Άρθρο 11 – Οδική Βοήθεια

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.3651/2008 (ΦΕΚ 44/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την  παράγραφο1 του άρθρου 14 του ν.3783/2009  (ΦΕΚ 136/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται τουλάχιστον στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με ίδια μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον στον έναν από τους δύο παραπάνω νομούς».

2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.3651/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την  παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3783/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μια (1) έως τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων».

 • Πρός
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  ΣΧΟΛΙΟ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  Ο νόμος 3651/2008 ο οποίος ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 2008 αναφέρει στο άρθρο 2 παράγραφος 10.Β τα εξής :

  » Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τεχνικό προσωπικό ως ακολούθως : Στον νομό Αττικής 70 (εβδομήντα) εργαζομένους εκ των οποίων το 50% (δηλαδή 35) να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και το υπόλοιπο 50 % οδηγοί»

  Επίσης στο άρθρο 2 παράγραφος 12 αναφέρει ότι το

  «ελάχιστο τεχνικό προσωπικό δηλαδή το 50% συνάπτει συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης και το υπόλοιπο 50% (δηλαδή οι οδηγοί) με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας» καί σύμφωνα με τα παραπάνω δόθηκαν οι πρώτες άδειες Οδικής Βοήθειας.

  Στην συνέχεια με την υπ’ αριθμόν Α7/22292/2093 ερμηνευτική εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 5 Μαίου 2009 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας να προσλαμβάνουν καί τους οδηγούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους.
  Ζητάμε την εφαρμογή του νόμου καί την απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου (Νο 1 «Έννοια τεχνικού προσωπικού») της ερμηνευτικής εγκυκλίου,η οποία είναι στην ευχέρια τού εκάστοτε υπουργού γιά αλλαγή, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας να μην είναι σε θέση να θέσουν τις βάσεις για σωστό μακροχρόνιο προγραμματισμό, ο οποίος λόγο της κρίσης πού περνάει η χώρα μας είναι απαραίτητος, γιά να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση, να κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας καί να βρεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς εργασία.
  Ελπίζουμε ότι θα αποσύρετε την συγκεκριμένη ερμηνευτική εγκύκλιο καί θα δώσετε ανάσα ανάπτυξης στον κλάδο της οδικής βοήθειας.

 • Στο άρθρο 11: Οδική Βοήθεια προτείνουμε να προστεθεί το εξής:

  «Σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής Οδικής Βοήθειας συστήνονται υπηρεσίες λήψης γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) για την εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων πελατών».