Άρθρο 3 – Εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

1. Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 • «Στα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας με Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Τύπου Γ΄ καθώς και σε όσα έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), επιτρέπεται να διαπιστευθούν ή να συνεχίσουν να διαπιστεύονται ως Φορείς Ελέγχου Τύπου Γ΄, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.3245/2004 (ΦΕΚ 110/Α΄) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

 • «4. Τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α΄ σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 το αργότερο μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος
 • Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. απαγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την Διαπίστευσή τους».

3. Το άρθρο 41 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του ενδέκατου άρθρου του ν.3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41

Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου αυτού και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και της νομοθεσίας που διέπει εν γένει τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στη χώρα, επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α. στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37

αα. πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν διαπιστωθούν περισσότερες παραβάσεις στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το ανώτατο ύψος του συνολικού προστίμου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από είκοσι (20) ημέρες έως και οριστικά και

β. στο ελεγκτικό προσωπικό των παραπάνω φορέων αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή από δέκα (10) ημέρες έως τρεις μήνες».

Σε περίπτωση υποτροπής και διάπραξης νέων παραβάσεων εντός έτους από την προηγούμενη παραβίαση επιβάλλονται διπλάσιες ποινές και σε νέα υποτροπή εντός έτους από την προηγούμενη επιβάλλεται κατά περίπτωση οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού ΚΤΕΟ ή οριστική αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή.

Σε άρνηση του υπευθύνου του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για τριάντα (30) ημέρες.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό  θέμα.

Τα όργανα ελέγχου θα διενεργούν τους ίδιους ελέγχους και στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

3.  Με απόφαση του οικείου Νομάρχη θα αναστέλλεται η λειτουργία Δημόσιου ΚΤΕΟ σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του και μέχρι της αποκατάστασή τους.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο που προστέθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου Ι1 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 • «Σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας και στα οποία μέλη ή μέτοχοί τους φυσικά και νομικά πρόσωπα, δραστηριοποιούνται στους τομείς επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για έλεγχους σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίτροχα και βαρέα οχήματα, καθώς και προσθήκη αυτόματης γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων.»

5. Στο άρθρο 11 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 • «3. Σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. που έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας για ελέγχους ελαφρών οχημάτων σε εντός σχεδίου περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας και δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για έλεγχους, σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίτροχα και βαρέα οχήματα καθώς και η προσθήκη αυτόματης γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων. Σε είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όλα τα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται οριστικά και αμετάκλητα σε μετεγκατάσταση σε περιοχή εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου.»

6. Στην περίπτωση ε του άρθρου 36 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) όπως έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση γ της παραγράφου I3 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 • «Ειδικά για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων, που εγκρίνονται βάσει του β.δ.465/1970 (ΦΕΚ 150/Α’) όπως ισχύει, δύναται η διαμόρφωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων της εισόδου και εξόδου να έχει πλάτος κυμαινόμενο από πέντε (5,00) έως οκτώ (8,00) μέτρα».

6. Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 • «7.α. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, οι οποίοι προσκομίζουν αυτά για τεχνικό έλεγχο, υποχρεούνται εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ειδικό σήμα ασφάλισης σε ισχύ.
 • β.   Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • γ.   Σε κάθε περίπτωση προηγείται ο εφοδιασμός του οχήματος με ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 • δ.   Η  διάταξη της περίπτωσης α δεν ισχύει για τα ανάριθμα οχήματα.
 • ε.   Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»

7. Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) το εδάφιο α΄ της παραγράφου  3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων καθώς και το Ειδικό Εργαστήριο Καυσαερίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

 • «4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, κατά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. (ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α`), όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:
  • α. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες.
  • β. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.
  • γ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των έξι (6) μηνών.
  • δ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο.
  • ε. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα μέχρι τους έξι (6) μήνες.
  • στ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών.
  • ζ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλομένου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των δώδεκα (12) μηνών.
  • η. Τα κατά τα ανωτέρω προκύπτοντα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.»
 • Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν.3446 /2006 (ΦΕΚ 49/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

 • «2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των εσόδων από τα τέλη των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούν οι Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου που περιέρχονται στην Υπηρεσία που χρησιμοποιεί την ανωτέρω μονάδα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Το τέλος αυτό θα καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α΄), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 & 27 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών».

11. Στο άρθρο 19 του ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 • «3. Εκτός του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται ο οικείος Νομάρχης με απόφασή του να επιβάλει πρόσθετο τέλος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το δέκα (10) τοις εκατό του τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας ελεγχόμενου οχήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών της μηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Τ.Ε.Ο., της διακρίβωσης, συντήρησης, προσθήκης και αγοράς μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Κ.Τ.Ε.Ο. και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. και δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της οικίας Νομαρχίας για το συγκεκριμένο Κ.Τ.Ε.Ο. Το τέλος αυτό θα καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α΄), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 & 27 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α΄). Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών».
 • 5 Αυγούστου 2010, 00:05 | Βουδούρης Βιργίνιος

  Φαίνεται παράλογο να ισχύσει η διάταξη για αποκλεισμό επέκτασης της δραστηριότητας των συν/κων ΚΤΕΟ. Από τη στιγμή που έγιναν οι συγκεκριμένες επενδύσεις υπό κοινό τότε καθεστώς ίδρυσης, δεν υπάρχει λογική στην απαγόρευση για βαρέα και Μοτο. Υπάρχουν λύσεις για να καταφέρεις να αμβλύνεις την «διαφορά επιπέδου αμεροληψίας» φορέων τύπου Α,Γ και είναι πολύ απλά μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς. Τυχαίοι έλεγχοι, δειγματοληπτική ανασκόπηση επισκευών στα συνεργεία με ευρήματα τεχνικών ελέγχων κτλ. κάποια τέτοια προσπάθεια είχε γίνει μέσω συγκεκριμένης ΥΑ αλλά δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

 • 4 Αυγούστου 2010, 22:15 | Καρατζικος Φιλιππος

  Θέσεις του Καρατζίκου Φίλιππου για τα άρθρα 3,4,5,και 8 του νομοσχεδίου .

  Ονομάζομαι Καρατζίκος Φίλιππος Μάριος και με τους συνεργάτες μου λειτουργούμε εργαστήριο διακριβώσεων που έχει διαπιστευτει σύμφωνα με το ΕΝ 17025 και το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης περιλαμβάνει διακριβώσεις εξοπλισμού γραμμών ΚΤΕΟ και καυσαναλυτών.
  Συγκεκριμένα είμαστε το πρώτο (χρονολογικά) διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ευρώπη και το μοναδικό μέχρι στιγμής με δυνατότητα διενεργείας διακριβώσεων σε εξοπλισμό που παράγεται από διαφόρους κατασκευαστές . (Δεν διακριβώνουμε εξοπλισμό ενός μονό κατασκευαστή του όποιου ο αντιπρόσωπος Ελλάδος μέχρι στιγμής δεν μας προμήθευσε με τον κατάλληλο εξοπλισμό).
  Επιθυμώ με καλή θέληση να διατυπώσω τις θέσεις μου με στόχο την βελτίωση του νομοσχεδίου κατά την γνώμη μου και για τα άρθρα 3,4,5 και 8.

  Συγκεκριμένα για το άρθρο 3 του νομοσχεδίου <>.
  1) εισαγωγικό σημείωμα :
  Α) Τα ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ είναι φορείς έλεγχου οι όποιοι αποφαίνονται και πιστοποιούν την συμμόρφωση των οχημάτων με την κειμένη νομοθεσία και συνεπώς εάν τα οχήματα είναι ασφαλή.
  Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης των οχημάτων με την κειμένη νομοθεσία στηρίζεται στους οπτικούς ελέγχους και τις μετρήσεις που διενεργούνται κατά την διάρκεια του τεχνικού έλεγχου.
  Οι οπτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση την τεχνική εμπειρία των ελεγκτών και αντικειμενικά κριτήρια αυτά που ορίζει η υπάρχουσα νομοθεσία
  Οι μετρήσεις διενεργούνται δια μέσου του εξοπλισμού των αναλυτών καυσαερίων και της γραμμής ΚΤΕΟ.
  Δεδομένης της υποκειμενικότητας των οπτικών ελέγχων που διενεργούνται από ανθρώπους (οι όποιοι παρά την οποία τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση πάντα είναι πιθανόν να έχουν διαφορετική γνώμη ( π.χ. για τον ένα ελεγκτή ο τζόγος είναι μεγάλος για τον άλλο είναι φυσιολογικός λόγο παλαιότητας οχήματος), η απαραίτητη αντικειμενικότητα των ελέγχων στηρίζεται στις μετρήσεις που διενεργούνται από τον εξοπλισμό των γραμμών ΚΤΕΟ.
  Οι σωστές μετρήσεις λοιπόν είναι αναγκαία (αλλά όχι ικανή από μονή της ) συνθήκη για να έχουμε βέλτιστο τεχνικό έλεγχο , άλλωστε το ΣΔΠ στοχεύει στην τυποποίηση της διενέργεια των ελέγχων και μετρήσεων το δε μηχανογραφικό σύστημα στην ασφαλή μεταφορά των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των μετρήσεων.
  Β) Είναι προφανές ότι για να δώσουν οι διενεργούμενες μετρήσεις κατά το δυνατόν ταυτόσημα αποτελέσματα επί ενός δείγματος τα φυσικά πρόσωπα που τις διενεργούν θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ακόλουθες αναγκαίες αλλά όχι απαραίτητα ικανές διαδικαστικές συνθήκες τηρούνται :
  1. όλοι αναφέρονται σε ένα και ίδιο φυσικό πρότυπο μέτρησης το όποιο είναι κοινά αποδεκτό
  2. η βαθμονόμηση της χρησιμοποιούμενης κλίμακας μέτρησης είναι η ιδία (καθορισμός του μηδενικού σημείου, διακριτικής ικανότητας κλίμακας, εύρος κλίμακας)
  3. οι συνθήκες περιβάλλοντος μέτρησης είναι ελεγχόμενες ή καταγεγραμμένες για να είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι επιρροές των συνθηκών περιβάλλοντος στην μέτρηση
  4. όλοι χρησιμοποιούν την ιδία μέθοδο μέτρησης (δειγματοληψία, επαναληψιμότητα)
  5. ο τρόπος που γίνεται η στατιστική επεξεργασία των πρωτογενών αποτελεσμάτων για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων είναι ίδιος σε όλους όσους διενεργούν τις μετρήσεις
  Γ) Αυτήν την στιγμή τα ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ λειτουργούν με τεχνικό εξοπλισμό ο όποιος έχει διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή ανά κατασκευαστή ο κάθε φορά εξοπλισμός έχει διαφορετικές ικανότητες :
  a) διακριτική ικανότητα (<> μικρότερη μεταβολή φυσικού μεγέθους που δύναται ο εξοπλισμός να <> , να μετρήσει.
  b) Μετρητική ακρίβεια (<> το σύνολο των λαθών που κάνει ο εξοπλισμός όταν μετρά)
  c) Εύρος κλίμακας (<> η μεγίστη αριθμητική τιμή που είναι δυνατόν να μετρηθεί )
  d) Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ανάγνωση των τεχνικών προδιαγραφών που υπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια και βιβλία των διαφόρων κατασκευαστών
  Δ) Συνεπώς εφόσον από την πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι δεν τηρούνται τα Β2), Β4),και Β5) είναι δυνατόν να τεθούν ερωτήματα σχετικά με το εάν το ίδιο όχημα ελέγχει από διαφορετικά ΚΤΕΟ η’ ΙΚΤΕΟ θα υπάρχουν ταυτόσημα αποτελέσματα.
  Ε) Την ανωτέρω αμφιβολία είναι δυνατόν να άρει μόνον η διακρίβωση εφόσον διενεργείται αντικειμενικά, με οικονομική ανεξαρτησία , τεχνική επάρκεια , τήρηση της ιχνηλασιμότητας σε διεθνή πρότυπα υλοποίησης φυσικών μεγεθών. Ο βέλτιστος δε τρόπος αναγνώρισης της ικανότητας ενός φορέα να διενεργεί διακριβώσεις είναι η διαπίστευση του κατά ΕΝ 17025 έτσι ώστε να αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του διεθνώς.
  Ζ) Σχετικές πληροφορίες με όρους συναφείς της διακρίβωσης και τον καθορισμό του τι είναι διακρίβωση βρίσκει κανείς από τον νομοθέτη στα ακόλουθα ΦΕΚ :
  Ζ1) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 81 – 29/1/2007 που είναι σχετικό με την ίδρυση φορέα χημικής μετρολογίας δίδοντα οι ορισμοί :
  Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
  1. Μετρολογία (metrology) είναι η επιστήμη της ακρίβειας των μετρήσεων.
  2. Βαθμονόμηση είναι η αναγραφή των ενδείξεων στην κλίμακα ενός οργάνου, με βάση ένα γνωστό και καθορισμένης ακρίβειας μέγεθος της φυσικής ιδιότητας, την οποία μετρά το όργανο.
  3. Διακρίβωση (calibration) είναι η σύγκριση μεταξύ δύο οργάνων ή συσκευών μέτρησης, από τα οποία το ένα είναι εθνικό πρότυπο ή πρότυπο γνωστής ακρίβειας η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτό από τα εθνικά πρότυπα. Με τη σύγκριση αυτή βαθμονομείται το υπό έλεγχο όργανο και διαπιστώνεται, επαληθεύεται ή επαναφέρεται με ρύθμιση η ακρίβειά του.
  4. Πρότυπο μέτρησης (measurement standard) είναι η υλοποιημένη μονάδα μέτρησης, η συσκευή μέτρησης, τα υλικά αναφοράς ή συστήματα μέτρησης, προορισμένα να ορίσουν, να πραγματοποιήσουν, να συντηρήσουν ή να αναπαραγάγουν μία μονάδα ή μια ή και περισσότερες αξίες ενός μεγέθους για να χρησιμεύσουν ως βάση αναφοράς.
  5. Εθνικό πρότυπο (national standard) είναι το εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μια χώρα ως βάση για τον καθορισμό τιμών σε άλλα πρότυπα του μεγέθους που αφορά.
  6. Πρωτεύον πρότυπο (primary standard) είναι το πρότυπο το οποίο έχει καθορισθεί ή αναγνωρίζεται ευρέως, ότι έχει τις υψηλότερες μετρολογικές ιδιότητες και η τιμή του είναι αποδεκτή χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλα πρότυπα του ιδίου μεγέθους.
  7. Δευτερεύον πρότυπο (secondary standard) είναι το πρότυπο του οποίου η τιμή καθορίζεται μέσω σύγκρισης με ένα πρωτεύον πρότυπο για το ίδιο μέγεθος.
  8. Πρότυπα εργασίας (working standards) είναι οι πιστοποιημένες μονάδες, συσκευές ή διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση συσκευών δοκιμών, μετρήσεων ή διαγνώσεων καθημερινής χρήσης.
  9. Συσχετισμός ακρίβειας (ιχνηλασιμότητα μετρήσεων − measurement traceability) είναι η ικανότητα του συσχετισμού των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων μετρήσεων με τα εθνικά πρότυπα ή με το αποδεκτό μετρητικό σύστημα που προκύπτει από αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων.
  10. Υλικά αναφοράς (reference materials) είναι τα υλικά εγγυημένης σύστασης ή εγγυημένων ιδιοτήτων.
  11. Mol είναι η μονάδα μέτρησης ποσότητας ουσίας.
  Ζ2) Έξαλλου οι διαφορές διακρίβωσης, ρύθμισης, και βαθμονόμησης καθώς και συναφείς οροί (πιστοποίηση συμμόρφωση κλπ) δίδοντα επίσης και στον ιδρυτικό νόμο του ΕΙΜ :
  ΜΕΤΡΑ
  N. 2231/1994, Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Σύσταση – Ορολογία – Σκοπός Bλ. και ά. 51§5 ν. 3427/2005
  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
  Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Υ.Β.Ε.Τ.).
  2. Το Ε.Ι.Μ. αποτελεί τον εθνικό φορέα μετρολογίας και τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας στα θέματα μετρολογίας.
  3. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται:
  α. Ως «μετρολογία» (Metrology) η επιστήμη της ακρίβειας των μετρήσεων.
  β. Ως «βαθμονόμηση» η αναγραφή των ενδείξεων στην κενή κλίμακα ενός οργάνου, με βάση ένα γνωστό και καθορισμένης ακρίβειας μέγεθος της φυσικής ιδιότητας, την οποία μετρά το όργανο.
  γ. Ως «διακρίβωση» (Calibration) η σύγκριση μεταξύ δύο οργάνων ή συσκευών μέτρησης, από τα οποία το ένα είναι εθνικό πρότυπο ή πρότυπο γνωστής ακρίβειας, η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτό από τα εθνικά πρότυπα. Με τη σύγκριση αυτή βαθμονομείται το υπό έλεγχο όργανο και διαπιστώνεται, επαληθεύεται ή επαναφέρεται με ρύθμιση η ακρίβειά του.
  δ. Ως «διαπίστευση» (Accreditation) η διαδικασία κατά την οποία εξουσιοδοτημένος φορέας χορηγεί επίσημη αναγνώριση για την ικανότητα άλλου φορέα ή ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα.
  ε. Ως «πιστοποίηση» (Certification) η πράξη του Ε.Ι.Μ. ή οποιουδήποτε άλλου διαπιστευμένου φορέα με την οποία πιστοποιείται η τεκμηρίωση της ακρίβειας, σύμφωνα με προκαθορισμένες απαιτήσεις.
  στ. Ως «συμμόρφωση» (Conformity) η ικανοποίηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων από προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία.
  ζ. Ως «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» (Certificate of Conformity) το έγγραφο το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες συστήματος πιστοποίησης και υποδηλώνει ότι παρέχονται επαρκή εχέγγυα για τη συμμόρφωση ενός επαρκώς τυποποιημένου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα.
  η. Ως «φορέας πιστοποίησης» (Certification body) ο φορέας που διενεργεί πιστοποίηση της συμμόρφωσης.
  2) Προτάσεις :
  Μετά τα ανωτέρω κατά την γνώμη μου είναι αναγκαία η ενσωμάτωση στο νέο νομοσχέδια κάποιων άρθρων με στόχο να ορισθεί και νομοθετικά ο θεσμός της διακρίβωσης στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου <>.

