Άρθρο 9 – Εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν.2465/97 (Α΄28) αντικαθίσταται  ως εξής:

«4. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Α’59), όπως κάθε φορά ισχύει και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, σε απόσταση μικρότερη από πενήντα (50) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων π.δ.71/88 (ΦΕΚ Α’32), όπως κάθε φορά ισχύει, αντίστοιχα για κάθε κτίριο με χρήση μία εξ’ αυτών που αναφέρονται στο α΄ εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με βάση τον θεωρητικό πληθυσμό του.

Σε περίπτωση που εντός του οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρόκειται να ιδρυθεί το πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο με χρήση μία εξ’ αυτών που αναφέρονται στο α΄ εδάφιο της παρούσας παραγράφου, θα τηρείται η απόσταση των πενήντα (50) μέτρων του α΄ εδαφίου αυτής».

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α΄46) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων.

3. Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας         χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν.2801/2000 (Α΄46), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, απομακρύνονται εντός δωδεκαετίας από της ισχύος του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι ο οικείος Δήμος, στον οποίο χωροθετείται το υπό απομάκρυνση πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, προβλέπει περιοχή με χρήσεις γης όπου επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας xρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν απόσταση μικρότερη από πενήντα (50) μέτρα από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός δωδεκαετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

4. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πάσης φύσεως αποστάσεις για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) μικτού και αμιγούς, από άλλο πρατήριο καυσίμων, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση ευρισκόμενο στην ίδια ή την απέναντι πλευρά της αυτής οδού, όπως αυτές αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 4 και στη παράγραφο 2 του άρθρου 27 του π.δ.118/2006, καθώς και στη παράγραφο 1γ του άρθρου 3 του π.δ.595/1984, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ανωτέρω διατάξεις.

 • 4 Αυγούστου 2010, 22:42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το βενζινάδικο που θα ανοίξει σε λιγότερο απο 100 μέτρα απόσταση απο κατοικίες ή γραφεία κλπ να ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΥΡΟΣ
  ΟΛΕΣ ΤΙς ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ και Ασφαλιστήρια Ζωής για τους κατοίκους ….
  Δεν μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να παίζει με τη ζωή και τη περιουσία μας για να βγάλει μερικά χιλιάρικα κέρδος παραπάνω …
  Ρωτήστε και καμιά ασφαλιστική εταιρεία να σας πει πως υπολογίζουν το κίνδυνο πυρός και τι ασφάλιστρα επι πλέον ζητούν όταν ενα σπίτι είναι
  κοντά σε βενζινάδικο !

 • Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας
  Πρόεδρος ανεξαρτήτων πρατηριούχων
  Έχει εν μέρει δίκιο ο Ανέστης. Όμως στους 12 μήνες που προτείνει, ποιος τον βεβαιώνει ότι δεν θα πεθάνει;
  Ερωτώ εγώ:
  α) στα 49 μέτρα, 49 άνθρωποι δεν πειράζει να πεθάνουν τώρα;
  β) εκατομμύρια οικογένειες (με τα παιδιά τους) που μπαίνουν με τα αυτοκίνητα στα πρατήρια, σταθμεύουν πάνω στις δεξαμενές, πατούν πάνω σ’ αυτές δίπλα στις αντλίες, δεν πειράζει να πεθάνουν τώρα;
  γ) εκατομμύρια άνθρωποι που με τις οικογένειες τους, κατοικούν σε ακτίνα 49 μέτρων από τα 8.500 Ελληνικά πρατήρια, δεν πειράζει να πεθάνουν τώρα;
  Όλοι οι κατοικούντες σε ακτίνα 49 μέτρων από πρατήρια υγρών καυσίμων, οφείλουν να προστατεύσουν τις ζωές αυτών και των οικογενειών τους και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να περιμένουν 12 χρόνια και όποιος την γλιτώσει.
  Οφείλουν τώρα !!! άμεσα!!!, σήμερα !!! να προβούν σε κατάληψη όλων των πρατηρίων και βίαιη απαγόρευση τις λειτουργίας τους, πλην αυτών που στα 50 μέτρα ακτινικά υπάρχουν χωράφια.
  Εκτός και εάν οι αρμόδιοι πολιτικοί αναγκαστούν να παραδεχθούν ότι τα Ελληνικά όπως και όλα τα πρατήρια του κόσμου, λειτουργούν υπό κανόνες ασφαλείας που μηδενίζουν τους κινδύνους.
  Εκτός και εάν οι αρμόδιοι πολιτικοί, δηλώσουν ότι προσπαθούν για μια ακόμη φορά, να δυσκολέψουν την δημιουργία πρατηρίων στα σούπερ μάρκετ, επειδή αυτά θα πωλούν φθηνότερα και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην άκρατη κερδοφορία του καρτέλ πετρελαίου της Χώρας, που προστατεύεται σθεναρά και από τους συνεργάτές τους πρατηριούχους, που απειλούν με απεργίες που ποτέ δεν γίνονται.
  ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

 • Αξιότιμοι Κύριοι
  αν θέλετε να κάνετε σωστή δουλειά, ξεκινήστε θετικά, ως «κατάφαση» και όχι απλώς με τη λογική του «κοψε ράψε» δηλ.του τύπου : «η παρ. ε του άρθρου 3 του ν. … αντικαθίσταται ως εξής».
  Φαντασθείτε ότι σήμερα γινόμασταν ανεξάρτητο Κράτος και έπρεπε να διατυπώσουμε μια Νομοθεσία που να ισχύει για τα πρατήρια. Θα φωνάζαμε κάποιους έμπειρους και θα ξεκινούσαμε «από το μηδέν», χωρίς τις αγκυλώσεις του τι λέει ο Γ.Ο.Κ. και λοίπά.
  Ο Γ.Ο.Κ. είναι ΓΕΝΙΚΟΣ Οικοδομικός Κανονισμός, δεν είναι Ευαγγέλιο, έχει στόχο να ρυθμίζει σωρεία συνήθων περιπτώσεων, αλλά με τον Γ.Ο.Κ. δεν θα κατασκευάζαμε ποτέ το ΣΕΑ ΣΕΙΡΙΟΣ «ιππαστί» στην Εθνική οδό.
  Επίσης οι περίφημες αποστάσεις των 200 μ.!
  Από το 1970 (Β.Δ. 464/70) έως και το 1997 (που – ξέρω πως – έβαλαν «νύχτα» αυτή την περίφημη τροπολογία των 200 μ.) σας ενημερώνω ότι οι λογικές αποστάσεις ασφαλείας ήταν αυτές των σαράντα (40)μ. Ατυχήματα δεν είχαμε, τα πρατήρια από τότε αναμφίβολα κατασκευάζονται πιο σωστά, κάθε 2 χρόνια γίνονται ηλεκτρολογικοί έλεγχοι, παρακολουθούμε τα Πιστοποιητικά Πυρασφαλείας, όλα ήταν εντάξει.
  Τι άλλαξε τώρα και οδηγούμαστε πάλι στα 50 μ. από «χώρους συνάθροισης κοινού»; Να είσθε βέβαιοι ότι εμεις ως μελετητές μηχανικοί θα κάνουμε μεταπτυχιακό, στους «χώρους συνάθροισης κοινού» και το Τμημα Γ της ΔΤΟ δεν θα ασχολείται με τίποτα άλλο, παρά να ερμηνεύει τα ερωτήματα.

  Κύριοι

  Αν θέλετε να κάνετε κάτι σωστό, πρέπει να δουλευτεί με την λογική που δείτε παρακάτω (η αρίθμηση των άρθρων είναι τελείως ενδεικτική).Σε ορισμενα σημεία θα δείτε και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση. Αν ειλικρινώς θέλετε συνεργασία, είμαι στη διάθεσή σας.
  Με εκτίμηση

  Βαγγέλης Διέννης

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Άρθρο 2ο
  Κατηγοριοποίηση πρατηρίων
  1. Τα πρατήρια ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε
  1.1. πρατήρια που λειτουργούν με υπαλλήλους
  1.2. πρατήρια που λειτουργούν αποκλειστικά με αυτόματους πωλητές
  1.3. πρατήρια μικτής λειτουργίας που λειτουργούν όταν το πρατήριο είναι ανοικτό με υπαλλήλους ή ορισμένες αντλίες με υπαλλήλους και άλλες με αυτόματους πωλητές και όταν το πρατήριο είναι κλειστό μόνο με τους αυτόματους πωλητές.
  2. Τα πρατήρια ανάλογα με τους χρήστες της κύριας λειτουργίας τους (τροφοδότηση με υγρά καύσιμα) και τις λοιπές ιδιαιτερότητες τους διακρίνονται σε
  2.1. πρατήρια δημοσίας χρήσεως για εξυπηρέτηση οχημάτων εν γένει. Είναι εκείνα τα πρατήρια υγρών καυσίμων που …
  2.2. πρατήρια για την τροφοδοσία ελαφρών σκαφών σε μαρίνες και καταφύγια σκαφών
  2.3. πρατήρια εντός των εμπορευματικών κέντρων του ν.3333/ ….., όπως ισχύει

  3. Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως. Είναι εκείνα τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αποσκοπούν στην κάλυψη με υγρά καύσιμα των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων συνήθων εγκαταστάσεων όπως μεγάλων εκπαιδευτηρίων, εργοστασίων, εγκαταστάσεων ΚΤΕΛ του ΠΔ 79/2003, εγκαταστάσεων εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων του ΠΔ 79/2003, , εγκαταστάσεων μεταφορικών εταιρειών του ν. …. /2010 (αναμένεται η ψήφιση από Σεπτέμβριο, αν επιτρέψει ο κ. Τζωρτζάτος …) κ.ά.

