάνες (Α3)

α. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες της παρ. 3 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως ειδικότερα ορίζονται στην ως άνω διάταξη.

β. Ως πάγιες δαπάνες αναγνωρίζονται απολογιστικά οι δαπάνες που περιγράφονται στην παρ. 3 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., που προέρχονται και οφείλονται στην υλοποίηση της παρούσας  σύμβασης (εξυπηρέτηση των νέων γραμμών, ταξινόμηση και κυκλοφορία των πρόσθετων λεωφορείων, ασφαλιστική κάλυψη αυτών κ.λ.π.)

4. Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4).

α. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες της παρ. 4 του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., ως ειδικότερα ορίζονται στην ως άνω διάταξη.

β. Για τη πρώτη χρήση (χρήση 2011), οι ως άνω πρόσθετες γενικές δαπάνες (Α4), υπολογίζονται αναλογικά των ανά λεωφορείο συμβατικών γενικών δαπανών (Α4) της προηγούμενης χρήσης (χρήσης 2010) προσαυξημένες κατά την μεταβολή του ετήσιου Δ.Τ.Κ. του προηγούμενου έτους.

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)

1. Για τον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών για την κυκλοφορία των 18 λεωφορείων της παρούσας συμπληρωματικής οικονομικής συμφωνίας ήτοι :

α. Δαπάνες καυσίμων (Β1)

β. Δαπάνες λιπαντικών (Β2)

γ. Δαπάνες ελαστικών (Β3)

εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Γ)

1. Το συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος των 9 νέων ακεραίων μετοχών για τη πρώτη χρήση(χρήση 2011), που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, είναι αναλογικό του ανά ακεραία μετοχή συμβατικού επιχειρηματικού κέρδους που, στη χρήση αυτή, θα υπήρχε για τις 415 υφιστάμενες ακέραιες μετοχές, χωρίς την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

2. Για την αμέσως επόμενη χρήση (δεύτερη από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης) και εφεξής, το συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο κεφ. Γ΄ παρ. 1, 2, 3 και 4 της από 30.4.2001 Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. κατά τέτοιο τρόπο ώστε :

α. Το ποσοστό επί του ύψους της λογιστικής αξίας κτήσης των επενδύσεων (πάγια) που γίνονται σε εφαρμογή της παρούσας συμπληρωματικής οικονομικής συμφωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρήσης, υπολογίζεται με το ήδη καθορισθέν ποσοστό 7,001% σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εδαφ. στ΄ παρ. 3 άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ.44972/4464/29.6.2001 κοινής Υπουργικής  απόφασης.

β. Το ποσοστό επί των εσόδων της προηγούμενης χρήσης από κόμιστρα και άλλες πηγές, αναπροσαρμόζεται ούτως ώστε υπολογιζόμενο επί των εσόδων να αποδώσει συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος ποσού ίσου με αυτό που απαιτείται για την απόδοση του ανά ακεραία μετοχή συνολικού συμβατικού επιχειρηματικού κέρδους αν δεν είχε γίνει εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

Δ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Για τα περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ΚΕΦ. Α΄ του άρθρου τέταρτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο δωδέκατο

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας σύμβασης για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, των δαπανών, των εσόδων και της αντισταθμιστικής καταβολής, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να υποβάλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τα, από το άρθρο έβδομο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, προβλεπόμενα στοιχεία. Η ως άνω απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται το αργότερο έως 31-10-2010.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. που αποτελούν και περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Τροποποιήσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Ο ως άνω αριθμός λεωφορείων δύναται να μεταβάλλεται κατά αριθμό και τύπο, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των διατιθέμενων θέσεων μεταφοράς, μετά από πρόταση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών  Μεταφορών και Δικτύων».

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2010.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ                                                          ΓΙΑ ΤΟΝ

ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                  Ο.Α.Σ.Θ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                   ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

 • Στο Κεφάλαιο Γ: Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, άρθρο 16, το άρθρο δεύτερο: Απαιτούμενος αριθμός και τύπος λεωφορείων της Σύμβασης προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:

  «Άρθρο δεύτερο
  Απαιτούμενος αριθμός και τύπος λεωφορείων
  1. Για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στην αστική περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ως και για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους εννέα (9) Δήμους του Επαρχείου Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ο Οργανισμός θα προμηθευτεί δέκα οκτώ (18) καινούργια λεωφορεία, προσβάσιμα και σε άτομα με αναπηρία, εκ των οποίων :
  α. Έξι (6) κανονικά λεωφορεία (δίθυρα) των 85 θέσεων.
  β. Δώδεκα (12) λεωφορεία των 85 θέσεων, κατά μέσο όρο, έκαστο…..».

 • 28 Ιουλίου 2010, 19:48 | ΜΑΓΓΕΙΡΗ ΘΕΟΦΙΛΙΑ

  Στο άρθρο 16 – Κύρωση Σύμβασης Μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου Και Ο.Α.Σ.Θ. ,στο  άρθρο όγδοο Γραμμές – διαδρομές – δρομολόγια και ειδικά στο δρομολόγιο στστ.Λαγκαδάς – Άσσηρος – Κριθιά να προστεθεί και το Εξαμίλι  Δ.Δ.Ασσήρου και σε απόσταση 5 km απο την Ασσηρο.