  Προτάσεις 1 έως 5 : Για την διενέργεια διακριβώσεων με ορθή μέθοδο και πρακτική :
  Προτάσεις 6 έως 12 : Διασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την σωστή διενέργεια των διακριβώσεων .
  Προτάσεις 13 έως 15 : αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης και αποτροπή της κάλυψης λανθασμένων μετρήσεων μέσω της διακρίβωσης.
  Προτάσεις 16 έως 20 : επιτήρηση – ποινολόγιο

  Προτάσεις 1 έως 5 : Για την διενέργεια διακριβώσεων με ορθή μέθοδο και πρακτική :
  1) Πρόταση πρώτη : μηνιαία αποστολή κατάστασης αριθμών πρωτοκόλλου εκδοθέντων πιστοποιητικών διακρίβωσης
  – α) : κάθε μήνα οι τεχνικοί προϊστάμενοι οποιουδήποτε φορέα που διενεργεί διακριβώσεις σε ΙΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ θα πρέπει με ηλεκτρονική μορφή να στέλνουν στο ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ μια κατάσταση με τους αριθμούς πρωτοκόλλων, τις ημερομηνίες, και τους σειριακούς αριθμούς εξοπλισμού των πιστοποιητικών διακρίβωσης που εξέδωσαν.
  – β) : Σε τυχόντα έκτακτο έλεγχο πιστοποιητικά διακρίβωσης που δεν έχουν κοινοποιηθεί έγκαιρα στο ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ δεν θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρα.
  – γ) : Στον κατάλογο θα περιέχονται οι τακτικές και οι έκτακτες διακριβώσεις.
  2)πρόταση δεύτερη: μηνιαία ενημέρωση του ΕΣΥΔ και ΥΜΕ για τις προγραμματισμένες διακριβώσεις
  -α) : Κάθε μήνα οι τεχνικοί προϊστάμενοι οποιουδήποτε φορέα που διενεργεί διακριβώσεις σε ΙΚΤΕΟ θα πρέπει με ηλεκτρονική μορφή να στέλνουν στο ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ τον προγραμματισμό των διακριβώσεων έτσι ώστε να μπορούν οι αξιολογητές του ΕΣΥΔ και οι επιθεωρητές του ΥΜΕ να διενεργούν έκτακτες επιθεωρήσεις εάν το θέλουν κατά την διάρκεια της διακρίβωσης.
  3) πρόταση τρίτη : καθορισμός μεθόδων διακρίβωσης
  – α) οι αναλυτές καυσαερίων κατά την διάρκεια της διακρίβωσης να ελέγχονται για την καλή λειτουργία του αισθητήρα οξυγόνου, την τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων την χρήση κατάλληλου λήπτη και να διακριβώνονται σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο OIML.
  – β) τα αιθαλομετρο κατά την διάρκεια της διακρίβωσης να ελέγχονται για την χρήση κατάλληλου λήπτη και να διακριβώνονται με φίλτρα απορρόφησης τουλάχιστον τριών τιμών εκτός αυτή του μηδενός και του 100% για την ευαισθησία, την γραμμικότητα ( ή αντί της γραμμικότητας κατ ελάχιστον επαλήθευση κλίμακας λειτουργίας) , και την επαναληψιμότητα .
  -γ) τα αμορτησερόμετρα να διακριβώνονται μέσω προτύπων βαρών τουλάχιστον 800 kg ανά πλάκα, για την ευαισθησία, την γραμμικότητα, ( ή αντί της γραμμικότητας κατ ελάχιστον επαλήθευση κλίμακας λειτουργίας ), επαναληψημότητα και το γωνιακό τους φορτίο.
  – δ) τα συγκλισιόμετρα να διακριβώνονται με την βοήθεια προτύπων πλακιδίων και παχυμετρων για την ευαισθησία, την γραμμικότητα, ( ή αντί της γραμμικότητας κατ ελάχιστον επαλήθευση κλίμακας λειτουργίας) ,και επαναληψιμότητα .
  -ε) τα φρενόμετρα να διακριβώνονται για την ευαισθησία, την γραμμικότητα, ή αντί της γραμμικότητας κατ ελάχιστον επαλήθευση κλίμακας λειτουργίας ,και επαναληψιμότητα τους .
  -ζ) Τα φωτόμετρα να διακριβώνονται για την κλίση προσπίπτουσας φωτεινής δέσμης και την ένταση της φωτεινής δέσμης για την ευαισθησία, την γραμμικότητα, ή αντί της γραμμικότητας κατ ελάχιστον επαλήθευση κλίμακας λειτουργίας ,και επαναληψιμότητα τους
  4) – α) πρόταση τέταρτη: τεκμηρίωση διενέργειας διακρίβωσης :
  α) να φωτογραφίζονται τα χρησιμοποιηθέντα πρότυπα και οι συμμετέχοντες σε μια διακρίβωση ανά όργανο να εκτυπώνονται οι φωτογραφίες και να παραμένουν υπογεγραμμένες στα αρχεία του ΙΚΤΕΟ και του εργαστηρίου διακρίβωσης.
  β) στην φωτογραφία να φαίνεται μια ημερήσια εφημερίδα της ημέρας της διακρίβωσης
  γ) τα ΙΚΤΕΟ που έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με κάμερες και δυνατότητα αποθήκευσης να αποθηκεύουν διάφορα στιγμιότυπα από την διαδικασία διακρίβωσης.
  5) πρόταση πέμπτη : καθορισμός συχνότητας διακρίβωσης :
  α) η συχνότητα των διακριβώσεων να καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια συγκεκριμένα :
  β) οι τρεις πρώτες διακριβώσεις του εξοπλισμού να έχουν εξάμηνη συχνότητα κατ ελάχιστον.
  γ) οι επόμενες να καθορίζονται από τους κατώτερο παράγοντες κατ ελάχιστον
  • Μετρολογικό παρελθόν του εξοπλισμού (σε ποιο χρονικό διάστημα εμφανίζονται αποκλίσεις – ολισθήσεις)
  • Οδηγίες κατασκευαστή (μετά από συντήρηση – ρύθμιση – αντικατάσταση κύριων μερών απαιτείται διακρίβωση)
  • Ακρίβεια εξοπλισμού (όσο καλύτερη ακρίβεια έχει τόσο μεγαλύτερο περιθώριο αποδεκτών αποκλίσεων παρέχει)
  • Χρήση εξοπλισμού (εντονότερη χρήση – συχνότερη διακρίβωση – βάσει οδηγιών συντήρησης αντικατάστασης προμηθευτή)

  Προτάσεις 6 έως 12 : Διασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την σωστή διενέργεια των διακριβώσεων .