  4. Ειδικά πρατήρια είναι εκείνα τα ιδιωτικά πρατήρια που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πάσης μορφής οχημάτων σε ειδικής μορφής εγκαταστάσεις και γενικά όπου δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι γενικές περί πρατηρίων ιδιωτικής χρήσεως διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 1224/81 και Β.Δ. 465/70, όπως ισχύουν).
  Τέτοια πρατήρια υγρών καυσίμων είναι ιδίως :
  4.1. αυτά που αποσκοπούν στην κάλυψη, με πετρέλαιο κίνησης, των λειτουργικών αναγκών εργοταξίων μεγάλων κυρίως έργων (ιδιωτικών, δημοσίων ή έργων με την μορφή ΣΔΙΤ), για την τροφοδοσία των οχημάτων τους (αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, ειδικών οχημάτων κ.ά.) και για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών αποστράγγισης κ.ά.
  4.2. αυτά που τροφοδοτούν με πετρέλαιο κίνησης τους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια
  4.3. αυτά που εξυπηρετούν με πετρέλαιο κίνησης τα χιονοδρομικά κέντρα είτε για τροφοδοσία των ειδικών μηχανημάτων (εκχιονισμού των οδών, διάστρωσης του χιονιού) είτε για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών, όπως για την λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κίνηση των αναβατήρων των χιονοδρόμων κ.ά.
  4.4. αυτά που εξυπηρετούν ορυχεία, μεταλλεία και με τα οποία τροφοδοτούνται με πετρέλαιο κίνησης τα αυτοκίνητα της ιδιοκτήτριας ή εκμεταλλεύτριας εταιρείας, τα πάσης μορφής ειδικά οχήματα (εκσκαφείς, μπουλντόζες, γεωτρύπανα, …), τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα (π.χ. ιμάντες μεταφοράς ορυκτών, μεγάλοι εξαεριστήρες στοών ) και καλύπτονται και άλλες λειτουργικές ανάγκες τους (λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κ.ά.).

  Άρθρο 3
  Χρήστες των πρατηρίων υγρών καυσίμων
  1. στα πρατήρια υγρών καυσίμων της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ανεφοδιάζεται ελεύθερα οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.
  2. στα πρατήρια υγρών καυσίμων της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ανεφοδιάζονται τα ιδιόκτητα οχήματα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου, τα οχήματα που χρησιμοποιεί αυτός είτε μέσω συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή μακρομίσθωσης, τα οχήματα τρίτων που απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο βάσει συμβάσεως (π.χ. μεταφορά μαθητών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, μεταφορά και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων για λογαριασμό εταιρείας γάλακτος), όπως και άλλων οχημάτων, που δεν ανήκουν στην εταιρεία, αλλά που με βάση έγγραφη απόφαση της εταιρείας επιβάλλεται η τροφοδοσία τους από το ιδιωτικό πρατήριο της εταιρείας (διευθυντικά στελέχη, πωλητές κ.ά.).
  3. στα πρατήρια υγρών καυσίμων της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος άρθρου διατίθεται μόνο πετρέλαιο κίνησης (σύνηθες ή βιοντήζελ) και επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός των αντίστοιχων αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, ειδικών οχημάτων και των λοιπών (κατά περίπτωση) λειτουργικών απαιτήσεων και αναγκών είτε τα οχήματα, μηχανήματα, ειδικά οχήματα κ.ά. ανήκουν στον κύριο ή εκμεταλλευτή ή ανάδοχο του έργου ή της εγκατάστασης είτε τα χρησιμοποιεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μακρομίσθωσης ή ανήκουν σε τρίτους αλλά απασχολούνται στο έργο βάσει συμβάσεως.

  Άρθρο 4
  Χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων – πολεοδομικές διατάξεις που αναφέρονται σ΄ αυτά.

  1. Τα πρατήρια της παραγρ. 2.1. του άρθρου 2 του παρόντος νόμου (πρατήρια δημοσίας χρήσεως για εξυπηρέτηση οχημάτων εν γένει) επιτρέπονται να ιδρύονται και λειτουργούν μέσα σε περιοχές όπου δεν απαγορεύεται ρητά από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα η θέση είναι κατάλληλη όταν βρίσκεται μέσα :
  α. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, όπου έχει καθορισθεί με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, κατά τα άρθρα 3 και 4 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ΄) ή χρήση «Κατοικία Γενική» (ΚΓ) ή «Πολεοδομικό Κέντρο» (ΠΚ) του πίνακα Ι του άρθρου 2 του π.δ. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α΄), ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκαν οι περιοχές αυτές στο σχέδιο πόλεως.
  β. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση γης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ),
  που έχει τεθεί σε ισχύ μετά την 13.6.1997 (ημερομηνία ισχύος του ν. 2508/1997), ισχύουν οι δεσμεύσεις του ΓΠΣ.
  γ. Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφισταμένων της 16.8.1923 σύμφωνα με το π.δ. 2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138/Δ΄) και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όριά τους, όπως επίσης και σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ΄), και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια αυτών.
  δ. Σε περιοχές Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) – Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) και ΒΙΟ.ΠΑ. − ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση, των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, σε
  περιοχές χρήσης γης «Επαγγελματική Εγκατάσταση Μη Ιδιαιτέρως Οχλούσα» (ΕΜ) και «Επαγγελματική Εγκατάσταση Οχλούσα» (ΕΟ), του πίνακα Ι του άρθρου 2 του π.δ. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α΄), σε Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)
  και Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ.) του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α΄), σε κάθε μορφής επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων και σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις,
  προορίζονται για την εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλησης.
  ε. Σε περιοχές χονδρεμπορίου του άρθρου 7 του π.δ. 23.2.1987 ή όπου σε προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση προβλέπεται χρήση γης χονδρεμπορίου.
  στ. Σε περιοχές εκτός σχεδίου που έχουν καθορισθεί Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή άλλες ρυθμίσεις και στις οποίες προβλέπεται η χρήση της περιοχής βιομηχανική ή βιοτεχνική ή χονδρεμπορίου.
  ζ. Σε περιοχές εκτός σχεδίου όλης της χώρας που δεν έχουν καθορισθεί ως ΖΟΕ, εφόσον δεν εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές Natura κ.ά.) και επιτρέπεται η χρήση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.

  2. Τα πρατήρια της παραγρ. 2.2. του άρθρου 2 του παρόντος νόμου (πρατήρια για την τροφοδοσία ελαφρών σκαφών σε μαρίνες και καταφύγια σκαφών) δεν εξετάζεται η χρήση γης, ούτε εκδίδεται άδεια οικοδομής.

  3. Τα πρατήρια της παραγρ. 2.3. (πρατήρια εντός των εμπορευματικών κέντρων του ν.3333/05, όπως ισχύει) επιτρέπεται να ιδρύονται εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το Εμπορευματικό Κέντρο. Αναφορικά με τους όρους δόμησης (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης, …) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο … του ν. 3333/05.