  6)πρόταση έκτη : τεκμηρίωση των πραγματικών μετρολογικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού
  α) Να απαιτήσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ από τους προμηθευτές να καταθέσουν πρωτότυπα πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου που να αναφέρουν τα τεχνικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του μετρητικού εξοπλισμού και του σχετικού λογισμικού – σε αντιστοιχία με το συναφές μοντέλο του εξοπλισμού.
  β) Τα σχετικά πιστοποιητικά να είναι επικυρωμένα από τους διαπιστευμένους φορείς και να γίνει έλεγχος εάν καλύπτουν όλα τα υλικά ή προγράμματα λογισμικού που είναι σε λειτουργία μετά την εγκατάσταση και όπως λειτούργει ο εξοπλισμός στην Ελλάδα.
  γ) Να υπάρχει σχετική βιβλιοθήκη στο ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ η οποία να είναι διαθέσιμη σε κάθε έναν ο όποιος έχει έννομο επαγγελματικό συμφέρον και είναι διαπιστευμένος / κοινοποιημένος κατάλληλα ή βάσει αιτήσεων προτίθεται να διαπιστευτεί / κοινοποιηθεί.
  7)πρόταση έβδομη : τεχνικός διαχωρισμός της διακρίβωσης από την επισκευή και προστασία της διακρίβωσης από την παραποίηση της .
  α) Η ρύθμιση προτείνεται από τους κατασκευαστές σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της κλίμακας λειτουργίας συνήθως με σκοπό να εργάζεται <> ο εξοπλισμός χωρίς να περιλαμβάνει οδηγίες υπολογισμού λαθών στην περίπτωση που οποιοσδήποτε εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την διενέργεια μετρήσεων.
  β) Η διακρίβωση κατ ελάχιστον περιλαμβάνει ελέγχους για την ευαισθησία, την γραμμικότητα , και την επαναληψιμότητα .
  γ) Η διακρίβωση σκοπό έχει να τεκμηριώσει όχι μόνον την σωστή και πλήρη λειτουργία άλλα και την τεκμηρίωση των μετρολογικών χαρακτηριστικών σε όλη την κλίμακα εργασίας του εξοπλισμού σε κάθε πιθανή περιαυτολογική συνθήκη λειτουργίας μέσω του προσδιορισμού του ισοζυγίου αβεβαιότητας μετρήσεων.
  8) πρόταση όγδοη : νομικός διαχωρισμός της διακρίβωσης από την επισκευή και προστασία της διακρίβωσης από την παραποίηση της .
  α) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διενεργούν διακριβώσεις να απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εμπορία, εγκατάσταση, επισκευή συναφούς εξοπλισμού με αυτόν εξοπλισμού που διακριβώνουν και σχετικό λογισμικό.
  β) Σε εργαστήρια διακριβώσεων να μην υπάρχουν αφανείς εταίροι.
  γ) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διενεργούν διακριβώσεις να επιτρέπεται να διενεργούν ρυθμίσεις μόνον κατά την διάρκεια των διακριβώσεων και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα καταγράφονται στο πιστοποιητικό οι μετρήσεις πριν και μετά την ρύθμιση και μόνο στην μηχανή μέτρησης (δηλαδή πριν την αποστολή στοιχείων προς εκτύπωση).
  δ) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε διακριβώσεις να είναι υποχρεωμένα στην υποβολή του <>
  ε) Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορία, εγκατάσταση, επισκευή και ρύθμιση σε εξοπλισμό να απαγορεύεται να διενεργούν διακριβώσεις σε συναφή εξοπλισμό.
  ζ) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μελετούν, εγκαθιστούν και εμπορεύονται λογισμικό να μην μπορούν να διενεργούν διακριβώσεις στον εξοπλισμό που εγκαθιστούν το συναφές λογισμικό.
  9) πρόταση ένατη : καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των φυσικών και νομικών προσώπων που διενεργούν διακριβώσεις.
  α) Να απαιτήσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ από τα εργαστήρια διακριβώσεων ή τις επιχειρήσεις που διενεργούν διακριβώσεις
  1. να διαθέτουν τουλάχιστον έναν τεχνικό, ο οποίος θα έχει πιστοποίηση ελεγκτή, από το ΥΜΕ
  2. να έχουν τουλάχιστον έναν τεχνικό ή επιστήμονα τριτοβάθμιας βαθμίδας με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μετρολογίας και διακριβώσεων έτσι ώστε κατ ελάχιστον να τηρούνται οι απαιτήσεις του νόμου οι σχετικές με την λειτουργία του εξοπλισμού και οι απαιτήσεις των προτύπων οι σχετικές με την κατανόηση όρων και κριτηρίων μετρολογίας .
  β) Να αναρτηθεί στην σελίδα του ΥΜΕ κατάλογος με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να διενεργούν διακριβώσεις.
  10)πρόταση δέκατη : απαραίτητα προσόντα των τεχνικών προϊσταμένων και υπεύθυνων ποιότητας για να μπορούν να αξιολογούν τα εργαστήρια και τα αποτελέσματα της διακρίβωσης.
  α) να απαιτήσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ οι Υπεύθυνοι Ποιότητας των φορέων ελέγχου ΙΚΤΕΟ διαπιστευμένων κατά ΕΝ 17020 να έχουν τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για τον τεχνικό προϊστάμενο.
  β) να απαιτήσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ οι Υπεύθυνοι ποιότητας όπως και οι τεχνικοί προϊστάμενοι να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε έναν φορέα λόγο των σοβαροτάτων αρμοδιοτήτων , απαιτήσεων, και καθηκόντων των θέσεων που πληρούν
  11)πρόταση ενδέκατη: απαιτήσεις και προϋποθέσεις στην περίπτωση της εσωτερικής διακρίβωσης ή της διακρίβωσης από μη διαπιστευμένο φορέα.
  α) Το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ θα πρέπει να ορίσουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της εσωτερικής διακρίβωσης. Συγκεκριμένα να θεσπίσει ότι εσωτερικές διακριβώσεις διενεργούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας που διενεργεί τις εσωτερικές διακριβώσεις είναι διαπιστευμένος
  β) Το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ θα πρέπει να ορίσουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της διακρίβωσης από μη διαπιστευμένο φορέα σε σχετικό ΕΠΕΔ
  γ) Το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ θα πρέπει να ορίσουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για το πως θα τεκμηριώνεται ότι τηρούνται τα κριτήρια της οικονομικής ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας της εχεμυθείας, της τήρησης της ιχνηλασιμότητας και της τεχνικής επάρκειας στις ανωτέρω περιπτώσεις.
  12)πρόταση δωδέκατη : διασφάλιση της ακρίβειας του μετρολογικού παρελθόντος του εξοπλισμού – διασφάλιση της μη απόκρυψης ανάγκης ανακλήσεων
  α) να απαιτήσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ να μην διενεργούνται ταυτόχρονα προγραμματισμένες – τακτικές συντηρήσεις με προγραμματισμένες – τακτικές διακριβώσεις
  β) οι τυχόν προγραμματισμένες συντηρήσεις να διενεργούνται στο μεσοδιάστημα των διακριβώσεων.
  .
  Προτάσεις 13 έως 15 : αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης και αποτροπή της κάλυψης λανθασμένων μετρήσεων μέσω της διακρίβωσης.

  13) πρόταση δέκατη-τριτη : διόρθωση του υφισταμένου προβλήματος με τα φωτόμετρα
  1. να προσαρμόσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ την σχετική οδηγία ελέγχου προβολέων οχημάτων περιλαμβάνοντας πραγματικές και εφικτές τεχνικά απαιτήσεις. συγκεκριμένα :
  2. αντί να απαιτεί έλεγχο διέλευσης της φωτεινής δέσμης από μια συγκεκριμένη κατακόρυφη ζώνη διέλευσης να ορίσει μια στάθμη <> κάτω από το οποίο θα πρέπει να διέρχεται η δέσμη με κριτήριο αποδοχής τον έλεγχο ότι τα φώτα του οχήματος δεν τυφλώνουν τους οδηγούς των αντιθέτως κινούμενων οχημάτων. Σε αυτό το όριο θα πρέπει να ορίσει κάποια λογικά όρια αποδεκτού λάθους (αβεβαιότητα) .
  3. να ορίσει το ελάχιστο όριο έντασης φωτεινής ακτινοβολίας με κριτήριο αποδοχής τον έλεγχο ότι ο οδηγός του οχήματος μπορεί να βλέπει με ασφάλεια.
  4. Να επιτρέψει ειδικά για τους προβολείς των οχημάτων εάν είναι εφικτό και επί τόπου να ρυθμίζονται από τον ελεγκτή (με ένα απλό κατσαβίδι)
  14) πρόταση δέκατη-τέταρτη: διόρθωση του υφισταμένου προβλήματος της μη αντικειμενικής και ισοδύναμης μέτρησης επιδόσεων των συστημάτων των οχημάτων από ΙΚΤΕΟ σε ΙΚΤΕΟ.
  1. Να κοινοποιήσει το ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ σχετική οδηγία προσαρμογής των ορίων απόρριψης σε σχέση με τα μετρολογικά χαρακτηριστικά κάθε κατασκευαστή.
  2. Με βάση τα ανωτέρω όρια να προσαρμοστεί το ΕΠΙΣΙΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ και να αναγράφονται τα όρια απόρριψης των οχημάτων για κάθε ΙΚΤΕΟ αναλόγως των ικανοτήτων του εξοπλισμού που διαθέτει και προς το μέρος της ασφάλειας της ζωής των πολιτών
  15) Πρόταση δέκατη – πέμπτη : αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης με σκοπό να μετρούν τεκμηριωμένα αντικειμενικά και ισοδύναμα τα ΙΚΤΕΟ
  1. Στα πιστοποιητικά διακρίβωσης να καταγράφεται η διενέργεια έλεγχου ταύτισης αποτελεσμάτων τιμών αμέσως μετά την μηχανή μέτρησης και αναγραφόμενων τιμών στο ΔΤΕ.
  2. Να υπάρχει η δυνατότητα μετά από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι όποιες αποκλίσεις βρίσκονται (εντός αποδεκτών ορίων) να διορθώνονται μέσω λογισμικού μεταξύ μηχανής και κυρίως σταθμού η/υ πριν την εκτύπωση του ΔΤΕ
  3. Η παράδοση των αποκλίσεων από το εργαστήριο διακριβώσεων να παραδίδεται στον μηχανογράφο του ΙΚΤΕΟ με επίσημο πρωτόκολλο και στην συνέχεια νομικά υπεύθυνος για τα αποτελέσματα μεταξύ μηχανής – κεντρικού σταθμού – εκτύπωσης – αποστολή στο ΥΜΕ να είναι ο μηχανογράφος.
  4. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης να συνοδεύονται από αντίγραφα ενός ΔΤΕ τυχαίου οχήματος αμέσως μετά την διακρίβωση.
  5. Εάν υπάρχει ανάγκη διόρθωσης μέσω λογισμικού (περίπτωση 3 &4) να υπάρχει και δεύτερο ΔΤΕ αμέσως μετά την διόρθωση.
  6. Τα ΔΤΕ των περιπτώσεων 5&6 να σφραγίζονται να αρχειοθετούνται στα αρχεία του ΙΚΤΕΟ και του εργαστηρίου διακρίβωσης και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο.

  Προτάσεις 16 έως 20 : επιτήρηση – ποινολόγιο
  16) πρόταση δέκατη έκτη: καταγραφή-ταυτοποιηση προμηθευτών /εργαστηρίων
  1. Όλα τα σχετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορία, εγκατάσταση, επισκευή, ρυθμίσεις, διακριβώσεις εξοπλισμού ή μελέτη, εμπορία εγκατάσταση, συντήρηση, και πιστοποίηση λογισμικού πρέπει να είναι καταγεγραμμένα και κοινοποιημένα στο ΕΣΥΔ και το ΥΜΕ
  2. Όλοι οι προμηθευτές που δεν υπάγονται σε διαπίστευση κατά ΕΝ 17020 να πιστοποιήσουν ότι τηρούν ΣΔΠ κατά ISO 9000 με επιπρόσθετο έλεγχο για την τήρηση του νόμου σχετικά με τα τυπικά προσόντα αυτών που ορίζονται σαν τεχνικοί υποστήριξης
  17) πρόταση δέκατη εβδόμη : χορήγηση κωδικών σε εμπλεκομένους με συντήρηση – διακρίβωση – λογισμικό
  1. Οι κωδικοί ρύθμισης των οργάνων πρέπει να είναι τρεις διαφορετικοί ένας για τον συντηρητή, ένας για τον διακριβωτή , και ένας για τον προγραμματιστή.
  2. Οι κωδικοί ρύθμισης δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση από το διαδίκτυο
  3. Για κάθε φορά που χρησιμοποιούνται οι σχετικοί κωδικοί πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική και έντυπη καταγραφή
  4. Ο κωδικός του συντηρητή πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων και να επιτρέπει την λειτουργία του μηχανήματος έως και δυο εβδομάδες μέχρι την άφιξη του διακριβωτή
  5. Ο κωδικός του διακρίβωση θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση διακρίβωσης άλλα να μην επιτρέπει πρόσβαση από και προς το λογισμικό μετά την έξοδο πληροφοριών του μηχανήματος προς τον κεντρικό σταθμό & το ΥΜΕ
  6. Ο κωδικός του μηχανογράφου δεν πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση του στις αρχικές ρυθμίσεις της μηχανής
  7. Οι κωδικοί πρέπει να είναι διαφορετικοί ανά φυσικό πρόσωπο μη κοινοποιημένοι σε τρίτους

  18) πρόταση δέκατη όγδοη :να ενθαρρυνθούν τα εργαστήρια διακρίβωσης εξοπλισμού ΙΚΤΕΟ να διενεργησουν κοινές διεργαστηριακες μετρήσεις υπό την εποπτεία του ΕΣΥΔ και του ΥΜΕ

  19) πρόταση δέκατη ένατη : να ενθαρρυνθούν τα ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ να διενεργησουν εργαστηριακούς τεχνικούς ελέγχους υπό την εποπτεία του ΕΣΥΔ και του ΥΜΕ

  20) πρόταση εικοστή : να ποινικοποιηθούν σαν εγκληματική ενεργεία βαθμού κακουργήματος και σαν έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζώνης πράξεις όπως οι κατωτερω ακόμη και χωρίς απόδειξη οικονομικού κίνητρου δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση αμέλειας
  1. κάθε παραχάραξη αποτελεσμάτων διακρίβωσης ή καταστροφή σχετικών αρχείων πριν την δεκαετία
  2. κάθε έκδοση πλαστών πιστοποιητικών διακρίβωσης
  3. κάθε προτροπή για πράξεις όπως οι ανωτέρω
  4. κάθε διενέργεια διακρίβωσης από μη κατάλληλα εξουσιοδοτημένο τεχνικό
  5. κάθε απόκρυψη τεχνικών πληροφοριών σχετικών με την διακρίβωση προς ΕΣΥΔ, ΥΜΕ, ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ, διαπιστευμένα εργαστήρια διακρίβωσης
  6. κάθε ανεξέλεγκτη διασπορά κωδικών ρύθμισης σε μη διαπιστευμένους διακρίβωσες ή μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς

  Συγκεκριμένα για το άρθρο 4 του νομοσχεδίου <>.
  1) εισαγωγικό σημείωμα :
  Λόγο του ότι είναι πολύ εύκολη και φθηνή η μετατροπή των εξατμίσεων των δικύκλων και λοιπών οχημάτων μετά την διενέργεια του τεχνικού έλεγχου είναι πιθανόν αυτό να συμβαίνει συχνά.
  2) Προτάσεις:
  Να προμηθευτεί η τροχαία ηχόμετρα, να διακριβωθούν για την καλή λειτουργία τους έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ένστασης της ακρίβειας της μέτρησης και τα στελέχη της τροχαίας να μπορούν να διενεργούν σχετικούς ελέγχους μετρήσεις ηχορύπανσης .