  4. Για τα πρατήρια της παρ. 3. του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ( πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως συνήθων εγκαταστάσεων) ισχύουν τα εξής:
  Τα πρατήρια αυτά ιδρύονται και λειτουργούν ως παρελκόμενο της κύριας χρήσης, επιτρέπονται εφόσον επιτρέπεται η κύρια χρήση και λαμβάνουν τους όρους δόμησης (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης, αποστάσεις από πλάγια όρια κ.ά.) που ισχύουν για την κύρια χρήση. Η ίδρυση και λειτουργία στεγασμένου πλυντηρίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικώς των αυτοκινήτων που ανεφοδιάζονται από το πρατήριο, επιτρέπεται με τους ίδιους πιο πάνω όρους. Στις περιπτώσεις που τα ιδιωτικό πρατήριο ιδρύεται σε περιοχές εκτός Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, επιτρέπεται η ίδρυση και υπαίθριου πλυντηρίου, ακόμη και στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, αλλά πάντοτε εσώτερο της γραμμής δόμησης.

  5. Για εκείνα τα ιδιωτικά πρατήρια (της παρ. 4 του άρθρου 2) που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πάσης μορφής οχημάτων σε ειδικής μορφής εγκαταστάσεις ισχύουν τα εξής:
  α. για τα πρατήρια της παρ. 4.1. δηλ. αυτά που αποσκοπούν στην κάλυψη, με πετρέλαιο κίνησης, των λειτουργικών αναγκών εργοταξίων δεν εξετάζεται η χρήση γης, ούτε εκδίδεται άδεια οικοδομής.
  β. για τα πρατήρια που τροφοδοτούν με πετρέλαιο κίνησης τους τροχήλατους γερανούς φορτοεκφόρτωσης στα λιμάνια δεν εξετάζεται η χρήση γης, ούτε εκδίδεται άδεια οικοδομής.
  γ. για τα πρατήρια που εξυπηρετούν με πετρέλαιο κίνησης τα χιονοδρομικά κέντρα δεν εξετάζεται η χρήση γης, ούτε εκδίδεται άδεια οικοδομής.
  δ. για τα πρατήρια που εξυπηρετούν ορυχεία ή μεταλλεία δεν εξετάζεται η χρήση γης, ούτε εκδίδεται άδεια οικοδομής.

  6. Καθιερώνονται ειδικά πολεοδομικά κίνητρα ως εξής :
  α. Εφόσον το πρατήριο, όπως προκύπτει από την συνυποβαλλόμενη κατά το στάδιο εκδόσεως της οικοδομικής αδείας σχετική μελέτη, θα καλύπτει το πενήντα τουλάχιστον επί τοις εκατό (50%) της αναγκαίας για την λειτουργία του ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πριμοδοτείται με επιπλέον ποσοστό κάλυψης δέκα επί τοις εκατό (10%).
  β. Εφόσον το πρατήριο διαθέτει και πλυντήριο, με εγκατάσταση ανακύκλωσης που θα επιτυγχάνει, όπως προκύπτει από την συνυποβαλλόμενη κατά το στάδιο εκδόσεως της αδείας ιδρύσεως σχετική μελέτη, ποσοστό ανάκτησης άνω του ογδόντα επί τοις εκατό (80%), η εγκατάσταση πριμοδοτείται με επιπλέον ποσοστό κάλυψης δέκα επί τοις εκατό (10%). Ειδικά για τις νήσους του Αιγαίου, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε είκοσι επί τοις εκατό (20%).
  γ. Τα ανωτέρω ποσοστά κάλυψης είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και προστίθενται, στην περίπτωση που συνυπάρχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων.

  7. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων, στα μικτά πρατήρια υγραερίου και στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες, η τοποθέτηση των δεξαμενών καυσίμων επιτρέπεται , εκτός του υποχρεωτικώς δομήσιμου χώρου, και στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο, στο δομήσιμο ή μη τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου, σε απόσταση: α) τουλάχιστον ενός μέτρου από τα όριά του και β) ακόμη και σε επαφή με τα εκ σκυροδέματος τοιχία τυχόν υπογείου χώρου της εγκατάστασης και στις θέσεις που εγκρίνονται, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφαλείας, από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της εκάστοτε υπηρεσίας που θα είναι αρμόδια για την ίδρυση και λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων. Οι δεξαμενές υγρών καυσίμων δεν προσμετρούνται στο ποσοστό κάλυψης ούτε στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου ή γηπέδου, ούτε εκδίδεται άδεια οικοδομής για την τοποθέτηση αυτών.

  8. Στα πρατήρια καυσίμων εν γένει, λόγω της ειδικής λειτουργίας τους, που επιβάλλει την ύπαρξη ασφαλών, κυκλοφοριακώς, διαδρόμων προσπελάσεως των οχημάτων εντός του οικοπέδου ή γηπέδου και επιπλέον περιορισμό τυχόν πηγών ανάφλεξης, φωτιάς κ.ά. η απαιτούμενη για φύτευση επιφάνεια (άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού – Απόφαση 3046/304/30.1/3.2.1989 – ΦΕΚ 59 Δ΄) μπορεί να μειωθεί μέχρι το 1/10 του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, περιοριζόμενη κατά προτίμηση σε τμήματα παρά τα όρια με τα όμορα οικόπεδα ή γήπεδα και πάντως μακράν των δεξαμενών ή εξαερώσεων, για λόγους ασφαλείας (κίνδυνος πυρκαγιάς από ξερά φύλλα με επακόλουθο αλυσιδωτές εκρήξεις, ανθρώπινα θύματα, καταστροφές κ.ά.).

  9. Στα εκτός σχεδίου πρατήρια καυσίμων (εν γένει) ή στα εντός σχεδίου (ιδρυόμενα ή λειτουργούντα) τοιούτα, αλλά εντός περιοχών χαρακτηρισμένων ως περιοχές ΒΙΟΠΑ ή ΒΙΠΑ ή ΒΕΠΕ ή Χονδρεμπορίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριων πλυστικών μηχανημάτων (απλών ή τύπου σήραγγας / τούνελ) ή λάκκων επιθεώρησης και λίπανσης οχημάτων ή αντίστοιχων ανυψωτικών μηχανημάτων (για επιθεώρηση ή λίπανση), και στους πλάγιους ή οπίσθιους ακάλυπτους χώρους των γηπέδων (ή οικοπέδων, σε περιπτώσεις πολεοδομημένων ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, ΒΕΠΕ ή Χονδρεμπορίου), σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από τα όριά τους με τα όμορα γήπεδα ή οικόπεδα και στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της εκάστοτε αρμόδιας Αρχής. Οι υπαίθριες αυτές εγκαταστάσεις δεν προσμετρούνται στο ποσοστό κάλυψης ούτε στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου ή γηπέδου.

  10. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης, οι νόμιμα ιδρυθείσες ή λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμων εξακολουθούν και αδειοδοτούνται μέχρι του τελικού σταδίου ή αντίστοιχα συνεχίζουν να λειτουργούν στην θέση που βρίσκονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον όμως από τις νέες διατάξεις θα προβλέπεται η απομάκρυνση, με ρητή διάταξη, θα πρέπει προς τούτο να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος απομάκρυνσης να είναι, κατ΄ ελάχιστον, δώδεκα (12) έτη.

  11. Η ρύθμιση της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ Α΄94/05-06-1992) τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής προκειμένου περί υπογείων δεξαμενών πρατηρίων υγρών καυσίμων και πρατηρίων υγραερίου (LPG), που έχουν εγκατασταθεί στα πρατήρια αυτά μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αρίθμ. Οικ. 20155/1268/15.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 705) « Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού», χωρίς να αναζητούνται ευθύνες στους κατά καιρούς εκμεταλλευτές των πρατηρίων καυσίμων, στις εταιρείες πετρελαιοειδών, στους μελετητές – επιβλέποντες μηχανικούς και στις υπηρεσίες Μεταφορών των Ν. Α.

  12. Οι νησίδες των αντλιών (ή διανομέων) τοποθετούνται ελευθέρως εντός του οικοπέδου ή γηπέδου, με αποκλειστικό κριτήριο την πλέον εύρυθμη λειτουργική διάταξη του πρατηρίου.

  Άρθρο 5
  Προσπέλαση πρατηρίων υγρών καυσίμων
  1. Για τα πρατήρια που ιδρύονται σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως, η προσπέλαση στον χώρο του πρατηρίου επιτυγχάνεται με απότμηση (υποβιβασμό στάθμης) του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119). Η απότμηση του πεζοδρομίου εγκρίνεται με την άδεια ίδρυσης που χορηγείται από την εκάστοτε αρμόδια για την αδειοδότηση των πρατηρίων υπηρεσία. Για την επιφάνεια της απότμησης δεν καταβάλλεται τέλος χρήσεως πεζοδρομίου.

  2. Για τα πρατήρια που ιδρύονται σε περιοχή εκτός σχεδίου εφαρμόζονται τα υποδείγματα κυκλοφ. σύνδεσης (τύποι Α, Β, Γ, Δ και Ε) του Π.Δ. 118/06. Στην περίπτωση κατά την οποία η μεν περιοχή, όπου ιδρύεται το πρατήριο, είναι εκτός σχεδίου και η έναντι περιοχή εντός σχεδίου, η δε ενδιάμεση οδός έχει καθορισμένο ρυμοτομικό πλάτος (δηλ. έχει ρυμοτομική γραμμή και από την πλευρά της εκτός σχεδίου περιοχής), το πρατήριο οικοδομείται μεν με τους εκτός σχεδίου όρους δόμησης, αλλά η προσπέλαση σε αυτό επιτυγχάνεται όπως και στα πρατήρια της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.

  3. Πρατήρια καυσίμων ιδρυόμενα σε περιοχές οι οποίες τελούν υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως και έχει προς τούτο κινηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τον ν.1337/83, τούτου βεβαιουμένου από την οικεία πολεοδομική αρχή, εξετάζονται αναφορικά με την σύνδεσή τους με την οδό με τις διατάξεις του Π.Δ. 1224/81 όπως ισχύει.
  Αιτιολογική έκθεση
  Τέλος η ρύθμιση για τις περιοχές που είναι μεν εκτός σχεδίου αλλά οι οποίες τελούν υπό ένταξη, κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι οι περιοχές αυτές δεν διαφέρουν (κυκλοφοριακά) με τις εντός σχεδίου περιοχές, αφού εκ των πραγμάτων είναι διαμορφωμένα Ο.Τ. και απλώς σε εκκρεμότητα είναι η τυπική τους ένταξη στο σχέδιο πόλεως, με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06 στις εντός σχεδίου περιοχές δεν προβλέπεται κάποια κυκλοφ. διάταξη για τις διάφορες εγκαταστάσεις (συνεργεία αυτοκινήτων, βιοτεχνίες κ.ά.), αυτό λοιπόν επεκτείνεται και στις υπό ένταξη περιοχές, ενώ τα πρατήρια καυσίμων θα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει (ίδρυση πρατηρίων εντός σχεδίου ή εντός οικισμού).

  4. Για τα εκτός σχεδίου ιδρυόμενα ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, η ήδη υπάρχουσα «είσοδος έξοδος» ή εν γένει κυκλοφοριακή σύνδεση της κύριας εγκατάστασης (εργοστάσιο, εκπαιδευτήριο κ.ά.) θα επέχει και θέση κυκλοφοριακής σύνδεσης του ιδιωτικού πρατηρίου με την οδό.
  Αιτιολογική έκθεση
  Αναφορικά με την σύνδεση αυτών των ιδιωτικών πρατηρίων σε σχέση με την οδό, προφανώς τα αυτοκίνητα που ανεφοδιάζονται ανήκουν (με τον ένα ή άλλο τρόπο) στην επιχείρηση και ούτως ή άλλως εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο της. Απλώς κάποια στιγμή, ευρισκόμενα στον αύλειο χώρο, θα ανεφοδιάζονται με καύσιμα. Δηλ. τα αυτοκίνητα αυτά δεν εισέρχονται στον ιδιωτικό χώρο της επιχείρησης για να ανεφοδιασθούν, όπως γίνεται σε ένα τυπικό πρατήριο δημοσίας χρήσεως, αλλά σταθμεύουν, φορτώνουν, εκφορτώνουν, εισέρχονται και εξέρχονται για να εκπληρώνουν την επιχειρηματική λειτουργία για την οποία προορίζονται (μεταφορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, προσωπικού κ.λ.π.), παρεμπιπτόντως δε ανεφοδιάζονται με καύσιμα.Άρα ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν ως σύνδεση με την οδό αυτή που ήδη διαθέτει η επιχείρηση. Για τους λόγους αυτούς εισάγεται η παρούσα διάταξη, με την οποία επιλύεται το πρόβλημα αυτό.

  5. Στις περιπτώσεις που κατά μήκος μιας εθνικής ή επαρχιακής οδού (άνευ παραδρόμου) ή επί του τυχόν βοηθητικού παραδρόμου (S.R.) αυτής, μεταξύ δύο περιοχών εντός σχεδίου πόλεως ή περιοχής εντός σχεδίου και οικισμού ή δύο οικισμών, παρεμβάλλεται περιοχή εκτός σχεδίου για μήκος έως και τρία (3) χιλιόμετρα, στο υπόψη εκτός σχεδίου τμήμα της οδού για την σύνδεση των «εγκαταστάσεων» του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70, όπως ισχύει, αρκεί η έγκριση «εισόδου – εξόδου, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119). Ειδικά για περιπτώσεις πρατηρίων καυσίμων εφαρμόζονται σ΄ αυτές τις περιπτώσεις τα υποδείγματα προσπελάσεων του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει.
  Αιτιολογική έκθεση
  Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς διέλαθε της προσοχής του νομοθέτη. Σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα όπως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται το φαινόμενο μια εθνική ή επαρχιακή οδός να διέρχεται μεταξύ δύο περιοχών εντός σχεδίου, να παρεμβάλλεται όμως μικρό τμήμα εκτός σχεδίου, όπως π.χ. κατά μήκος του ΠΑΘΕ από την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης (στον κόμβο Κουκουβάουνες) μέχρι την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κηφισιάς (Νέα Κηφισιά – ΒΙΟΠΑ). Στο διάστημα όμως αυτό ο service road της εθνικής οδού είναι πλήρως κατασκευασμένος, με πλήρη ηλεκτροφωτισμό και σήμανση, τυχόν δε προσπάθεια για κατασκευή κυκλοφ. σύνδεσης, με ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, θα οδηγούσε σε πλήρη καταστροφή, με αποξήλωση πεζοδρομίων, φωτοστηλών, πινακίδων κ.ά. σε ένα μήκος κυμαινόμενο από 110 μ. (για επαρχιακή οδό) έως 230 μ. (για εθνική β΄ δικτύου), σε κατεδάφιση τοιχίων περίφραξης όμορων ιδιοκτησιών, δικαστικές περιπέτειες κ.ά. Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Λ. Μαραθώνος (προέκταση της Μεσογείων) στις περιοχές Γέρακα Παλλήνης, όπου επί της Λ. Μαραθώνος (που είναι χαρακτηρισμένη ως εθνική οδός β΄ δικτύου) έχουμε περιοχή του Γέρακα εντός σχεδίου, αμέσως μετά περιοχή εκτός σχεδίου (με πολλές όμως εγκαταστάσεις εμπορίας και συντήρησης αυτοκινήτων, διάφορες άλλες εκθέσεις κ.ά.) και μετά την εντός σχεδίου περιοχή της Παλλήνης. Είναι προφανές ότι οι εγκαταστάσεις αυτές στο εκτός σχεδίου τμήμα λειτουργούν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρίας», αφού σε μια εθνική β΄ δικτύου αδυνατούν να διαμορφώσουν νόμιμη κυκλοφοριακή σύνδεση, γιατί θα απαιτείτο ελάχιστο μήκος προσώπου 50 μ. και ζώνες 90 μ. εκατέρωθεν για «επιβράδυνση και επιτάχυνση», που – πρακτικά – δεν εφαρμόζονται. Γι αυτό άλλωστε εισήχθη και με το Π.Δ. 118/06 η εναλλακτική λύση της δημιουργίας «εισόδου – εξόδου» που απαιτεί δημιουργία εισόδου εξόδου της τάξεως των 10 έως 20 μ. και ορατότητα από 70 μ. πριν, δηλ. απαιτήσεις ρεαλιστικές, χωρίς να μειώνονται τα στάνταρντ ασφάλειας. Με την εισαγόμενη λοιπόν ρύθμιση επιλύεται αυτό το θέμα.