  Συγκεκριμένα για το άρθρο 5 του νομοσχεδίου <>
  1) εισαγωγικό σημείωμα :
  Ενδέχεται λόγο συχνών μετακινήσεων ο εξοπλισμός αυτών των μονάδων να υπόκειται σε καταπονήσεις.
  Επιπρόσθετα οι φορητές πλάστιγγες επηρεάζονται από την κλίση του δρόμου και παρουσιάζουν ιδιομορφίες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην διακρίβωση τους (περίπτωση έλεγχου φορτηγών). Είναι πολύ δύσκολο στην περιορισμένη επιφάνεια της πλάστιγγας να τοποθετήσει κάποιος 10, 15, η΄20 τόνους προτύπων μάζας.
  Ακόμη οι κινητές μονάδες έχουν τον ρόλο του έλεγχου και συνεπώς θα πρέπει να τεκμηριώνεται αυστηρότερα η μετρητική τους ικανότητα.
  2) Προτάσεις:
  α) να θεσμοθετηθεί η συχνή διακρίβωση κατ ελάχιστον εξάμηνης διάρκειας όλου του εξοπλισμού των κινητών μονάδων έλεγχου.
  β) να διερευνηθεί και να κοινοποιηθεί από το ΕΣΥΔ μέθοδος διακρίβωσης ειδικά για τις φορητές πλάστιγγες των κινητών μονάδων έλεγχου
  γ) να προσδιορίσουν συγκεκριμένα σημεία των εθνικών οδών όπου λογά βέβαιης οριζοντιότητας θα είναι δυνατόν να μετράμε με την βέλτιστη ακριβά οι φορητές πλάστιγγες.

  Συγκεκριμένα για το άρθρο 8 του νομοσχεδίου <>
  1) εισαγωγικό σημείωμα :
  Υπάρχουν συνεργεία μηχανικών αυτοκίνητων και ηλεκτρολόγων αυτοκίνητων τα οποία είτε δεν έχουν τον εξοπλισμό που έχουν τα ΙΚΤΕΟ είτε έχουν εξοπλισμό χειρότερης μετρητικής ακριβείας είτε έχουν εξοπλισμό τον όποιο δεν διακριβώνουν για την καλή λειτουργία του.
  Όμως τα συνεργεία μηχανικών και ηλεκτρολόγων αυτοκίνητων καλούνται να επισκευάσουν και να ρυθμίσουν τα οχήματα μετά από έναν τεχνικό έλεγχο που κατέγραψε μη συμμορφώσεις .
  Επίσης τα συνεργεία διενεργούν πολλές φόρες εκτεταμένες επισκευές στο μεσοδιάστημα των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων.
  Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διενεργείας ενός ανεπίσημου έλεγχου εκ μέρους του συνεργείου έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η ελαχίστη ασφάλεια του οχήματος μέχρι τον επόμενο τεχνικό έλεγχο.
  2) Προτάσεις:
  α) Να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες συνεργειών αυτοκίνητων έτσι ώστε να μπορούν να προμηθευτούν τα συνεργεία ( μηχανικών και ηλεκτρολόγων ) σύγχρονο μετρητικό εξοπλισμό ΚΤΕΟ.
  β) Να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι στις μεθόδους, θεωρεία και πρακτική της διενεργείας τεχνικού έλεγχου οχημάτων.

  Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το υπουργείο που μέσω της οργάνωσης της δημοσίας διαβούλευσης μας έδωσε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις θέσεις μας αλλά θα ήθελα να σχολιάσω ότι θεωρώ τον χρόνο (μια εβδομάδα) αρκετά σύντομο για να μπορέσει κάποιος να οργανώσει και να παρουσιάσει τεχνικές θέσεις και προτάσεις με καλή θέληση και άρτια τεκμηρίωση.

  Θεσσαλονίκη 4/8/2010

  Μετά τιμής
  Καρατζίκος Φίλιππος

 • 4 Αυγούστου 2010, 21:30 | ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  -Γιατί να πιστέψουμε όντος ότι κάτι θα άλαξη αφου το έχουμε ακούσει άπειρες φορές?
  -Γιατί σ΄αυτή την χώρα να μην μπορούμε επιτέλους να πούμε την αλήθεια απο την στιγμή που λέτε καθημερίνα ότι θα γίνει ρηζική αλαγή και δίνουμε συνέχεια αναβολές με 12 μηνα η 18 μηνα χρονοδιάγραμματα?
  -Γιατί να μην είναι όλλοι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας?
  -Γιατί να λειτουργούν διαφορετικά τα δημόσια ΚΤΕΟ?
  -Ο νόμος ΚΤΕΟ αφορά η οχι όλλα τα αυτοκίνητα?
  -Γιατί όσον αφορά το ΚΕΚ υποβαθμίζουμε το θεσμό και να επιβαρίνουμε επιπλέον το περιβάλον σε μια εποχή που μιλάει όλλος ο πλανήτης για την σωτηρία του?
  -Όσον αφορά το θέμα ανταγωνηστικότητας το 10% της ΔΑΧΜ και η κατάργηση ΚΕΚ έιναι θέμα βιωσιμότητας κάθε επιχήρησης και θέσεις εργασίας σε δύσκολη εποχή?

 • Σχετικά με τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων ΚΤΕΟ από εντός σχεδίου περιοχές – Γενικής κατοικίας όπως ισχύει στον ιδρυτικό νόμο 2963/2001 για τα ΙΚΤΕΟ:

  Σε συνέχεια της ακόλουθης αναφοράς,
  5. Στο άρθρο 11 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

  * «3. Σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. που έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας για ελέγχους ελαφρών οχημάτων σε εντός σχεδίου περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας και δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για έλεγχους, σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίτροχα και βαρέα οχήματα καθώς και η προσθήκη αυτόματης γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων. Σε είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όλα τα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται οριστικά και αμετάκλητα σε μετεγκατάσταση σε περιοχή εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου.»

  Οφείλουμε να σημειώσουμε και παράλληλα να επιστήσουμε την προσοχή των αρμοδίων στελεχών του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., διότι με την συγκεκριμένη διάταξη δημιουργούνται ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και αποκλεισμού από το δικαίωμα ισότιμης ανάπτυξης μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών. Η πρόθεση αποκλεισμού των Ι.ΚΤΕΟ θεωρείται αβάσιμη και ατεκμηρίωτη και προκαλεί το αίσθημα περί δικαίου αν συμπεριληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Δεν τεκμηριώνεται πουθενά και από κανέναν αρμόδιο κρατικό φορέα ο ουσιαστικός λόγος αποκλεισμού των Ι.ΚΤΕΟ από περιοχές εντός σχεδίου – Γενικής (και όχι αμιγούς) κατοικίας. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 2963/2001 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία σε εντός σχεδίου περιοχές. Από το 2001 ιδρύθηκαν και λειτουργούν αρκετά ΚΤΕΟ σε αυτές τις περιοχές. Τώρα τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου γνωμοδοτούν έτσι ώστε η πολιτεία να καταλήγει να φαίνεται αφερέγγυα για ακόμη μια φορά και να αποκλείει τα ήδη λειτουργούντα ΚΤΕΟ από το δικαίωμα επέκτασης τους σε γραμμές ελέγχου ΜΟΤΟ. Για τα Βαρέα Οχήματα ορθώς εξαιρούνται από τις εντός σχεδίου περιοχές καθότι ο κυκλοφοριακός φόρτος που προκαλούν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα, αλλά για τα ελαφρά οχήματα και τα ΜΟΤΟ, Γιατί..ποιους εξυπηρετεί αυτή η διάταξη,….ποιους ?

  2. Αποκλείει επίσης επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. Γιατί αποκλείονται τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ όταν βάση νομοθεσίας θεωρούνται εργαστήρια ελέγχου χαμηλής όχλησης και εντάσονται λειτουργικά στις περιοχές εντός σχεδίου ?

  3. Γιατί αποκλείονται τα ΙΚΤΕΟ όταν την ίδια στιγμή στις ίδιες περιοχές λειτουργούν παντός τύπου συνεργεία επισκευών ΙΧΕ και ΜΟΤΟ, βλ. Ν.3710/2008, ΦΕΚ 216/23-10-2008. Τα ΙΚΤΕΟ σε αντίθεση με τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων δεν πραγματοποιούν ούτε κατ’ ελάχιστον εργασίες επισκευής και συντήρησης και κατ’ επέκταση δεν δημιουργούν με την λειτουργία τους ηχορύπανση ή και αέρια ρύπανση.

  4. Με το ίδιο σκεπτικό δεν θα πρέπει να αποκλείονται και άλλες επιχειρήσεις όπως π.χ., τα συνεργεία επισκευής, ή τα υπέρ-καταστήματα λιανικής που συγκεντρώνουν χιλιάδες οχήματα στις περιοχές δραστηριότητας τους ?

  5. Η διάταξη αυτή λόγω του ότι δεν στέκεται και δεν τεκμηριώνεται από επιστημονικές μελέτες θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «πονηρή-φωτογραφική» διότι πριμοδοτεί τα ήδη λειτουργούντα ΚΤΕΟ με προνόμιο προστασίας έναντι μελλοντικού ανταγωνισμού και αυτό δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο για ευνόητους λόγους. Ήδη είναι γνωστό στον κλάδο πως επιχειρήθηκε και από ποιους να περάσει η ίδια διάταξη κατά το παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία θα δημιουργήσει νέες κατηγορίες «προνομιούχων» και μη προνομιούχων. Δημιουργεί δηλαδή εκ νέου ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, πλήττοντας το πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού που επιχειρεί έως σήμερα η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί θα πρέπει τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας να καταλήγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να επέρχεται η αυτονόητη τελικά λύση συνοδεία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρόστιμα ?

  6. Με ποιο κριτήριο και ποιο σκεπτικό οι υπάλληλοι του υπουργείου είναι σε θέση να ορίζουν την επιχειρηματικότητα, την απόσβεση επενδύσεων και τον χρόνο απομάκρυσνης ή μη των επιχειρήσεων αυτών ?

  7. Την ευθύνη αποζημιώσεων των επιχειρήσεων αυτών έπειτα από μαζικές προσφυγές (που σίγουρα θα ακολουθήσουν) ποιος θα τις αναλάβει και ποιος θα τις πληρώσει, πάλι ο έλληνας φορολογούμενος ?…γιατί ? επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν πώς να εκτελούν την εργασία τους αντικειμενικά και δίκαια…

  8. Ποια είναι τα αρμόδια κρατικά όργανα όπου στο πλαίσιο επίταξης ανοίγματος των αγορών επινοούν τρόπους κλεισίματος αυτών ?

  9. Πότε επιτέλους η πολιτεία θα επιδείξει την δέουσα προσοχή και σεβασμό σε όλους όσους εμπιστεύονται τους νόμους, πραγματοποιούν ακριβές επενδύσεις και δημιουργούν παράλληλα ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο εχθρικό πλαίσιο που συντηρεί εν τέλει η ίδια η Πολιτεία, Πότε..?

  Λόγω του ότι η συγκεκριμένη διάταξη επιχειρήθηκε να περάσει ξανά στο παρελθόν τον Σεπτέμβριο του 2008 και μάλιστα η τότε αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση είχε αντιταχθεί με επιχειρήματα σθεναρά στην αίθουσα του κοινοβουλίου και απέτρεψε τον τότε υπουργό Μεταφορών να την περάσει, προτείνουμε να επανελεγχθεί και ανασκευασθεί ως εξής:

  » Στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ (ελαφρών οχημάτων ή βαρέων οχημάτων) χωροθετούνται στις περιοχές όπου κατ΄ αντιστοιχία χωροθετούνται τα «συνεργεία συνήθων οχημάτων» και τα «συνεργεία μεγάλων και βαρέων οχημάτων» των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6
  του ν.3710/2008 – ΦΕΚ Α΄216″

  Υποστηρίζοντας την άποψη του υπουργού κ. Ρέππα ότι οι αγορές πρέπει να εξυπηρετούν την κοινωνία και όχι η κοινωνία τις αγορές, προτείνουμε να επανεξετάσετε ΣΟΒΑΡΑ το συγκεκριμένο ζήτημα, που δημιουργεί και προκαλεί θεμελιώδη ερωτήματα….

  Με εκτίμηση,

  Κωνσταντίνος Βήκας
  Πρόεδρος ΔΣ

  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
  Αθήνα, 04/8/2010

 • Θα ήθελα να διατυπώσω τις απόψεις μου και την σκέψη μου σχετικά με την λειτουργία των ΚΤΕΟ . Τι να προβλέπει ο νόμος έτσι ώστε να λειτουργούμε με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αξιοπιστία όλα τα ΚΤΕΟ, δημόσια και ιδιωτικά. Να περιφρουρήσουμε τον θεσμό “ΚΤΕΟ” και κατά προέκταση την δουλειά μας:

  1.Είμαι υπέρ της διαπίστευσης όλων των ΚΤΕΟ ως φορέας Ελέγχων Τύπου Α. συμφωνά με το αντίστοιχο Τροποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ.ISO/IEC 17020. Γνώμη μου είναι να δοθεί ένα εξάμηνο παράταση έως ότου μηχανογραφηθεί το Υπουργείο και τα δημόσια ΚΤΕΟ όχι πέραν της 31/12/2010 που από 1/1/11 να είμαστε όλοι online συνδεδεμένοι στο ίδιο σύστημα.

  2.Θα ήθελα να υπάρξει ενιαίο τιμολόγιο για όλους τους ελέγχους επιβατηγών –φορτηγών -Μότο τουλάχιστον για Δημοσιά ΚΤΕΟ. Βάση αυτού του τιμολογίου να ορίζονται οι εκπρόθεσμοι έλεγχοι αλλά και η εισφορά του 10% για τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ άσχετα με το τι τιμολόγιο εφαρμόζουν και έως ότου αυτή καταργηθεί.