  6. Για εκείνα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίων καυσίμων (LPG) μικτών και αμιγών ή τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70, όπως ισχύει, που έχουν χορηγηθεί μετά το έτος 1983 και πάντως προ της ενάρξεως ισχύος του π.δ. 143/1989 (ΦΕΚ Α΄ 69) εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων από τις τότε αρμόδιες υπηρεσίες, αυτές οι χορηγηθείσες εγκρίσεις εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων τότε χορηγήθηκαν (απόσταση από συμβολή οδών, ορατότητα κ.ά.), επαναφερομένων σε ισχύ των με βάση αυτές τις εγκρίσεις τυχόν χορηγηθεισών αδειών ίδρυσης ή λειτουργίας των πρατηρίων αυτών ή αντιστοίχως με την χρήση αυτών των εγκρίσεων κυκλοφοριακών συνδέσεων ως ισχυουσών για έκδοση νέων αδειών ίδρυσης πρατηρίων καυσίμων ή για κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις, προωθούμενων μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας των.
  Αιτιολογική έκθεση
  Η παρούσα διάταξη αποσκοπεί στην ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίων καυσίμων (LPG), μικτών ή αμιγών αλλά και για κυκλοφοριακές συνδέσεις εγκαταστάσεων, τις οποίες – από παράλειψη – ο Νομοθέτης δεν περιέλαβε στις μεταβατικές διατάξεις των Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ Α΄69/7-3-1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» ) και Π.Δ. 401/93 (ΦΕΚ Α΄ 170, «Τροποποίηση του Π.Δ. 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ Α΄69)».
  Με το Π.Δ. 143/89 η Διοίκηση ρύθμισε κατά διαφορετικό τρόπο τα της κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων καυσίμων αλλά και των λοιπών «εγκαταστάσεων» που έχουν σχέση με την κυκλοφορία της οδού. Ως εγκαταστάσεις ( του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70, όπως ισχύει ) θεωρούνται και :
  * εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινουμένων στις οδούς όπως μοτέλ, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά συγκροτήματα (campings, τουριστικά χωριά, ), σταθμοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια, και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις.
  * εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, όπως εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, κέντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις.
  Οι ρυθμίσεις του ΠΔ 143/89 διαφοροποίησαν στην ουσία τον τρόπο μέτρησης της ορατότητας (πριν μετρούσε με αφετηρία το κέντρο / άξονα της κυκλοφ. σύνδεσης ενώ μετά την ισχύ του ΠΔ 143/89 από την αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης) και της απόστασης του κόμβου από συμβολή με άλλη οδό (πριν μετρούσε από το κέντρο / άξονα της κυκλοφ. σύνδεσης ενώ μετά από την αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης). Οι διαφοροποιήσεις όμως αυτές επέφεραν σωρεία προβλημάτων σε διάφορες επιχειρήσεις, διότι όταν για άσχετους λόγους ανακαλείτο η άδεια λειτουργίας τους και μετά από έτη π.χ. με Απόφαση του ΣτΕ η επιχείρηση δικαιωνόταν, αντιμετώπιζε την απαίτηση «να συμμορφωθεί με τις νέες διατάξεις του Π.Δ. 143/89», που όμως πρακτικά είναι ανέφικτο. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές εγκαταστάσεις στην Επικράτεια είτε να αδυνατούν να λειτουργήσουν είτε να λειτουργούν σε αβέβαιο ή ημινόμιμο καθεστώς, με πολλαπλές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία τους.
  Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν αμφισβητήσεις επί των εκδοθεισών σχετικών αδειών, να κρίνονται ως ανασφαλείς οι ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, το εργασιακό καθεστώς των επαγγελματιών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, η ισχύς των συναφθεισών μεταξύ των πρατηριούχων και εταιρειών πετρελαιοειδών εμπορικών και επενδυτικών συμβάσεων όπως και των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τους πρατηριούχους έναντι τρίτων (μισθώσεις, επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, συμβάσεις δικαιόχρησης κ.ά.) ή αντιστοίχως να είναι προβληματική η εξυπηρέτηση των δανείων από τους εκμεταλλευτές εγκαταστάσεων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, ολοκληρωμένα συγκροτήματα πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων κ.ά.) και γενικώς να τίθενται υπό δοκιμασία οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και πολιτών, να αμφισβητείται η ύπαρξη κράτους δικαίου αλλά και η ανάπτυξη και η ασφάλεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η θεραπεία των ανωτέρω παρουσιασθέντων προβλημάτων, που εξακολουθούν να ταλανίζουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται με την παρούσα διάταξη. Με αυτήν η Πολιτεία αναγνωρίζει το πρόβλημα και αποκαθιστά την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διοικουμένου και Διοίκησης.

  7. Στις περιπτώσεις που ιδρύεται πρατήριο υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσεως ή μικτό πρατήριο υγραερίων καυσίμων εντός της ευρύτερης έκτασης (γηπέδου), την οποία καταλαμβάνει συγκρότημα υπεραγορών, μεγάλων καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων, με ή χωρίς κινηματογραφικές αίθουσες και λοιπούς χώρους ή εν γένει εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, τότε η μεν οιασδήποτε ειδικής μορφής κυκλοφοριακή διάταξη, που έχει εγκριθεί από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού υπηρεσία ή από την Δ.Μ.Ε.Ο. της Γεν. Γραμματείας Υποδομών, ισχύει ως έχει και χωρίς άλλη διαδικασία και για την ίδρυση και λειτουργία του πρατηρίου, επιτρέπεται δε να πραγματοποιείται η προσπέλαση του πρατηρίου επί ιδιωτικής οδού (ή ιδιωτικών οδών) του συγκροτήματος, σύμφωνα με τα εντός σχεδίου υποδείγματα του Π.Δ. 118/06. Στην περίπτωση αυτή και για το πρατήριο εφαρμόζονται οι όροι δόμησης (ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης κ.ά.) που ισχύουν για το κύριο συγκρότημα.
  Αιτιολογική έκθεση :
  Η υπόψη ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση και την σταδιακή μεταφορά και στην χώρα μας προτύπων, που είχαν εφαρμοσθεί στην αλλοδαπή, με την δημιουργία και στην χώρα μας μεγάλων συγκροτημάτων λιανικού εμπορίου και αναψυχής. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης, κατά την σύνταξη των σχετικών με τα πρατήρια Διαταγμάτων (ΒΔ 465/70 και ΠΔ 1224/81) δεν μπορούσε να προβλέψει αυτές τις εξελίξεις και ευλόγως διαμόρφωσε υποδείγματα σύνδεσης πρατηρίων με δημόσιες οδούς. Η εισαγόμενη λοιπόν ρύθμιση επιδιώκει να καλύψει το αυτονόητο, ότι δηλ. η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εν γένει οιασδήποτε κυκλοφοριακής διάταξης (ενδεχομένως και με γέφυρες σύνδεσης με το έναντι ρεύμα κυκλοφορίας) που έχει ως στόχο την ασφαλή προσπέλαση, που η Διοίκηση έχει χορηγήσει για το συγκρότημα, την οποία χρησιμοποιούν εκατοντάδες αυτοκίνητα ημερησίως για να εισέλθουν στην εγκατάσταση, προφανώς καλύπτει και το εντός της ευρύτερης έκτασης ιδρυόμενο πρατήριο καυσίμων, αφού χρήστες των υπηρεσιών του πρατηρίου είναι – σε συντριπτικό ποσοστό – οι ίδιοι οι χρήστες του εμπορικού κέντρου και των λοιπών τυχόν εγκαταστάσεων (αναψυχής, εστίασης κ.ά.). Επιπλέον, επειδή σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται για τις λειτουργικές ανάγκες της όλης εγκατάστασης με άτυπη εσωτερική ρυμοτόμηση ένα πλέγμα ιδιωτικών οδών, με επιμελημένη κατασκευή (ασφαλτόστρωση, κράσπεδα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κ.ά.), λαμβάνεται πρόνοια για την προσπέλαση στον χώρο του πρατηρίου και των τυχόν συνοδευτικών εγκαταστάσεων (π.χ. εγκατάσταση πλυντηρίου, βουλκανιζατέρ κ.ά.) να δημιουργείται μια διάταξη προσπέλασης, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνει το ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ Α΄ 119) για τα εντός σχεδίου πρατήρια. Τέλος ορίζεται ότι επειδή το πρατήριο είναι αμελητέο ποσοστό της συνολικής κάλυψης και δόμησης του όλου συγκροτήματος, αποτελεί δε παρελκόμενο της κύριας χρήσης, εφαρμόζονται και γι αυτό τα στοιχεία (κάλυψη, δόμηση, πλάγιες αποστάσεις κ.ά.) που ισχύουν για την κύρια χρήση δηλ. για το εμπορικό κέντρο.

  8. Σε κάθε περίπτωση εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων χορηγηθείσες μετά την ισχύ του Β.Δ.465/70 θεωρούνται ως κατά κανόνα και όχι κατά παρέκκλιση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 34 του Β.Δ. 465/70 όπως ισχύει.

  Άρθρο 6
  Αποστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων και απαγορευτικές γειτνιάσεις.
  1. Εφεξής, για τις περιπτώσεις εκτός σχεδίου, η απόσταση ενός υπό ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων από άλλο πρατήριο δημοσίας χρήσεως (υγρών ή αερίων καυσίμων) επί της ιδίας πλευράς της οδού, νόμιμα ιδρυμένο ή σε λειτουργία, καθορίζεται σε :
  200μ, για τις περιπτώσεις πρατηρίων δημοσίας χρήσεως που
  ιδρύονται σε Βασικό Εθνικό οδικό δίκτυο
  150μ, για τις περιπτώσεις πρατηρίων δημοσίας χρήσεως που
  ιδρύονται σε Δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο
  100μ, για τις περιπτώσεις πρατηρίων δημοσίας χρήσεως που
  ιδρύονται σε Τριτεύον Εθνικό οδικό δίκτυο και
  70μ, για τις περιπτώσεις πρατηρίων δημοσίας χρήσεως που
  ιδρύονται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και παραπλεύρους (S.R.) εν γένει, όπως και στο Δημοτικό δίκτυο. Η απόσταση νοείται μεταξύ των άκρων πέρατος και αρχής της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης των δύο συνδέσεων.
  2. Εφεξής, για τις περιπτώσεις εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, δεν υφίσταται απαγορευτική απόσταση ενός υπό ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων από άλλο πρατήριο επί της ιδίας πλευράς της οδού, νόμιμα ιδρυμένο ή σε λειτουργία.
  3. Απαγορεύεται εφεξής η ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων σε θέσεις που απέχουν μικρότερη των σαράντα (40) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο του εν ισογείω περιγράμματος του κτιρίου ενοριακού ναού του επικρατούντος δόγματος, νοσοκομείου, κλινικής, ασύλου ανιάτων, γηροκομείου, οίκου ευγηρίας, εκπαιδευτηρίου προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετρούμενη από το ως άνω σημείο έως το κέντρο των νησίδων των αντλιών βενζίνης ή ως το σημείο πλήρωσης (κέντρο των φρεατίων των δεξαμενών βενζίνης σε περίπτωση απ΄ ευθείας πλήρωσης ή το απομακρυσμένο σημείο πλήρωσης, σε περίπτωση πλήρωσης εκ του μακρόθεν). Η απόσταση αυτή μετράται ακτινικά επί οριζοντίου επιπέδου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαγορευτικές αποστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06, σε όσα σημεία δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα ρύθμιση.

  4. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις
  οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, στη πρώτη μεν περίπτωση (μόνο η άδεια ίδρυσης ) προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε περίπτωση ( με άδεια λειτουργίας ) αυτά συνεχίζουν κατ’ αρχάς τη λειτουργία τους, ακόμα και αν απέχουν από τις εγκαταστάσεις αυτές απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στην διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Δύναται όμως η Διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια του πρατηρίου εάν κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη θέση, όπου το πρατήριο, κτιρίου κοινής ωφέλειας.

  Άρθρο 7
  Διαδικαστικά θέματα αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων.
  1. Εφεξής, για τις περιπτώσεις ίδρυσης νέων πρατηρίων, καταργείται η αυτοψία καταλληλότητας για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η ευθύνη για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων που αναφέρονται σε τυχόν απαγορευτικές γειτνιάσεις, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον υπεύθυνο μελετητή μηχανικό.
  2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου) αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών : α) των πάσης μορφής εργοταξίων β) μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων γ) εγκαταστάσεων εμπορευματικών σταθμών και σταθμών άφιξης – αναχώρησης ΚΤΕΛ του Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ Α΄ 62) δ)Εμπορευματικών Κέντρων του ν.3333/2005 (ΦΕΚ Α΄ 91) και ε) λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων μη επιδεχομένων σαφή τυποποίηση και ένταξη στις διατάξεις των σχετικών με τα συνήθη πρατήρια υγρών καυσίμων διαταγμάτων (Π.Δ. 1224/81 και Β.Δ. 465/70, όπως ισχύουν), καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  Αιτιολογική έκθεση:
  Η ρύθμιση της παραγράφου αποσκοπεί στην δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση υπαρκτών αναγκών, αλλά που σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να υπαχθούν στην γενική νομοθεσία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΠΔ 1224/81 και ΒΔ 465/70, όπως ισχύουν).
  Τέτοια πρατήρια απαιτούνται (και τώρα λειτουργούν παρατύπως) για την εξυπηρέτηση εργοταξίων (κυρίως για την κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, μεγάλων έργων υποδομής όπως φράγματα, αρδευτικά κ.ά., όπου υπάρχουν καθημερινά ανάγκες σε καύσιμα). Λαμβάνοντας υπόψη την εκπόνηση μελετών και αναθέσεων μεγάλου αριθμού έργων ανά την επικράτεια, τις χρηματοδοτήσεις από το Κοινοτικό Πλαίσιο κ.ά. είναι δεδομένη η δημιουργία μεγάλου αριθμού εργοταξίων. Τα εργοτάξια αυτά θα πρέπει να ανεφοδιάζουν τα οχήματα, μηχανήματα έργων και τον λοιπό, απαραίτητο για την λειτουργία τους, μηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, αεροσυμπιεστές, αντλίες πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα για την άντληση υπόγειων υδάτων ή λυμάτων κ.ά.) με πετρέλαιο κίνησης. Σημειωτέον ότι πολλά μηχανήματα έργων (π.χ. γεωπροωθητήρες / bulldozers) δεν επιτρέπονται να κινηθούν σε οδικό δίκτυο ή εργάζονται σε απομακρυσμένες θέσεις, ενώ και όταν αυτό είναι εφικτό επιβαρύνουν κεντρικές ή μη αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την κίνηση τέτοιων οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Η ρύθμιση αυτή έχει ως σκοπό τον καθορισμό νομοθετικού πλαισίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων σύγχρονων, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών εγκαταστάσεων, υπό την μορφή ολοκληρωμένων φορητών πρατηρίων τύπου compact, που θα διαθέτουν έγκριση CE, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών αναγκών, την μείωση πιθανότητας ατυχήματος που προκύπτει από την κίνηση τέτοιων οχημάτων ή από την τροφοδοσία αυτών από βυτιοφόρα οχήματα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εξ ίσου προφανής είναι η ανάγκη τροφοδοσίας των οχημάτων και μηχανημάτων έργων σε ορυχεία, μεταλλεία κ.ά. αλλά και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που εξασφαλίζουν τον φωτισμό στις στοές ή σε απομακρυσμένα πεδία εξόρυξης. Τέλος υπάρχει σωρεία άλλων εγκαταστάσεων όπως – τελείως ενδεικτικά – οι εγκαταστάσεις του ΟΛΠ αλλά και άλλων λιμένων, οι Κεντρικές εγκαταστάσεις διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, οι εγκαταστάσεις στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, όπου ελλείψει νομοθετικού πλαισίου η τροφοδοσία των εκχιονιστικών μηχανημάτων πραγματοποιείται ακόμη με μη ασφαλείς τριτοκοσμικές εγκαταστάσεις, αλλά ακόμη και στον υπό Κρατικό έλεγχο ΟΣΕ, για την κάλυψη των αναγκών σε

 • 2 Αυγούστου 2010, 18:45 | κωσταs

  τα ορια ασφαλειασ πρεπει να κρατηθουν.πρωτα για την ασφαλεια του πολιτη και καταναλωτη και δευτερον για να μπορεσουν να επιβιωσουν τα ηδη υπαρχοντα πρατηρια υγρων καυσιμων που στο μεγελυτερο ποσοστο τουσ ειναι μικρομεσαιεσ επιχειρησεισ.αλλιωσ να βγει ευθεωσ και να πει η κυβερνηση οτι και την αγορα των καυσιμων θελει να την δωσει στα μαρκετ.γιατι με αυτο το νομοσχεδιο αυτο θελει να πετυχει και οχι τον καταναλωτη,οποισ πιστευει το αντιθετο ειναι απλα γελασμενοσ.και αν γινει μονοπωλιο η αγορα αυτη ασ δουμε τοτε τη τιμεσ θα εχουν τα καυσιμα.

 • 2 Αυγούστου 2010, 15:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  #
  27 Ιουλίου 2010, 22:10 | Στεργιος

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις για τα θέματα ασφαλείας με το ως άνω σχόλιο. Ερωτώ άν έχουμε ιστορικά καταγράψει στην πυροσβεστική υπηρεσία
  συμβάντα πυρκαγιάς βενζινοπωλείου και σε τι απόσταση μεταδόθηκε η
  φωτια απο τις εκρήξεις ;
  Ελπίζω σε περίπτωση μελλοντικού ατυχήματος να μη χρειαστει να διορθώνουμε σημερινές λάθος νομοθετικές ρυθμίσεις.
  Αλλωστε ο σοφός λαός μας λέει » φύλαγε τα ρούχα σου να σώσεις τα μισά».