  3.Αξιοποιώντας το Μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αλλά και των άλλων υπηρεσιών , σκόπιμο (μη πω αναγκαίο ) είναι να μηχανογραφηθούν όλα τα ΔΤΕ έτσι ώστε το ΚΤΕΟ που πραγματοποιεί τον έλεγχο να μπορεί να κατεβάσει το προηγούμενο ΔΤΕ και να το αναφέρει στο νέο ΔΤΕ που θα εκδώσει αλλά και ο οποιοσδήποτε Αστυνομικός έλεγχος να έχει την δυνατότητα να διασταυρώσει αν τα στοιχειά του ΔΤΕ είναι αυτά του μηχανογραφικού συστήματος. Καταλαβαίνετε από τι περιπέτειες γλυτώνουμε και πόσο αποτρεπτικό θα είναι για αυτούς που προσπαθούν να κυκλοφορήσουν πλαστά ΔΤΕ.

  4.Να είμαστε συνδεμένοι online με τις ασφαλιστικές εταιρείες και να κατεβάζουμε τον αριθμό συμβολαίου και το χρονικό διάστημα που ισχύει το οποίο θα αναγράφουμε στο ΔΤΕ που θα εκδίδουμε.

  5.Να μηχανογραφηθούν οι ΚΕΚ έτσι ώστε αυτόματα να φαίνεται ο αριθμός της κάθε ΚΕΚ και ο χρόνος ισχύς της που θα τυπώνεται κάθε φορά στο ΔΤΕ. Βέβαια καλό είναι να διατηρηθεί ο θεσμός της ΚΕΚ ως έχει και να μπορούν οι υπηρεσίες ελέγχου να κάνουν χωρίς επί πλέον δυσκολία την δουλεία τους. Για παράδειγμα αν σε κάποιον έλεγχο του κλιμακίου διαπιστωθεί ότι ένα όχημα εκπέμπει καυσαέρια αλλά δεν έχει ΚΕΚ (έχει μόνο ΔΤΕ) το κλιμάκιο που είναι υποχρεωμένο να καταργήσει την κεκ τι θα καταργήσει το ΔΤΕ?

  Γενικος Δ/ντης
  Ικτεο Χανιων
  Ζωγραφος Χαράλαμπος

 • Αποκλεισμός των συνεταιριστικών ΙΚΤΕΟ των μηχανικών.
  Σχετικά με το άρθρο 41, παράγραφος 4. «Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο που προστέθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου Ι1 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:»

  * «Σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας και στα οποία μέλη ή μέτοχοί τους φυσικά και νομικά πρόσωπα, δραστηριοποιούνται στους τομείς επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για έλεγχους σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίτροχα και βαρέα οχήματα, καθώς και προσθήκη αυτόματης γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων.»

  Σε συνέχεια των παραπάνω οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής,

  1. Με την απαγόρευση επέκτασης των συναιτεριστικών ΚΤΕΟ με γραμμές ελέγχου ΜΟΤΟ και Βαρέων οχημάτων στα ήδη λειτουργούντα ΙΚΤΕΟ, συντελείται μια παράφορη αδικία και ο αποκλεισμός των εν λόγω επιχειρηματιών από ίσα δικαιώμνατα στην εργασία.
  2.δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο ένα ΚΤΕΟ που λειτουργεί σήμερα και θεωρείται νόμιμο στο να ασκεί τεχνικούς ελέγχους σε ελαφρά οχήματα, να μην μπορεί εντός των ίδιων εγκαταστάσεων να το πράττει σε οχήματα ΜΟΤΟ και Βαρέα. Τι σημαίνει αυτό ?, υπάρχει περίπτωση να είναι φερέγγυοι για τα ΙΧΕ και αφερέγγυοι για τα λοιπά οχήματα ?
  3. Η πολιτεία έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να σχοληθούν με τον τενικό έλεγχο ΚΤΕΟ και τώρα τους στιγματίζει ως τι ? ως εν δυνάμει απατεώνες ?
  4.Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτήν την εκτρωματική διάταξη, μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι που υποκινούν τέτοιες ενέργειες – αποφάσεις ?, αν ναι θα πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα.
  5.Ποια η αξιοπιστία της Πολιτείας έπειτα από το ενδεχόμενο εφαρμογής αυτής της διάταξης ? δίνει δικαιώματα και μετά τα αφαιρεί χωρίς δικαιολογία και τεκμηρίωση ? Θεωρείται η χώρα μας κράτος δικαίου όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα ?.

  Προτείνεται η ενδελεχής έρευνα επί του συγκεκριμένου και η ανασκευή της διάταξης αυτής. Δεν μπορεί μέσα σε όλο αυτό το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον η Πολιτεία να εμπαίζει εκατοντάδες πολίτες. Για την ιστορία σας αναφέρουμε ότι πίσω από τα συναιτεριστικά ΙΚΤΕΟ των μηχανικών υπάρχουν 242 οικογένειες των μετόχων και άλλες 89 οικογένειες εργαζόμενων και συνεργατών.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η ομαλή συνέχιση των εργασιών σε όλα τα υπάρχοντα λειτουργούντα ή σε φάση ίδρυσης σχετικά Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και οι όποιες περιριστικές διατάξεις εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς, να ισχύσουν για τα επόμενα ΙΚΤΕΟ. Πρέπει να σταματήσει η τιμωρία του επιχειρείν στη χώρα μας, και θεωρούμε ότι η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, άμεσα.

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή,

  Με εκτίμηση,

  Κωνσταντίνος Βήκας
  Πρόεδρος Δ.Σ.

  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

  Αθήνα, 04/8/2010

 • Αξιότιμε Υπουργέ, κ. Ρέππα
  Αξιότιμε Γεν. Γραμματέα, κ. Τσιόκα

  Σας συγχαίρουμε με για τις αποφάσεις σας σχετικά με την εξυγίανση του θεσμού και του κλάδου των ΚΤΕΟ. Οι προτάσεις σας επιχειρούν βαθιές τομές στο έως σήμερα σαθρό σύστημα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ στη χώρα μας και διαφαίνεται ότι στοχεύουν σε οριστικές λύσεις στα κρίσιμα ζητήματα που υποβαθμίζουν τον θεσμό, κάτι που δεν τόλμησε κανείς άλλος ομότιμός σας έως και σήμερα. Τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να επιλυθούν είναι τα εξής δύο,

  α)η διαφθορά στα ΚΤΕΟ, πλαστά Δελτία ΚΤΕΟ, εικονικοί έλεγχοι οχημάτων, παραποίηση των πρωτογενών αποτελεσμάτων των μετρήσεων και,
  β) η αποχή των ιδιοκτητών οχημάτων από τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους.

  Είναι γνωστές οι πιέσεις που άσκησαν (και πιθανόν συνεχίζουν ακόμα…) διάφορες συντεχνίες- κυκλώματα από τον χώρο των ΚΤΕΟ (Δημοσίων & Ιδιωτικών) προκειμένου να δημιουργηθεί πλαίσιο περαιτέρω χαλαρότητας και χάους και έτσι ώστε να είναι εύκολη η καταστρατήγηση του νόμου από αυτούς και παράλληλα αδύνατη η ανίχνευση τους. Δυστυχώς σε όλο αυτό το πάρτι που διαρκεί χρόνια (έως το 2009) διαφαίνεται ότι υποστηρίχθηκε και από τα εκάστοτε υψηλόβαθμα αρμόδια στελέχη του υπουργείου σας. Είναι αυτοί που σακάτεψαν (στην κυριολεξία) τον θεσμό επιχειρώντας να εμπορευματοποιήσουν το κάθε τι, στο πολύ σημαντικό λειτούργημα των ΚΤΕΟ. Επισημαίνω ότι έως σήμερα πωλούνται ακόμη ελεύθερα στα ΚΤΕΟ «σπασμένα» συστήματα μηχανογράφησης και ακατάλληλα μετρητικά συστήματα και δυστυχώς χωρίς να ασχολείται ουσιαστικά ΚΑΝΕΝΑΣ αρμόδιος φορέας της Πολιτείας. Σε περιπτώσεις δε καταγγελιών αυτές χάνονται στα χρονοντούλαπα του υπουργείου. Τα αμαρτήματα του πρόσφατου παρελθόντος (2004-2009) επί Γεν. Διεύθυνσης από πρώηνυπάλληλο του υπουργείου ταλαιπωρούν ακόμη τον θεσμό και δεν του επιτρέπουν να αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο από αυτό που ήταν πριν την έναρξη των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

  Ως γνωστόν η αδιάβλητη και άρα αξιόπιστη λειτουργία των ΚΤΕΟ βασίζεται σε δύο βασικές παραμέτρους, σε αυτά τα πλαίσια εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ σας σε δύο πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων όλων των ΚΤΕΟ (δημόσιων & Ιδιωτικών),

  α) Την αξιοπιστία του μηχανογραφικού συστήματος του κάθε ΚΤΕΟ , δηλαδή το «κλείδωμα ασφαλείας» του συστήματος ώστε να αποκλείεται η παρέμβαση στο αποτέλεσμα των μετρήσεων. Το Μ/Σ κάθε ΚΤΕΟ εκτελεί (θεωρητικά) την απευθείας μεταφορά των αποτελεσμάτων των ελέγχων από την αυτόματη γραμμή ελέγχου στον κεντρικό διακομιστή (SERVER) του ΚΤΕΟ και από εκεί στα εκδιδόμενα δελτία ΚΤΕΟ και παράλληλα on line στη βάση του υπουργείου. Αυτό στην πράξη έως σήμερα δεν συμβαίνει σε όλα τα ΚΤΕΟ με αποτέλεσμα δεκάδες Μ/Σ συστήματα να πωλούνται στα ΚΤΕΟ είτε σπασμένα δηλαδή ανοικτά, είτε να χρησιμοποιούν μη προβλεπόμενο μηχανογραφικό εξοπλισμό ενδιάμεσης μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή παραλαμβάνονται από την αυτόματη γραμμή και μεταφέρονται με ηλεκτρονικό καλάθι στον κεντρικό διακομιστή. Σε καταγγελίες του συνδέσμου μας σχετικά με αυτό το ζήτημα παρατηρείται το φαινόμενο του στρουθοκαμηλισμού, δηλαδή κανένας δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί την σπουδαιότητα του φαινομένου. Γιατί…δεν ασχολείται κανένα στέλεχος του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. , δεν ενδιαφέρει η αξιοπιστία των μηχανογραφικών συστημάτων στα ΚΤΕΟ, πως θα εξασφαλισθεί η νομιμότητα στα ΚΤΕΟ όταν δεν εξασφαλίζονται τα πρωτογενή αποτελέσματα των μετρήσεων ?

  Προτάσεις:
  1. Η καλύτερη περίπτωση θα ήταν να υπάρχει ένα κεντρικό Μ/Σ στο υπουργείο και όλα τα ΚΤΕΟ να συνδέονται πάνω σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα ήταν αδύνατη η διάρρηξη του συστήματος και αν αυτό επιχειρούνταν θα μπορούσε να γίνει έγκαιρα και εύκολα αντιληπτό, με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο θα ήταν ο θεματοφύλακας του συστήματος και όλα τα ΚΤΕΟ εξουσιοδοτημένοι χρήστες . Σε περιπτώσεις επίσης εντοπισμού παραβατών το υπουργείο με ένα απλό κατέβασμα του διακόπτη θα έπαυε αυτόματα και on time τη λειτουργία κάθε παράτυπου ή παράνομου ΚΤΕΟ. Το όλο πρόγραμμα θα μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια επιδότησης με προγράμματα ΕΣΠΑ και να κοστίσει ελάχιστα στην Πολιτεία, άλλωστε το υπουργείο είναι μέτοχος στα έσοδα των ΚΤΕΟ και υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε μα πούμε ότι υποχρεούται να προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Το αποτέλεσμα θα ήταν μόνιμο και οριστικό κατά της διαφθοράς και των κινδύνων που συνεπάγονται στην οδική ασφάλεια και το περιβάλλον.

  2.Εναλλακτικά. Υποχρέωση διαπίστευσης για όλους τους προμηθευτές μηχανογραφικών συστημάτων και, ανάληψη των ευθυνών που τους αναλογούν όταν διαπιστώνεται ότι το πωλούμενο Μ/Σ λειτουργεί με «ανοικτό» τρόπο. Λόγω του ότι οι πηγαίοι κώδικες του κάθε Μ/Σ ανήκουν στον δημιουργό του καταλήγουμε στην υπόθεση ότι όταν διαπιστώνεται σε κάποιο ΚΤΕΟ να λειτουργεί σπασμένο Μ/Σ τότε στο 99% των περιπτώσεων αυτό συμβαίνει με την συναίνεση του προμηθευτή και άρα θα πρέπει να επιδίδονται ευθύνες και σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο κάθε προμηθευτής θα υποχρεωθεί από την Πολιτεία να δεσμεύεται για την αδιαβλητότητα των συστημάτων που πωλεί στα ΚΤΕΟ και άρα η προσφορά τέτοιων συστημάτων θα περιορισθεί σημαντικά.

  Β) Ακατάλληλες αυτόματες γραμμές ελέγχου των ΚΤΕΟ και διάτρητες διαδικασίες διακρίβωσης των ευαίσθητων οργάνων τους. Παρατηρούνται τα εξής φαινόμενα,

  1. Προδιαγραφές αυτόματων γραμμών ελέγχου ΚΤΕΟ. Δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές μετρητικής ικανότητας μεταξύ των πάμπολλων μετρητικών γραμμών ελέγχου που πωλούνται σήμερα στην αγορά. Αποτέλεσμα είναι το κάθε ΚΤΕΟ να μετρά με τις προδιαγραφές που φέρει ο εξοπλισμός και όχι αυτές που θα έπρεπε να έχει ορίσει το υπουργείο προκειμένου οι μετρήσεις σε όλη τη χώρα να είναι ίδιες.

  Πρόταση:
  Να ορισθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές μετρητικής ικανότητας και όλα τα μηχανήματα να διακριβώνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μετρολογίας από διαπιστευμένα εργαστήρια και μόνο, και όχι όπως εξυπηρετεί τον κάθε έναν εμπλεκόμενο στα ΚΤΕΟ.

  2. Διακρίβωση των γραμμών ελέγχου. Παρατηρείται το φαινόμενο σε πολλά ΚΤΕΟ η διακρίβωση των ευαίσθητων οργάνων να γίνεται από εργαστήρια μη εξειδικευμένα που δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα τεχνογνωσία – μέθοδο, απαιτούμενο πρότυπο εξοπλισμό διακρίβωσης και την διαπίστευση από το ΕΣΥΔ. Διακρίνεται επίσης το φαινόμενο πολλοί δήθεν μετρολόγοι να στέλνουν τα πιστοποιητικά διακριβώσεων «ταχυδρομικά» όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με τα ΚΤΕΟ που ελέγχουν οχήματα «δια αλληλογραφίας».

  3. Να υποχρεωθούν όλα τα εργαστήρια διακρίβωσης οργάνων ΚΤΕΟ προκειμένου να πραγματοποιούν διακριβώσεις στα ΚΤΕΟ να φέρουν την διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. ώστε να επιτηρούνται τακτικά και συστηματικά για την εργασία που εκτελούν.

  4.Να υποχρεωθούν όλα τα ΚΤΕΟ που πραγματοποιούν διακρίβωση των οργάνων τους εσωτερικά (μόνα τους) ή σε συνεργασία με μη διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, να τηρούν και δεύτερο πρότυπο ποιότητας ειδικό για εργαστήρια διακριβώσεων όπως το ISO 17025 και παράλληλα με το ISO 17020 πρότυπο ποιότητας για ΚΤΕΟ που απαιτείται για την λειτουργία τους ως ΚΤΕΟ.

  Με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα εφαρμοσθούν επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική επάρκεια όλων των εμπλεκομένων στην πολύ σημαντική εργασία μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ και διακρίβωσης των ευαίσθητων οργάνων μέτρησης σε αυτά.

  Τα κέρδη για την κοινωνία μας θα είναι ασφαλέστερα οχήματα, λιγότερα τροχαία, καθαρότερο περιβάλλον και, προστατευμένοι πολίτες από περιπτώσεις επιπόλαιων και παράνομων λειτουργών ΚΤΕΟ. Τα οφέλη για τον κλάδο θα είναι η πάταξη της διαφθοράς και άρα περισσότερο ικανοποιημένοι και προστατευμένοι από τον αθέμιτο ανταγωνισμό Ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ.

  Βρίσκομαι στη διάθεση σας για επιπρόσθετες πληροφορίες και προτάσεις.

  Με εκτίμηση

  Κωνσταντίνος Βήκας
  Πρόεδρος ΔΣ

  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
  Αθήνα, 04/8/2010

 • 4 Αυγούστου 2010, 12:12 | Κώστας Ξουλίδης

  Όσον αφορά τη Διαπίστευση των Δημοσίων ΚΤΕΟ κατά ISO 17020 με πιστοποιητικό τύπου Α’ (αν ποτέ γίνει), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τότε τα Δημόσια ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να ελέγχουν τα κρατικά αυτοκίνητα λόγω της ανεξαρτησίας που θα πρέπει να έχουν από τα ελεγχόμενα οχήματα.

  Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ που ήδη λειτουργούν διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17020 με πιστοποιητικό τύπου Γ’, πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν την ανεξαρτησία τους και την αμεροληψία τους κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια (σε σχέση με τα τύπου Α’) που θέτει το ίδιο το ΕΣΥΔ για να διατηρήσει την διαπίστευση τους. Είναι λοιπόν μάλλον συντεχνιακή η πρόταση του νομοσχεδίου να απαγορευτεί η οποιαδήποτε επέκταση αυτών των ΙΚΤΕΟ στο μέλλον και οπωσδήποτε αντίβαίνει στις κοινοτικές οδηγίες για τον τεχνικό έλεγχο και τον υγειή ανταγωνισμό.

  Κώστας Ξουλίδης
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
  Διευθυντής ΣΔΠ-Λειτουργίας EXPRESS SERVICE KTEO

 • 4 Αυγούστου 2010, 10:36 | Σωτηρόπουλος Γεώργιος

  Αρθρο 3 παρ.2

  Με τις διατάξεις του άρθρου 37,του ν.2963/01(ΦΕΚ258/Α/23-11-2001) η διαπίστευση απο το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο φορέα διαπίστευσης Κ-Μ της Ε.Ε ορίσθηκε ως προυπόθεση για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Στο ίδιο άρθρο και νόμο ορίστηκε επίσης η υποχρέωση διαπίστευσης των δημόσιων ΚΤΕΟ.
  Παρά το γεγονός οτι η ανωτέρω κατακληκτική ημερομηνία διαπίστευσης διαδοχικά να παρατείνεται με πολιτικές παρεμβάσεις μεχρι σήμερα κανένα δημόσιο ΚΤΕΟ δεν έχει διαπιστευθεί.
  Γιά ποιό λόγο να πιστέψω οτι τώρα προσδιορίζεται τελευταία ημερομηνία διαπίστευσης των Δημοσίων ΚΤΕΟ και να μην περιμένω οτι σε ένα χρόνο απο σήμερα θα υπάρξει με υπουργική απόφαση μια καινούργια παράταση.
  Πρότασή μου είναι όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ να σταματήσουν την λειτουργία τους άμμεσα και όποιο παίρνει διαπίστευση απο το ΕΣΥΔ να λειτουργεί όπως εχει γίνει με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

 • 4 Αυγούστου 2010, 08:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Προτεινόμενη αναδιατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 41 « Διοικητικές κυρώσεις»
  «…2. α) Δημιουργείται βάση δεδομένων καταγραφής των αποκλίσεων- παρατηρήσεων – παραβάσεων – μη συμμορφώσεων από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των Εθνικών – Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, που διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές – Αξιολογητές του ΕΣΥΔ και τα όργανα ελέγχου που συγκροτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις ανά φορέα ελέγχου οχημάτων (Δημόσια – Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Κινητές μονάδες ΚΤΕΟ, Συνεργεία χορήγησης ΚΕΚ – ΚΕΘ κ.λ.π.)
  β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία καταγραφής των ευρημάτων στην «βάση δεδομένων καταγραφής των αποκλίσεων- παρατηρήσεων – παραβάσεων – μη συμμορφώσεων», το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της βάσης δεδομένων, της επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό  θέμα.

 • 3 Αυγούστου 2010, 21:24 | ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ – ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΟΠΟΥ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ’ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κ’ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ. ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ – ΦΠΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ = 6,81 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΒΟΗΘΑΕΙ Κ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΟ.ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΣ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ.

 • 3 Αυγούστου 2010, 18:33 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  5. Επί του άρθρου 3 παράγραφος 7 εδαφιο (γ) (Σύνδεση ασφαλιστηρίου – Ελεγχου ΚΤΕΟ)

  Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
  «7.α. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, οι οποίοι προσκομίζουν αυτά για τεχνικό έλεγχο, υποχρεούνται εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ειδικό σήμα ασφάλισης σε ισχύ.
  β. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  γ. Σε κάθε περίπτωση προηγείται ο εφοδιασμός του οχήματος με ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
  δ. Η διάταξη της περίπτωσης α δεν ισχύει για τα ανάριθμα οχήματα.
  ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
  Η διάταξη αυτή, εισάγει μια εξαιρετικά χρήσιμη και σκόπιμη ρύθμιση που στοχεύει να καταπολεμήσει την διαρκώς διογκουμένη αποχή των υπόχρεων σε τεχνικό έλεγχο από αυτόν, ως επίσης και τον αντίστοιχο περιορισμό του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων μέσω του ελέγχου από τα ΚΤΕΟ. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση που ένα όχημα δεν είναι ασφαλισμένο, εντοπίζεται από το ΚΤΕΟ και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα όσα θα οριστούν στην προβλεπόμενη Υ.Α. Την διαπίστωση αυτή (του ανασφάλιστου) θα την αξιοποιεί το ΥΥΜΕ με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (που θα καθοριστεί στην προβλεπόμενη Υ.Α). Ωστόσο με δεδομένο ότι η ύπαρξη ή μη ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα ελέγχεται σε κάθε περίπτωση από το ΚΤΕΟ κατά τον τεχνικό έλεγχο του, καθιστά αυτονόητη την αναγκαιότητα ύπαρξης του ασφαλιστηρίου πριν την προσέλευση στο ΚΤΕΟ (εκτός βεβαίως των αναριθμων οχημάτων). Συνεπώς παρέλκει και δημιουργεί απόλυτη σύγχυση η αναφορά εις το εδάφιο (γ) της ίδιας διάταξης ότι «Σε κάθε περίπτωση προηγείται ο εφοδιασμός του οχήματος με ασφαλιστήριο συμβόλαιο». Και τούτο διότι ο αναγνώστης της διάταξης θα μπει αναπόφευκτα στο γνωστό δίλημμα με το «αυγό και την κότα» το οποίο εν προκειμένω είναι άνευ αντικειμένου και μόνο προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης δημιουργεί. Είναι σαφές ότι η υποχρέωση διενέργειας τεχνικού ελεγχου προ της ασφαλίσεως του οχήματος βαρύνει ως προς την εκπλήρωση της τον πολίτη και όχι τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες δεν είναι σε θέση – σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον- να γνωρίζουν την εκπλήρωση της υποχρέωσης του τεχνικού ελεγχου. Από την άλλη το ΚΤΕΟ ελέγχει πάντα την ύπαρξη ή μη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και προβαίνει στα νόμιμα
  Συνεπώς η άποψη μας είναι ότι το εδάφιο (γ) του άρθρου 7, όπως εισάγεται με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του ως άνω σχεδίου πρέπει να απαλειφθεί.

  λύπης Τέλος, μετά μεγάλης μας παρατηρούμε την απουσία από το ως άνω σχέδιο νόμου ρυθμίσεων που αφορούν πάγια αιτήματα του κλάδου μας με κυριότερο και παλαιότερο αυτό της απαλοιφής ή της δραστικής μείωσης του ληστρικού και εν πολλοίς παράνομου ποσοστού 10%, από το εισπραττόμενο ποσό του τεχνικού ελέγχου που αποδίδεται στο Δημόσιο, του οποίου η απόδοση ή μάλλον η αδυναμία απόδοσης του έχει φέρει την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων μας σε απελπιστικό σημείο. Σας καλούμε ακόμη και την ύστατη αυτή στιγμή όπως καταργήσετε, άλλως εξορθολογήσετε το ποσοστό αυτό που προσιδιάζει με τον κεφαλικό φόρο της τουρκοκρατίας.
  Περάν των ανωτέρω, των οποίων την άμεση ρύθμιση στο υπ’οψιν σχέδιο νόμου, θεωρούμε ουσιώδη και αναγκαία, συμφωνούμε και χαιρετίζουμε την λοιπές νομοθετικές προβλέψεις στον σύνολο τους, στον τομέα που αφορούν τον κλάδο μας.

 • 3 Αυγούστου 2010, 18:04 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  2. Επί του άρθρου 3 παράγραφος 1 (διατήρηση διαπίστευσης τύπου Γ στα ΙΚΤΕΟ που έχουν λάβει αυτή)
  «Στα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας με Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Τύπου Γ΄ καθώς και σε όσα έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), επιτρέπεται να διαπιστευθούν ή να συνεχίσουν να διαπιστεύονται ως Φορείς Ελέγχου Τύπου Γ΄, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020».

  Με μεγάλη μας λύπη παρατηρούμε ότι προτίθεστε να παρατείνετε – ακόμη και εντός των πλαισίων διατήρησης της υποχρέωσης διαπίστευσης των ΙΚΤΕΟ- την ανισότητα στους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας μεταξύ τους. Και αυτό διότι η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με διαπίστευση μεν αλλά με διαφορετικούς τύπους αυτής (Α) για την συντριπτική πλειοψηφία των ΙΚΤΕΟ και (Γ) για 6 εξ’αυτων σε αυτό ακριβώς οδηγεί. Δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζετε την παθογενή αλληλεξάρτηση επισκευής – τεχνικού ελεγχου, να έχετε ενημερωθεί από το ΕΣΥΔ ότι ως προς την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των φορέων των δυο αυτών τύπων υφίσταται απόσταση μεγάλη, με σαφή την υστέρηση στις έννοιες αυτές των φορέων τύπου Γ, και παρά ταύτα να δίδετε την δυνατότητα παράτασης αυτής της παθογενους καταστάσεως για την οποία σαφή άποψη έχουμε και έχετε στις περιοχές που τα ΙΚΤΕΟ αυτά λειτουργούν. Σαφώς δεν είμαστε της άποψης να διακοπεί η λειτουργία τους και να απαξιωθούν οι επενδύσεις τους. Σίγουρα όμως είμαστε της απόψεως, όπως έπραξε και η πλειοψηφία των μελών μας πριν αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του τεχνικού ελεγχου, ότι θα πρέπει να επιλέξουν με ποια από τις δυο δραστηριότητες θα ασχοληθούν και να τροποποιηθούν αντίστοιχα οι εταιρείες τους εις τρόπον ώστε να λάβουν διαπίστευση με τον αυτό τύπο με τα υπόλοιπα ΙΚΤΕΟ.
  Άλλως και μέχρι δε να συμβεί κάτι τέτοιο, να ληφθουν τα απαραίτητα μέτρα δια υπουργικής αποφάσεως σας, την αναγκαιότητα λήψης των οποίων με σαφήνεια ορίζει η σχετική Ε.Ο 96/96 ΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί αυτή ακριβώς η αμεροληψία και ανεξαρτησία στον τεχνικό έλεγχο, που είναι μεν απαραίτητη αλλά τίθεται σε ευθεία διακινδύνευση από την σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων ελεγκτή και ελεγχόμενου.