 • 2 Αυγούστου 2010, 08:38 | χ.μ

  Τον τελευταιο καιρο τα παντα στην χωρα μας γινονται στο ονομα του να πεσουν οιτιμες των προιοντων.Ετσι και η καταργηση των αποστασεων ασφαλειας στα πρατηρια γινετε δηθεν γιαυτο.8500 πρατηρια στην χωρα δεν εχουν ανταγωνισμο μεταξυ τους ετσι μας λενε ενω τα 2 μοναδικα δυιλιστιρια της χωρας εχουν ανταγωνισμο.Τα 94 λεπτα φορο το λιτρο στην αμολυβδη δεν ανεβαζουν την τιμη τα 4 λεπτα το λιτρο του πρατηριου την ανεβαζουν.βαρεθηκα την κοροιδια πια και εδω επιταγες προς τα συμφεροντα εξαργυρονουν.Η δηθεν απελευθερωση της αγορας στοχο εχει την μονοπωληση των καυσιμων γιατι ποιος νομιζετε θα επενδυση σημερα οι πρατηριουχοι που κλεινουν ο ενας μετα τον αλλον οχι βεβαια θα επενδυσουν οι ιδιοι επειχιρηματικη ομιλοι που εχουν τα δυιλιστηρια και εξαγορασαν και τα σηματα μεγαλων εταιρειων στην χωρα μας δηλαδη μονοπολιο στην χονδρικη μονοπολιο και στη λιανικη βλεπε ευρωπη.Τωρα για την καταργηση των αποστασεων ασφαλειας να πουμε για την ιστορια οτι το ΕΜΠ ορισε ωσ ασφαλη αποσταση εκρηκτικης η καυσιμης υλης απο χωρους συναθροισης κοινου τα 110 μετρα.ουτε το πολυτεχνειο δεν λαμβανουν υποψη δεν μενει καμια αμφιβολια για την σκοπιμοτητα του μετρου.

 • 30 Ιουλίου 2010, 19:10 | Α.Π.

  Η διαταξη «χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα» εχει σαν δικαιολογια την ασφαλεια, ενω στη πραγματικοτητα «κλεινει» σε καποιο βαθμο το επαγγελμα.

  Αυτο δεν γινεται μονο εδω γινεται και σε αλλες διαταξεις μεσω προδιαγραφων με τουλαχιστον τετραγωνικα, αποστασεις κλπ.

  Κριμα που αυτο γινεται σε αυτο το νομοσχεδιο, αυτην την εβδομαδα που η κοινωνια και η κυβερνηση δινουν μια διαφορετικη μαχη.

 • 29 Ιουλίου 2010, 21:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το άρθρο αυτό είναι πολύ θετικό, και πράγματι λύνει μακροχρόνια προβλήματα.

  Αλλά επειδή θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς πρατηριούχων, για την επέκταση των πρατηρίων τους σε μικτά, [υγρά καύσιμα + υγραέριο] καλόν θα είναι να συνταχθεί μία ερμηνευτική εγκύκλιος, βάσει της ισχυούσης νομοθεσίας, [ΠΔ 118/06, ΠΔ 595/84 και Ν.3710/08] που να ξεκαθαρίζει της εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις του μικτού πρατηρίου, και όχι να περιμένουμε την ερμηνεία της κάθε Δ/νσης Μεταφορών και την εν συνεχεία απάντηση στα ερωτήματα τους από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων [Τμήμα Γ΄.]
  Να συνταχθούν παραδείγματα με σκαριφήματα, με τις αποστάσεις κ.λ.π., [οπως έγινε με την αριθμ. 19086/1416/26-03-07 ερμηνευτική εγκύκλιο του Π.Δ.118/06 και συγκεκριμένα για τα αρθρα 1, 2 και 5 αυτού] κοινοποιώντας τα στις διάφορες Νομαρχιακές Υπηρεσίες, και όχι βέβαια να γραφούν , πάλι τα ιδια όπως έγράφησαν στην ερμηνευτική εγκύκλιο του πολυνομοσχεδίου Ν.3710/08, για το άρθρο 10 « Θα πληρούνται οι αποστάσεις των άρθρων 4 [εσωτερικές αποστάσεις της παρ. 1 και εξωτερικές αποστάσεις των περιπτώσεων α], β], γ], δα], ε], στ] και ζ ] της παρ.2, και 5 καθώς και οι λοιποί όροι του ΠΔ.595/84».

 • 29 Ιουλίου 2010, 19:30 | λαμπος δημητριος

  διαβασα ολα τα σχολια και θελω να ρωτησω το εξης η ελλαδα μεχρι το 1997 η αποστασεις ασφαλειας ηταν 40μετρα σε ολη την ευρωπη δεν υπαρχει αποσταση μεγαλυτερη τον 60μετρον. ειναι θεμα χρονου η καταδικη της χωρας απο την Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΕΘΕΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΩΝ. επισης θελω να πω οτι δεν υπαρχουν οικοπεδα στην αθηνα-θεσαλονικη-πατρα που να μπορεις να βρεις να χτισεις πρατηριο που να εχουν αυτες της αποστασεις τον 50 μετρον γιατι τα πρατηρια για να εχουν δουλεια και να μπορουν να επιβιωσουν πρεπει να γινουν στους πιο εμπορικους δρομους, τα 50 μετρα λοιπον θα ηταν καλυτερα να ειναι γινουν 40 για να μπορει καποιος που θελει να μπει στο επαγγελμα να βρει χωρο να επενδυση, και οπως γνωριζεται το κοστος κατασκευεις ενο πρατηριου σε χρημα ειναι της ταξεις το λιγοτερο 500.000 πεντακοσιες χιλιαδες ευρω ποση μπορουν να επενδυσουν και ποσα οικοπεδα εχουν φατσα 25 μετρα και εχουν 50μετρα αποστασει απο τα παραπανω που αναφερει το Ν.Σ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣΕΤΕ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΤΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ 50 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΟΥΣ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ 30 ΑΛΛΑ Η ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΣΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΟ ΨΑΧΝΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑΤΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ 5000 ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 60000 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΤΕΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΟ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΕΠ ΣΥΝ 35 ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΙΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.

 • 28 Ιουλίου 2010, 21:13 | Πανος

  Αν και δεν ψήφισα πασοκ τολμώ να πω ένα ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .

  Έκανε τελικά – αν και άργησε λίγο όσα δεν έκανε ο «δικός μας» τόσα χρόνια με τον αυτόματο πιλότο.

  Το αν αναγκάστηκαν η όχι από την Ευρώπη λίγο με ενδιαφέρει .

 • 28 Ιουλίου 2010, 17:36 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Συγνώμη που επανέρχομαι.
  Παραθέτω ένα απλό πρακτικό παράδειγμα.
  Έστω ότι μένετε σε κάποιο μέροε της Ελλάδος που έχει 6 Σούπερ Μάρκετ, 4 μάντρες οικοδομών και 1 πρατήριο βενζίνης το οποίο πάντα έχει κίνηση. Θα σας ενοχλούσε αν η ίδια εταιρεία καυσίμων, να άνοιγε ένα ή δύο ακόμη πρατήρια δίπλα ή με τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις? Εσείς δεν θα είχατε καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση?

 • 28 Ιουλίου 2010, 17:12 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Διαβάζοντας όλες τις απόψεις, καταλήγω στις παρακάτω απορίες.

  Που ακριβώς αναφέρεται τοΝ.Σ. στην εγκατάσταση αντλιών καυσίμων σε Σούπερ Μάρκετ?
  Και έστω ανοίγει βενζινάδικο ένα Σ.Μ.. Ποιός θα των προμηθεύει με καύσιμα? Μήπως οι ίδιες εταιρίες που προμηθεύουν και τα υπό λειτουργεία πρατήρια? Λοιπόν που είναι το μεμπτόν?
  Δηλαδή, μας ενοχλούν τα όρια, τα Σ.Μ. και η ακτινωτές προβολές, και όχι το γεγονός ότι στην γειτονιά του καθενός σας, θα υπάρχει μία βόμβα για 12 συναπτά έτη!
  Και γιατί όχι βενζινάδικα παντού? Αρκεί να είναι Ελληνικά, έτσι ώστε να μένει η ρευστότητα στην Ελλάδα, και όχι στην Αγγλία, κύριοι.