 • 3 Αυγούστου 2010, 17:10 | Νίκος Κτιστάκης

  Αρθρο 3 παρ.2

  Όλα καλά λοιπόν το μέγα ερώτημα είναι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών ?
  Μέχρι τώρα κανένας νόμος δεν εφαρμόστηκε αντίθετα με παράνομες υπουργικές αποφάσεις επεκτείνατε τον χρόνο εκσυγχρονισμού των δημόσιων ΚΤΕΟ από δύο, το πολύ χρόνια ( 2963/01), σε περίπου εννέα (9) χρόνια.
  Για ποιο λόγω λοιπόν πρέπει να πιστέψουμε ότι κάτι τώρα θα αλλάξει?
  Η πρότασή μου είναι να σταματήσουν άμεσα την λειτουργία τους τα δημόσια ΚΤΕΟ και κάθε ένα που θα διαπιστεύεται να ανοίγει τις πόρτες του και να λειτουργεί. Έτσι κάναμε και εμείς όταν επρόκειτο να πάρουμε άδεια λειτουργίας.

 • 3 Αυγούστου 2010, 16:46 | Ξενοκαλάκης Χρήστος

  Στοχοποιούνται όπως στην περίπτωση των Συν/κών ΙΚΤΕΟ οι δραστηριότητες των επαγγελματιών με τρόπο που τους μειώνει και τους προσβάλλει συλλήβδην σε ότι αφορά την επαγγελματική τους συνείδηση. Επίσης γίνεται ευθύς διαχωρισμός σε δύο κατηγορίες εργαζομένων τιμωρώντας με όποια αιτία τους εργαζόμενους στα ΙΚΤΕΟ και τις επιχειρήσεις σε αντίθεση με τους συναδέλφους των Δημόσιων ΚΤΕΟ.

 • 3 Αυγούστου 2010, 15:43 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  Κύριε Υπουργέ θα θέλαμε να σας επισημάνουμε μερικά θέματα όσων αφορά το νομοσχέδιο για τον Τεχνικό Έλεγχο.
  1) Όταν ένα όχημα περνάει ΚΤΕΟ δεν θα παίρνει ΚΕΚ αλλά θα ισχύει το δελτίο για ένα χρόνο και τον άλλο χρόνο θα παίρνει κάρτα , έτσι υποβαθμίζεται ο θεσμός της ΚΕΚ και δεν θα βγάζουν κάρτα ούτε τον άλλο χρόνο .αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων στα ΙΚΤΕΟ
  Η πρόταση μας είναι να περνάει από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο όπως στο εξωτερικό και να καταργηθεί η ΚΕΚ, ή να μείνει ο θεσμός της ΚΕΚ ως έχει.
  2) Όσον αφορά την σύνδεση της ασφάλειας του οχήματος με το ΚΤΕΟ γιατί πρέπει πρώτα να το ασφαλίσει και μετά να έρθει για έλεγχο ,έτσι πως εξασφαλίζεται ότι θα έρθει για ΚΤΕΟ;
  Η πρόταση μας για να εξασφαλισθούν και το ΚΤΕΟ και οι ασφάλειες είναι , ότι πρώτα περνάει ΚΤΕΟ και αν δεν έχει ασφάλεια παίρνει ΔΕΛΤΙΟ με σοβαρές ελλείψεις και έχει ένα μήνα προθεσμία να ασφαλίσει το όχημα του και μετά να έρθει για επανέλεγχο.
  3) Όσον αφορά την διαπίστευση των Δημόσιων ΚΤΕΟ δίνετε πολύ χρόνο και στο τέλος δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
  4) Τα νέα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου γιατί είναι διαφορετικά στα Δημόσια από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ γιατί στα δελτία των Δημοσίων δεν θα υπάρχει η ταινία ασφαλείας όπως σε αυτά των ιδιωτικών;

 • Aξιότιμοι Κύριοι

  για τα θέματα των ΙΚΤΕΟ ασφαλώς θα καταθέσουν προτάσεις οι οικείοι Σύλλογοι.

  Αν και γνωρίζω ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν επιθυμούν σημαντικές αλλαγές, εν τούτοις δεν μπορώ να μη επισημάνω :
  – την κατάφωρη αδικία που γίνεται στα συνεταιριστικά ΙΚΤΕΟ. Είναι πέρα από κάθε λογική ! Θα μπορούσα, παραφράζοντας τον αείμνηστο Καραμανλή, να αναρωτηθώ «ποιός κυβερνάει αυτό τον τόπο στα θέματα των ΙΚΤΕΟ;»
  – το τραγελαφικό από τη μια μεριά η Κυβέρνηση (και με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο) να προσπαθεί για την εξάπλωση της υγραεριοκίνησης και των αερίων καυσίμων εν γένει και από την άλλη – σε πείσμα κάθε λογικής – να διατηρείται ακόμη στον ιδρυτικό νόμο των ΙΚΤΕΟ δηλ. στο άρθρο 34 παρ.5 του ν.2963/2001, η διάταξη «να απέχει το ΙΚΤΕΟ 100 μ. από το πρατήριο LPG».
  Μια απλή διάταξη είναι, σβήστε το, είναι ντροπή το ίδιο Υπουργείο να εμφανίζεται ως Ιανός.
  – για να διευκολύνετε την ίδρυση ΙΚΤΕΟ στα μικρά νησιά, σας προτείνω την παρακατω διάταξη. Απλά για λόγους ίσης αντιμετώπισης θα μπορούσε να ληφθεί πρόνοια να αναφέρεται στα «εφεξής ιδρυόμενα και με την προϋπόθεση ότι μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει χορηγηθεί στο ίδιο νησί άλλη άδεια ίδρυσης ΙΚΤΕΟ».

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Κείμενο διάταξης
  Στο τέλος της πρώτης πρότασης της περίπτωσης α΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α΄ 268/2001), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3534/ 2007 -ΦΕΚ Α΄ 40 / 23.2.2007, προστίθεται το εξής « Για την ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε εκείνες τις νήσους των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων νήσων, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή, κάτω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, δεν τίθεται περιορισμός εμβαδού του αντίστοιχου γηπέδου, πλην αυτού που προκύπτει από τις πολεοδομικές διατάξεις, τις σχετικές με την ελάχιστη αρτιότητα των γηπέδων (Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας – ΦΕΚ Δ΄ 580 /27.06.1999 – άρθρο 162 παρ. 2). Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για την νήσο Σαμοθράκη του ν. Έβρου, την νήσο Θάσο του ν. Καβάλας, την νήσο Σκύρο του ν. Ευβοίας, τις νήσους Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο του ν. Μαγνησίας και την νήσο Κύθηρα της ν. Πειραιώς. Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των ανωτέρω νήσων αυτών θεωρούνται εξ ορισμού ως εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119) και για την σύνδεση αυτών μετά των προ αυτών οδών αρκεί η έγκριση «εισόδου – εξόδου» οχημάτων, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της εν λόγω οδού (ως δημοτικής, επαρχιακής κ.ά.), κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119). Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. των ως άνω νήσων επιτρέπεται ο προϊστάμενος της γραμμής ελέγχου να ασκεί και χρέη τεχνικού διευθυντή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ».

  Αιτιολογική έκθεση
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται να διευκολυνθεί η ίδρυση μικρών ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. σε νησιωτικές περιοχές που έχουν συγκεκριμένο (σχετικά μικρό) στόλο οχημάτων, χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη γηπέδου επιφανείας τουλάχιστον 4.000 μ2 που προβλέπει ο ν.2963/2001. Ενδεικτικά ως τέτοιοι νήσοι αναφέρονται , σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι νήσοι Κάρπαθος με 5.881 κατοίκους, Λέρος με 8.172 κατοίκους, Πάτμος με 3.053 κατοίκους, Μήλος με 4.736 κατοίκους, Μύκονος με 9.274 κατοίκους, Θήρα με 12.453 κατοίκους, Κάλυμνος με 16.576 κατοίκους, Σκιάθος με 5.788 κατοίκους, Ιθάκη με 3.212 κατοίκους κ.ά.
  Στις περιπτώσεις αυτών των νήσων ένα γήπεδο με την ελάχιστη (πολεοδομικώς) αρτιότητα είναι επαρκές για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ, αφού και ο αριθμός των γραμμών ελέγχου ευλόγως αναμένεται να είναι ο ελάχιστος δυνατός (μία γραμμή ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος ή μία μεικτή γραμμή για αυτοκίνητα και μία γραμμή μοτό) και η επιφάνεια του κτίσματος πολύ μικρή, από 160 μ2 έως 350 μ2, ανάλογα αν περιλαμβάνει μόνο ελαφρά οχήματα ή αν έχει σχεδιασθεί και για βαρέα οχήματα ή ενδεχομένως και για έλεγχο μοτοσικλετών.
  Έτσι προσδοκάται ότι θα περιορισθεί σημαντικά το κόστος επένδυσης, αφού το βασικό κόστος κτήσεως ή μίσθωσης του γηπέδου θα είναι σαφώς κατώτερο αυτού των 4 στρεμ. και θα έτσι οι υποψήφιοι επενδυτές θα ξεκινάνε με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις την επένδυσή τους, που θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της κάθε νήσου, στην μείωση των εκπομπών καυσαερίων, στην αύξηση των εσόδων του Κράτους από το 10% του κάθε ελέγχου, στην δημιουργία ορισμένων θέσεων εργασίας κ.ά.
  Αναφορικά με την κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών των εγκαταστάσεων με τις προ αυτών οδούς και για να μη οδηγείται κανείς σε απαράδεκτες υπερβολές, επιλέγεται η πλέον απλή αλλά εξ ίσου ασφαλής λύση της δημιουργίας «εισόδου – εξόδου» για την προσπέλαση των οχημάτων στον χώρο του ΙΚΤΕΟ. Το σκεπτικό αυτό καθίσταται πιο σαφές αν αναφερθεί ένα παράδειγμα, όπως π.χ. της νήσου Θήρας. Η Σαντορίνη εμφανίζεται να έχει 5.641 επιβατικά αυτοκίνητα (στοιχεία από το Κεντρικό Υπουργείο – Γεν. Γραμματεία Μεταφορών), που ελέγχονται ανά 2 έτη, άρα δυνητικοί έλεγχοι ανά έτος περίπου 2.500 (γιατί υπάρχουν και τα νέα αυτοκίνητα που ελέγχονται μετά την 3ετία).
  Εάν υπολογίσουμε και μια αποχή 15% (λόγω αδιαφορίας κ.ά.) θα έχουμε 2.500 Χ 0,85 = 2.125 οχήματα προς έλεγχο. Με 25 εργάσιμες Χ 12 μήνες έχουμε ημερήσια προσέλευση = 2.125 / (25Χ12) = 7 αυτοκίνητα / ημέρα ή για 8ωρη λειτουργία : 7/8 = σχεδόν 1 αυτοκίνητο την ώρα !!
  Στις περιπτώσεις αυτές θα ήταν εκτός λογικής να υποχρεώνουμε τον ενδιαφερόμενο σε σημαντικές δαπάνες για κόμβους κυκλοφ. συνδέσεων, ηλεκτροφωτισμό κ.ά. χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
  Τέλος για να γίνει πλέον ελκυστική και βιώσιμη η επένδυση σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, ορίζεται ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει Τεχνικός διευθυντής, αλλά ο διπλωματούχος ή τεχνολόγος μηχανικός που θα είναι ο προϊστάμενος της γραμμής ελέγχου θα μπορεί παράλληλα να ασκεί και χρέη Τεχνικού διευθυντή, διότι άλλως θα ήταν ασυγχώρητη «πολυτέλεια» και οικονομική επιβάρυνση του ΙΚΤΕΟ (που τελικώς θα επιρρίπτεται /μετακυλίεται στον καταναλωτή) η ύπαρξη ενός ιδιαίτερου (αυτόνομου, ανεξάρτητου) Τεχνικού Διευθυντή.

 • 2 Αυγούστου 2010, 22:47 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Απαγορευοντας τα συνετεριστικα ΙΚΤΕΟ να επενδισουν στα βαρεα οχηματα και μηχανακια και βαζοντας φραγμους γενικα στην λειτουργεια τους ειναι σαν να λετε στους πολητες οτι τα συγκεκριμενα κτεο δεν κανουν καλα τον τεχνικο ελεγχο στο αυτοκινητο .δεν ειναι το ιδιο εκπεδευμενο προσωπικο με τα αλλα ικτεο δεν εχουν τα ιδια μηχανιματα δεν πιστοποιουντε απο τον ιδιο φορεα ?γιατι αυτη η ανιση μεταχηριση για τα συντετεριστικα ικτεο λιπων ,εχει σημασια αν την επενδιση τηνεκανε μηχανικος η΄ενας απλος πολητης ?