 • 28 Ιουλίου 2010, 08:07 | Παναγιώτης Φούφουλας

  Σχετικά με το άρθρο 9, πιστεύω ότι τα 2οο μέτρα είναι σωστό και ποιο ασφαλή αν και είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς ,αλλά δεν βλέπω το λόγο να υπάρξουν απεργίες των πρατηρίων για 150 μέτρα,στα υπόλοιπα συμφωνώ απόλυτα .ευχαριστώ πολύ.

 • 27 Ιουλίου 2010, 23:57 | λαμπος δημητριος

  επιτελους με την παρουσιασει του ΝΣ γινετε το επαγγελμα ανταγωνιστικο με της αποστασης ασφαλειας στα 50μετρα οπως υπηρχαν απο το 1997 που ηταν 40μετρα και με μια τροπολογια μια νυχτας στην βουλη επι υπουργειας καστανιδη τα κανανε 200μετρα δεν υπαρχει πουθενα οικοπεδο στην αθηνα που να μην εχει σε αποσταση τον 70 μετρον σουπερ μαρκετ-εκκλησια -καφετερια-φροντιστηριο-γηπεδο-νοσοκμειο-κτλ ειναι σε πολυ σωστη βαση τα 50μετρα και αρχισει να υπαρχει υγιεις ανταγονισμος και θα σπασουν τα καρτελ και η εκβιαζμοι τον εταιριων με τα υψηλα ενοικια και τιμη αγορας απαικληστικα απο της εταιριες

 • 27 Ιουλίου 2010, 22:10 | Στεργιος

  Το νομοσχέδιο ανατρέπει ευθέως το καθεστώς των αποστάσεων ασφαλείας ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων σε βάρος των βενζινοπωλών, των καταναλωτών και των πολιτών.
   
  Η μείωση αποστάσεων από χώρους συνάθροισης κοινού από τα 200 στα 50 μέτρα, παραβιάζει και τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των 110 μ.  που ορίζει ειδική επιστημονική μελέτη του ΕΜΠ ως «ασφαλή απόσταση» εκρηκτικής ή καύσιμης ύλης.
   
  Με τη διάταξη αυτή είναι πολύ εύκολο στα σούπερ μάρκετ να ανοίξουν στην άκρη του οικοπέδου τους πρατήριο. Όμως ο κίνδυνος για τους πελάτες τους είναι τεράστιος και το υπουργείο κάνει πως δεν τον βλέπει για να εξυπηρετήσει τα σούπερ μάρκετ. Επί πλέον το άνοιγμα πρατηρίων στα όρια των σούπερ μάρκετ θα ευνοήσει τη χρήση αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού με επιδοτούμενες χαμηλές τιμές καυσίμων από τα σούπερ μάρκετ με «μεταφερόμενο» κόστος μέσω των άλλων προϊόντων για όλο το διάστημα που θα διεξάγεται σκληρός ανταγωνισμός για την εξόντωση των ελευθέρων πρατηριούχων.
   
  Αυτό ήταν και επίμονη απαίτηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που αποτράπηκε τα προηγούμενα χρόνια. Μια Επιτροπή που παραδόξως, στο όνομα του καταναλωτή, επέλεγε την οδό της έντασης της μονοπώλησης στα καύσιμα! Τώρα με το Μνημόνιο βρέθηκε η φόρμουλα νομιμοποίησης του εγκλήματος κατά της ασφάλειας των καταναλωτών και υπέρ της μονοπώλησης! Όταν όμως μονοπωληθεί η αγορά αντίο ο ανταγωνισμός και οι φθηνές τιμές.
   
  Ο μηδενισμός των αποστάσεων ίδρυσης μεταξύ πρατηρίων θέτει πελώριο θέμα ασφαλείας για τους πολίτες πράγμα που επιχειρεί να αποσιωπήσει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις να ανοίξουν πρατήρια σε περιοχές που θα μπορέσουν να εξοντώσουν τους απλούς βενζινοπώλες. Η γειτνίαση δυο πρατηρίων χωρίς απόσταση ασφαλείας αυξάνει στο πολλαπλάσιο τους κινδύνους  ζωής και υλικών καταστροφών. Κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν στη κυβέρνηση ή σκοπίμως σιωπούν; Θα αναπτύξουν μήπως καμιά νέα «θεωρία» ότι ο μηδενισμός των αποστάσεων μεταξύ πρατηρίων μηδενίζει και τους κινδύνους;;;!!!
   
  Οι ρυθμίσεις αποτελούν φανερά χαριστική – φωτογραφική διάταξη για το άνοιγμα πρατήριων από αλυσίδες  σούπερ μάρκετ και άλλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις.
   
  Η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές για δήθεν φθηνές τιμές με τη λεγόμενη απελευθέρωση της αγοράς αλλά έτσι οδηγεί στην παγίδευση και ομηρία τους σε μια άνευ προηγουμένου μονοπώληση των καυσίμων από μερικές αλυσίδες μεγάλων συμφερόντων. Ο ανταγωνισμός που τόσο επικαλούνται θα αποτελεί μακρινό παρελθόν. Τα καρτέλ θα κυριαρχήσουν από τη διύλιση μέχρι τη κατανάλωση.
   
  Αντί η κυβέρνηση να στραφεί στη πάταξη των αθέμιτων και εναρμονισμένων πρακτικών των μεγάλων επιχειρήσεων και στη πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων που ζει και βασιλεύει, αντί να εισάγει καθέτως τα ηλεκτρονικά συστήματα έλεγχου εισροών – εκροών και παρακολούθησης των ροών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι τον καταναλωτή, στρέφεται συνεχώς κατά των βενζινοπωλών δήθεν για χάρη των καταναλωτών αλλά στη πράξη για τη παράδοση της αγοράς στα ολιγοπώλια.
   
  Στο όνομα της κρίσης εισάγονται απαράδεκτες ρυθμίσεις σε βάρος των επαγγελματιών και των καταναλωτών και υπέρ των μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Θέλουν την έξωση των βενζινοπωλών από την αγορά.
   
  Η πολιτική αυτή πλήττει όχι μόνο τους βενζινοπώλες αλλά και τους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
   
  Η διάταξη πρέπει να αναδιατυπωθεί στη βάση των αποδειγμένων αποστάσεων ασφαλείας για τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να εισάγονται εξοντωτικές ρυθμίσεις πίσω από το κάλυμμα του Μνημονίου. Όλοι καταλαβαίνονται τα συμφέροντα που υπηρετούνται με παρόμοιες ρυθμίσεις.
   
   

 • 27 Ιουλίου 2010, 20:50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΣ

  Θα πρεπει να ληφθει υπ οψιν οτι τα ορια ασφαλειας των 200μ απο αιθουσες συναθρησης κοινου ειναι απλα ανεφικτα και μοναδικα στην Ευρωπη.Τα νεα ορια των 50μ η  100μ  ειναι λογικα και εφικτα.επισεις Το »επί οριζοντίου επιπέδου προβολής» ειναι πραγματικα αστειο και επισεισ μοναδικο στην Ευρωπη! Αν δλδ ενα πρατηριο βρισκεται κοντα στην βαση  ενος λοφου η βουνου υψους π.χ 150μ και μια ταβερνα στη κορυφη αυτου  η οριζοντια προβολη τους  μπορει να ειναι 10μ ενω η πραγματικη αποσταση 150μ!!! Καλο θα ειναι λοιπον τα ορια να ειναι πραγματιστικα και οχι απλα στοχαρτι.

 • Κυριοι η αποφαση σας να ελατωσετε σε 50 μετρα το οριο ασφαλειας εξυπηρετει μονον τα σουπερ-μαρκετ τα οποια θελουν να τσακισουν την λιανικη αγορα καυσιμων (απο την οποια ζουν χιλιαδες οικογενειες)χρησιμοποιωντας αθεμιτα μεσα οπως εχει γινει σε οσα σημεια της χωρας εως τωρα λειτουργησαν με τα γνωστα αποτελεσματα.
  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΛΙΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
  ΓΙΑΤΙ΄?

 • 27 Ιουλίου 2010, 17:45 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Γιατί δωδεκαετία? Σε 12 χρόνια μπορεί να εκραγεί ένα πρατήριο καυσίμων πολλές φορές παρασύροντας στον θάνατο πολλούς αθώους πολίτες.
  12 μήνες θα ήταν για μένα λογικό χρονικό όριο απομάκρυνσης των από πολυκατοικίες, και ας μην μπορούμε οι πολίτες να βρίσκουμε καύσιμα εντός κατοικημένων περιοχών. Ή άμεσα ή καθόλου! Άμεσα!..Τώρα! Σε 12 χρόνια ποιός ζει και ποιός πεθαίνει!!!