 • 2 Αυγούστου 2010, 19:05 | Σπύρος

  Για ποιο λόγο απαγορεύουν την επέκταση των ΙΚΤΕΟ που ιδρύθηκαν από επισκευαστές – συντηρητές οχημάτων, στον έλεγχο ΜΟΤΟ και βαρέων, όταν δεν έχει καμία σχέση ο έλεγχος που γίνεται στο ΙΚΤΕΟ με τις ατομικές επιχειρήσεις των επισκευαστών; Αν υπήρχε σωστός και αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου όλων των ΚΤΕΟ δημόσιων και ιδιωτικών δεν θα χρειαζόταν να ψάχνει κάποιος να βρει λόγους και αιτίες για να αφήνει «εκτός» συγκεκριμένες ομάδες επιχειρηματιών που στο κάτω κάτω, δίνουν εργασία και ψωμί σε αρκετό κόσμο, και στις μέρες που διανύουμε δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανεργία που κάθε μέρα μεγαλώνει. Το θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που πρέπει να απασχολεί τους ιθύνοντες είναι να διασφαλίζεται ο τεχνικός έλεγχος με ουσία και γνώμονα πάντα την οδική ασφάλεια όλων μας. Όχι λοιπόν τυπικό αλλά ουσιαστικό έλεγχο οχημάτων. Ουσιαστικό έλεγχο και στα ΚΤΕΟ για να υπάρχει ο φόβος…και έτσι ασφαλέστερα οχήματα στους δρόμους.

 • 2 Αυγούστου 2010, 13:17 | μετοχοι συνεταιριστικου ΙΚΤΕΟ Πατρων

  Σαν μέτοχός στο συνεταιριστικό ΙΚΤΕΟ της Πάτρας και ιδιοκτήτης συνεργείου, παρατηρώντας το σχέδιο νόμου που δώσατε για διαβούλευση αισθάνομαι ότι αδικούμε, ότι μειονεκτώ, ότι ανήκω σε κάποιο γκέτο σε κάποια ομάδα ανθρώπων που πάνω της ασκείται ένας κοινωνικός ρατσισμός απο το ίδιο το κράτος.
  Δεν ζητάμε κάτι το παράνομο είτε κάποια χάρη,δεν ζητάμε να μην ελεγχόμαστε ακόμη και περισσότερο απο τους άλλους, δεν ζητάμε την μη θέσπιση ακόμα και πιο σκληρού ποινολογίου αλλά ζητάμε δικαιοσύνη απο το ελληνικό κράτος και ισονομία, να μπορούμε μεσα απο το Συλλογό μας να πετυχαίνουμε συλλογικούς στόχους για το καλό όλων μας, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΑΣ.
  Δημιουργήσαμε στην πόλη μας το πρώτο συνεταιριστικό ΙΚΤΕΟ, με πολύ κόπο και αγώνα και θέλουμε να το φτάσουμε πολύ ψηλά σαν υπόδειγμα εταιρείας καλής και ευσηνείδητης λειτουργίας αλλά και σαν ενα συλλόγικό επίτευγμα(πιστέψε μας δεν είναι και τόσο εύκολο μια κοινωνική ομάδα να παραμερίσει τα προσωπικά της συμφέροντα για το κοινό καλό προκειμένου να επιτευχθεί ένα κοινό όνειρο). Ανοίξαμε θέσεις εργασίας και θέλουμε να ανοίξουμε και άλλες για να προσφέρουμε δουλειά στα νέα παιδια του τόπου μας.
  Στο σχέδιο νόμου αυτό γίνεται διάκριση μας απο τα άλλα ΙΚΤΕΟ, επιδιώκεται ο παραγκωνισμός μας και ο μαρασμός μας γιατί απλά δεν έχουμε το δικαίωμα στην εξέλιξη δηλαδή δεν έχουμε το δικαίωμα να προσθέσουμε γραμμή ελέγχου, το δικαίωμα να διενεργειας τεχνικού έλεγχου σε μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίτροχα και βαρέα.
  Πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν σκέφτεσται κάτι τέτοιο, ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλεται να μας οδηγήσεται σε μαρασμό και εξόντωση , ότι σε καμία περίπτωση δεν μας βλέπεται σαν υποδιαίστερους των άλλων ΙΚΤΕΟ.
  Ζητάμε την αναδιατύπωση της σχετικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου ως εξής :

  4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο που προστέθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου Ι1 του άρθρου 16 του ν.3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας και στα οποία μέλη ή μέτοχοί τους φυσικά και νομικά πρόσωπα, δραστηριοποιούνται στους τομείς επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, επιτρέπεται στο εξής και να χορηγηθεί άδεια επέκτασης για έλεγχους σε δίκυκλες μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρίτροχα και βαρέα οχήματα, καθώς και προσθήκη αυτόματης γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων.»

 • 2 Αυγούστου 2010, 10:28 | ZHKOΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

  Πολλές φορές το άδικο σε εξοργίζει, σε βγάζει εκτός ορίων και όταν δε πρόκειται για το μέλλον σου σαν νέος αυτού του τόπου σε κάνει να βαρυγκομάς για την τύχη σου, και επειδή όλα αυτά μπορούν να εκφραστούν με διαφόρους τρόπους επέλεξα να τα εκφράσω μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και μιλώ βέβαια για το σχέδιο νόμου του υπουργείου μας που με μια λέξη θέτει την ‘ταφόπλακα ‘ στα συνεταιριστικά ΚΤΕΟ!Εργάζομαι σε ιδιωτικό συνεταιριστικό ΚΤΕΟ και εγώ μαζί με τους 9 συναδέλφους μου και θέλω να σας μεταφέρω τα εξής:
  1)Η πρώτη φορά που θεσπίστηκε ποινολόγιο για παράβαση καθήκοντως σε ΚΤΕΟ ήταν με το πρώτο συνεταιριστικό ΚΤΕΟ,
  2)για πρώτη φορά με ίδια πρωτοβουλία τοποθετήκαν κάμερες στο χώρο ελέγχου οι οποίες κταγράφουν τον έλεγχο και τον αποθηκεύουν με μορφή βίντεο σε κάποιο τερματικό και έτσι για αρκετό διάστημα υπάρχει καταγεγραμμένος ο έλεγχος,
  3)Για πρώτη φορά θεσπίστηκε ο ρόλος του Διαχειριστή στο ΚΤΕΟ πρόσωπο που δεν μπορει να παρέμβει στον τεχνικό έλεγχο αλλά που είναι υπευθυνος για την σωστή και αμερόληπτη λειτουργία του.
  4) Για πρώτη φορά είδα ιδιοκτήτες να μην μπορούν να είναι στην επιχειρησή τους κατα την διάρκεια της λειτουργίας της
  Και όχι μόνο αυτά προτείναμε στους φορείς του υπουργείου να γίνουν και πιο συχνή και τακτικοί έλεγχοι για την λειτουργία μας να υπάρχουν ποινές για όλα τα ΚΤΕΟ αλλά και πιο αυστηρές για εμάς!!
  Μετά απο όλα αυτά δεν μπορώ να εξηγήσω με την λογική μου, να καταλάβω γιατί εμείς να μην μπορούμε και οι άλλοι να μπορουν να ονειρεύονται, να ελπίζουν, να συνεχίζουν! Δεν μιλώ για τρομερά πράγματα αλλά πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατι κάποιος που θέλει να είναι πιο νόμιμος των νομιμοτέρων που θέλει δικαιοσύνη να μην του επιτρέπεται να ελέγξει μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, τρικικλα και βαρέα οχήματα και με ποιά λογική να μην μπορεί να προσθέσει γραμμή ελέγχου στα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά?
  Θέλουμε να κάνουμε την δουλεία μας απόλυτα σωστά και νόμιμα αλλά απο την άλλη πρέπει να την έχουμε για να την κάνουμε, γιατί όχι και να μην προσληφθεί και άλλο προσωπικό για τον έλεγχο μοτοσικλετών , μοτοποδηλάτων, βαρέων ή αν αυξηθεί η διέλευση οχημάτων να προσληφθούν και νέα άτομα για προσωπικό! Δεν ζητάμε να κλέψουμε αλλά να προασπίσουμε και να θωρακίσουμε μια θέση εργασίας στις δύσκολες μέρες που ζούμε! Έχετε πολλές φορές μιλήσει για κράτος δικαίου περιμένουμε και αυτή τη φορά να εφαρμοστεί η δεσμευσή σας αυτή και να μην μας καταδικάσεται σε απόγνωση, σε μιζέρια να μην μας κάνεται δυστυχείς. ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ…….

 • 31 Ιουλίου 2010, 09:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στο άρθρο 18 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

  * «7.α. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, οι οποίοι προσκομίζουν αυτά για τεχνικό έλεγχο, υποχρεούνται εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά να επιδεικνύουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ειδικό σήμα ασφάλισης σε ισχύ.

  Η παράγραφος να συμπληρωθεί ως εξής:
  Σε περίπτωση προσκόμισης οχήματος για έλεγχο καταλληλότητας εγκατάστασης συστήματος κίνησης με αέρια καύσιμα (υγραέριο ή φυσικό αέριο), ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιδεικνύει παραστατικά (Τιμολόγια αγοράς και Δελτία παροχής υπηρεσίας) από τα οποία θα προκύπτει ότι η επιχείρηση ή συνεργείο αυτοκινήτων που πραγματοποίησε τη μετατροπή είναι η ίδια με εκείνη που εξέδωσε τα υπόψη παραστατικά.

  Με αυτή την πρόβεψη θα μπει ένας φραγμός στην παράνομη και επικίνδυνη τοποθέτηση συστημάτων κίνησης με υγραέριο από οποιοδήποτε συνεργείο που δεν διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία, αλλά και θα ανακοπεί η εκμετάλλευση όσων συνεργείων τοποθετούν συσκευές κίνησης με αέρια καύσιμα (LPG σήμερα και CNG αύριο) από τις 12-15 επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή λειτουργούν νόμιμα. Θα περιοριστούν, εκτιμώ σε σημαντικό βαθμό, οι καταστάσεις κατά τις οποίες το αυτοκίνητο φαίνεται ότι μετατράπηκε σήμερα σε συνεργείο της Αλεξανδρούπολης (η επιλογή της πόλης γίνεται τυχαία) και την ίδια ή την επόμενη ημέρα, προσκομίζεται για έλεγχο σε δημόσιο ΚΤΕΟ που βρίσκεται στην Κρήτη. Έγινε για παράδειγμα από το Υπ.Οικ. κάποιος έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα οχήματα που προσκομίζονται για έλεγχο στα ΚΤΕΟ μετά από μετατροπή έχουν καταγραφεί στα Βιβλία Εισερχομένων οχημάτων των επιχειρήσεων που εξέδωσαν τις βεβαιώσεις μετατροπής;

  Ευχαριστώ,
  Δημήτρης

 • 30 Ιουλίου 2010, 14:18 | Κερασία

  Εργάζομαι σε ιδιωτικό συνεταιριστικό ΚΤΕΟ και εγώ μαζί με τους 9 συναδέλφους μου, δεν μπορούμε να βρούμε έναν καλό λόγο ο οποίος να δικαιολογεί τον περιορισμό στην επέκταση και ανάπτυξη των συνεταιριστικών ΙΚΤΕΟ. Το ότι είμαστε συνεταιριστικό κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να κάνουμε σχολαστικότερο έλεγχο και κατά συνέπεια να συμμετέχουμε περισσότερο στην οδική ασφάλεια όλων μας. Το ίδιο ακριβώς θα συμβαίνει και στον έλεγχο των φορτηγών και των ΜΟΤΟ. Για ποιον λόγο λοιπόν μας αφήνουν στην στασιμότητα και κατά συνέπεια εκτός ανταγωνισμού; Και αυτό που με φοβίζει είναι το ότι αν η επιχείρηση που εργάζομαι δεν ανταγωνίζεται επί ίσους όρους με τους υπόλοιπους, ίσως αύριο ψάχνω στις αγγελίες…

 • 30 Ιουλίου 2010, 02:45 | Αντώνης Παπ.

  Τα ΚΤΕΟ να ενημερώνουν έγκαιρα (ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά) τους κατόχους αυτοκινήτων ώστε να προβαίνει εκείνος στις δέουσες ενέργειες.

 • 29 Ιουλίου 2010, 17:20 | Παπάζογλου Διαμαντής

  Οσον αφορά το άρθρο 11 του νόμου 3710/2008 και την παράγραφο 5 – άρθρο 3 του παρόντος σχεδίου νόμου, δεν υπάρχει καμμία διευκρίνιση για το επιτρεπτό της ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ σε περιοχές εντός σχεδίου, χωρίς χαρακτηρισμό χρήσεων γής και χωρίς Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο.
  Αναφέρω σχετικά ότι βάσει του νόμου 3325/2005, άρθρο 6, παράγραφος β, στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων «χαμηλής όχλησης», όπως τα ΙΚΤΕΟ. Ως εκ τούτου πρέπει να επιτραπεί η ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ στις περιοχές αυτές.
  Σε περίπτωση διαφωνίας σας, παρακαλούμε όπως διυκρινίσετε τι θα γίνει με τα λειτουργούντα ΙΚΤΕΟ στις περιοχές αυτές, που ήδη έχουν υποβάλλει αιτήσεις για επέκταση δραστηριοτήτων, τροποποποιήσεις κλπ.

 • Καλό θα είναι, με τον τεχνικό έλεγχο, να εκδίδεται χωρίς επιπλέον χρέωση και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Ούτως ή άλλως, η εκπομπή καυσαερίων ελέγχεται κατά τον τεχνικό έλεγχο, είναι παράλογο να πληρώνουμε 12 ευρώ επιπλέον, μόνο και μόνο για να συμπληρώσει ένα επιπλέον χαρτί ο μηχανικός, που δεν αναγράφει τίποτα περισσότερο από αυτά που αναφέρονται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου (προσωπική μου εμπειρία κατά τους δύο τελευταίους ελέγχους του οχήματός μου).